методы политологических исследований

Система національних рахунків

У попередньому параграфі в загальному вигляді були описані фази виробництва, розподілу, перерозподілу та використання ВВП. Суворе опис цих процесів передбачає побудову системи взаімоувяза н и х таблиць, наз и в АЕМ и х системою національних рахунків (СНР). В даний час СНР застосовується для опису та аналізу макроекономічних процесів більш ніж у 150 країнах світу. СНС (саме як система взаємопов'язаних таблиць і показників) виникла наприкінці 30-х р. XX ст. в найбільш розвинених країнах з ринковою економікою у зв'язку з потребою в інформації, необхідної для аналізу стану національної економіки та визначення напрямів економічної політики.

Разом з тим слід підкреслити, що історично першим досвідом такого системного опису процесу суспільного відтворення були роботи зі складання балансу народного господарства СРСР (БНХ), що почалися в 20-і рр. XX ст. Необхідність цих розробок визначалася становленням радянської системи економічного планування Вже розробка контрольних цифр розвитку народного господарства СРСР на 1925/26 господарський РІК (перший досвід народногосподарського планування) грунтувалася на звітних даних у формі БНХ

Надалі розвиток методології СНР і БНХ йшло паралельно Відмінності між цими системами зводилися насамперед до визначення меж виробничої діяльності У БНХ згідно з марксистською концепцією сфера виробництва обмежувалася лише виробництвом матеріальних благ, послуг вантажного Транспорту, торгівлі. Послуги пасажирського транспорту, зв'язку по обслуговуванню населення, освіти, охорони здоров'я і т.д розглядалися як перерозподільні операції, в той час як у СНР всі вони враховуються при підрахунку виробництва ВВП

Інші розходження в основному визначалися різницею інституційних структур планової та ринкової економіки і практичними завданнями, які повинні були вирішуватися за допомогою цих систем. Крім того, ці відмінності були обумовлені і самою системою збору економічної інформації.

Наприклад, в центрі уваги макроекономічного аналізу в країнах з ринковою економікою традиційно були умови рівноваги попиту і пропозиції, процес створення і розподілу доходів, грошове, звернення. Відповідні цьому операції описувалися детально вже в перших версіях СНС. Статистична інформація, що використовувався при складанні СНС, була багато в чому продуктом непрямих оцінок або вибіркових обстежень, а не результатом безпосереднього узагальнення статистичної звітності. Безумовним достоїнством СНС була інтеграція всіх рахунків, що передбачає чітку кореспонденцію однойменних показників, що фігурують у кожному рахунку.

У БНХ в центрі уваги був, по-перше, виробничий аспект, по-друге, балансування підсумків виробництва і використання продукції. Тому розрахунок виробництва суспільного продукту і національного доходу доповнювався складанням балансів отдельньщвідов продукції. Інтегруючим балансом в БНХ був баланс виробництва, розподілу, перерозподілу і використання суспільного продукту і національного доходу. У той же час баланс грошових доходів і витрат населення, платіжний баланс, баланс фінансових ресурсів держави, касовий план Держбанку та інші приватні баланси не були з ним повністю узгоджені по самій процедурі побудови. У результаті набір цих балансів, побудованих практично цілком як пряме узагальнення статистичної звітності, не сполучаються прямо з балансом суспільного продукту і національного доходу.

Трансформація планової економіки в ринкову зумовила перехід російської макроекономічної статистики на принципи СНР. СНС в Росії в даний час включає в себе такі рахунки:

• рахунок товарів і послуг;

• рахунок виробництва;

• рахунок утворення доходів;

• рахунок розподілу первинних доходів;

• рахунок розподілу вторинних доходів;

• рахунок використання наявного доходу;

• рахунок операцій з капіталом.

Ці рахунки розробляються, по-перше, для економіки в цілому (т.зв. и в а е мі консолідовані рахунки), по-в т орих, для агр е г ірованних груп економічних агентів, однорідних з точки зору їх функцій в економіці (рахунки інституційних секторів).В и д еляются наступних щие інституціональні сектори національної економіки:

• нефінансові підприємства;

• фінансові установи;

• державні установи;

• некомерційні організації;

• домашні господарства.

Взаємини національної економіки з економіками інших країн описуються в рахунках решти світу.

Крім того, рахунку виробництва та освіти доходів розробляються в розрізі окремих галузей економіки. При цьому застосовується наступна угруповання галузей:

• виробництво товарів (благ), тобто продуктів, що мають матеріальну форму;

• виробництво ринкових послуг, тобто послуг, що реалізуються за гроші;

• виробництво неринкових послуг (тобто які є безкоштовними для споживача)

Нарешті, рахунки інституційних секторів об'єднуються в інтегрованій таблиці національних рахунків.

Кожен рахунок являє собою таблицю, в якій ресурси продукції або доходів балансуються з їх використанням. Взаємозв'язок рахунків виражається в тому, що показники розділу «використання» однієї таблиці є показниками розділу «ресурси» такої таблиці.

Нижче з необхідними коментарями (доповнюють сказане новіші) наводяться консолідовані рахунки Росії за 2002 р.

Рахунок товарів і послуг встановлює баланс виробництва та використання товарів і послуг з урахуванням зовнішньоторговельного обміну. Позиція «Статистичне розбіжність» введена у зв'язку з тим, що підрахунок ресурсів і використання продукції будується на основі різних статистичних джерел, повне узгодження м е ж д у якими не досягнуто.

Рахунок освіти доходів показує утворення первинних доходів. При цьому позиція «Оплата праці найнятих робітників» включає в себе заробітну плату і нарахування на неї. «Споживання основного капіталу» - це показник, аналогічний амортизації, проте розрахунок його має ряд особливостей, які покликані більш точно відобразити участь основного капіталу у виробництві ВВП. Терміни «валовий» і «чистий» вказують прибуток, враховується чи ні в його складі споживання основного капіталу. Крім того, під час розрахунків випуску та оплати праці враховується прихована і неформальна економічна діяльність. У силу цих причин фонд заробітної плати у ВВП вище офіційно нарахованого фонду заробітної плати, а показник чистого прибутку відрізняється від показника прибутку від реалізації продукції в бухгалтерській звітності.

Підсумком рахунку розподілу первинних доходів є величина валового національного доходу, що більше ВВП на величину, по-перше, сальдо заробітної плати, отриманої за кордоном і виплаченої в Росії нерезидентам, по-друге, сальдо отриманих та переданих доходів від власності.

Підсумком рахунку вторинного розподілу доходів є показник валового наявного доходу. Він показує, які ресурси має національна економіка в результаті обміну із закордоном доходами, які утворюються не на стадії виробництва ВВП, а на стадії його перерозподілу (вторинного розподілу).

Рахунок використання наявного доходу характеризує розподіл наявного доходу на кінцеве споживання і валове заощадження. Слід підкреслити, що позиція «на Витрати кінцеве споживання» містить у собі окремі елементи, які не є витратами у звичайному розумінні слова. Так, у споживанні домашніх господарств є натуральне споживання, а також умовно обчислена вартість послуг по проживанню в 'власному житлі. У споживанні держустанов і некомерційних організацій крім бухгалтерських витрат враховується розрахункова величина споживання основного капіталу.

У рахунку операцій з капіталом зіставляються потенційні ресурси для накопичення в національній економіці та фактичний обсяг його. При цьому позиція «Статистичне розбіжність» взята з Рахунку товарів і послуг.Величина «Чиста кредитування" є сальдової, тобто не виймається безпосередньо з статистичної звітності.

валеология учебник скачать