первый эшелон страны

Природні ресурси

До складу національного багатства в якості природного капіталу входять як відтворюються, так і невідтворювані запаси природних ресурсів усіх видів. Це земля, корисні копалини, природні біологічні та підземні водні ресурси, ефективне володіння якими може бути встановлено і передано. Земля та інші природні ресурси як природні об'єкти існують в обмеженій кількості. Тому їх наявність в тій чи іншій країні є істотним елементом національного багатства цих країн. Використання таких видів не відтворюваних (невідновлюваних) ресурсів, як нафта, газ, вугілля, інші види корисних копалин, скорочує їх кількість. Разом з тим відкриваються нові родовища, з'являються замінники, підвищується ефективність використання ресурсів. Однак, якщо країна використовувала свої корисні копалини, але не зуміла включитися у виробництво нових видів енергоресурсів, сировини, матеріалів, то виснаження її природних ресурсів серйозно позначається на її національному економічному потенціалі.

Природні ресурси оцінюються за ринковою вартістю. У російській практиці в період планової економіки вони оцінювалися тільки в натуральному вираженні. Залучення їх у, ринковий економічний оборот передбачає перехід до їх ринковій оцінці. При цьому мова йде безпосередньо про природні ресурси. Залучення їх у виробничу діяльність передбачає певні витрати, наприклад витрати з поліпшення земель, витрати з оплати передачі прав власності і т.п. Ці витрати розглядаються як пов'язаних з виробничою діяльністю і входять в обсяг вироблених активів, збільшуючи вартість основного капіталу.

Природні ресурси, на які не поширюються права власності або володіння якими не приносить економічної вигоди за існуючого рівня технології і цін, як економічні активи в СНС не розглядаються і до складу національного багатства не включаються. Зокрема, це відноситься до розвіданих, але недоступним для розробки корисних копалин, океанах, повітряним басейнах.

Наявність багатих природних ресурсів, безумовно, є суттєвим позитивним фактором розвитку. Вони роблять значний вплив на економічну ситуацію в країнах і їх місце в поділі праці в сучасному світі, що глобалізується. До числа країн з багатими природними ресурсами відносяться Росія, США і ряд інших країн. У деяких країнах, як, наприклад, в Об'єднаних Арабських Еміратах, Кувейті, Саудівській Аравії, вони складають основну частину національного багатства і іхД0бь1ча є базою економічного розвитку країни.

У цьому плані слід враховувати дві обставини. Запаси корисних копалин є суттєвим, але не вирішальним елементом економічного розвитку. Економічний перевагу багатьох розвинених країн забезпечується в умовах бідності корисних копалин на їх власній території, а Японії - практично при їх повній відсутності. Недолік корисних копалин покривається їх імпорту. Крім того, корпорації розвинених країн беруть активну (і з великою вигодою) участь у їх розробці в країнах, що мають в своєму розпорядженні природними ресурсами. У той же час багато країн Африки та Південної Америки мають значні запаси природних ресурсів, але є економічно відсталими. Економіка розвинених країн базувалася і продовжує базуватися на використанні дешевої сировини відсталих країн, використовуючи «ножиці цін» на сировинні ресурси та готову продукцію. Боротьба за контроль над природними ресурсами є найважливішим напрямком їх зовнішньої політики.

Основними видами природних ресурсів розвинених країн є землі і лісу.

Росія поряд із землями і лісами, має у своєму розпорядженні величезні запаси корисних копалин. У доповіді про стан мінерально-сировинної бази, представленому Урядом РФ у Державну Думу, вартість розвіданих корисних копалин була оцінена в 28,6 трлн дол, а прогнозні запаси - в 140 трлн дол Разом з тим велика частина російських запасів корисних копалин знаходиться в районах з несприятливими кліматичними умовами або важкодоступних, їхнє залучення в господарський оборот вимагає величезних інвестицій. З урахуванням розмірів інвестиційних витрат Світовий банк оцінює розвідані запаси корисних копалин на території РФ в 10 трлн дол

Росія має також найбільші у світі запасами лісових ресурсів, морепродуктів, питної води та екологічно чистих територій, придатних для сільськогосподарського виробництва.

Росія - найбільша країна світу за розмірами території. Разом з тим більша частина її території несприятлива для проживання людини, оскільки розташована в районах Крайньої Півночі і аналогічних їм. Сукупність природно-географічних умов Російської Федерації така, що виробництво, як правило, вимагає витрат набагато більш високих, ніж його аналоги в інших країнах світу. Це ставить російські підприємства в менш сприятливі умови по енергоємності виробництва і транспортних витрат. При цьому доводиться враховувати, що Росія, по суті, є континентальної країною з обмеженими виходами до моря в її найбільш розвиненій європейській частині.

Ці міркування мають підстави, проте не є вирішальними. Багато видів російської продукції в цих умовах є цілком конкурентоспроможними. Машинобудування здатне виробляти ряд видів технологічно складної продукції, яка не тільки не поступається, а й перевершує закордонну техніку як за технічними характеристиками, так і за ціною.

Розміри території зумовлюють певні вимоги для забезпечення єдиного економічного простору. Можливості транспортування продукції і транспортні витрати повинні вписуватися в відтворювальну структуру економіки і не перевищувати прийнятних для конкурентоспроможності рівнів. Це становить серйозну проблему. При умовах, що склалися віддалені від європейської частини країни регіони економічно тяжіють до близьких географічно економічним регіонах - Японії та Китаю. У районах Далекого Сходу велика імміграція з Китаю. Населення Росії при високих транспортних тарифів та слаборозвиненому ринку житла практично не має коштів для вільного пересування по країні, що ускладнює розвиток ринку робочої сили, що припускає вільну внутрішню міграцію. В умовах низького життєвого рівня ці обставини, в поєднанні з факторами багатонаціональності і багато-конфесійності країни, породжують дезінтеграційні процеси. Загальним напрямком подолання відцентрових сил являетсяувеліченіе доходів населення на основі розвитку виробництва.

До більшої вигоди для Росії може бути використано її географічне положення. Через неї йдуть зручні шляхи, що з'єднують Західну Європу з країнами Тихоокеанського регіону, включаючи такі значимі в економічному відношенні держави, як Японія, Китай, Індія. Дуже слабо як економічний ресурс використовується повітряний простір.

Природні ресурси та природокористування поняття більш широке, ніж їх розуміння безпосередньо з позицій виробництва тих чи інших видів товарів і послуг та отримання економічної вигоди. Природні умови та природні ресурси - головний засіб життєзабезпечення людини і людського суспільства в цілому на всіх етапах його розвитку. Це відноситься як до поновлюваних природних ресурсів (атмосферного повітря, води, лісових ресурсів, рослинного і тваринного світу), так і до не поновлюваних природних ресурсів (землі, мінеральних та інших корисних копалин). У зв'язку з цим підтримання природних процесів з метою збереження сприятливого середовища проживання, відтворення відновлюваних природних ресурсів для майбутніх поколінь, раціональне використання невідновлюваних природних ресурсів є однією з Найважливішим проблем людського суспільства.

Проблеми взаємодії людського суспільства з навколишнім природним середовищем справляють істотний вплив на економічний потенціал як в рамках окремих країн, так і в глобальному масштабі.

Стан атмосфери, потепління клімату, поява озонових дірок, небезпека вичерпання невідновлюваних корисних копалин та інші явища і процеси змушують вирішувати суто виробничі проблеми, спрямовані на збереження середовища проживання людини, створення нових видів матеріалів та енергоносіїв, які замінюють природні ресурси, розвиток безвідходних технологій.

У той же час міркування економічної вигоди, конкуренція в умовах ринкової економіки підштовхують компанії до використання технологій, шкідливих для навколишнього середовища, і до хижацького, нераціонального використання природних ресурсів, що користуються великим попитом. В економічному плані витрати на відновлення природного середовища в ряді випадків стали порівнянними з витратами на запобігання її забруднення.

У цих умовах зростає роль національних держав у регулюванні природокористування і посилюється роль міжнародного регулювання на основі рішень про припинення використання речовин, що руйнують озоновий шар, встановлення квот на викид в атмосферу шкідливих речовин, регулювання промислу риб, ряду представників тваринного світу, утилізації радіоактивних відходів і ін .

Однією з проблем російської економіки є нестача коштів, що виділяються на цілі запобігання шкоди, що наноситься природному середовищу, і забезпечення раціонального використання природних ресурсів. Складне фінансове становище підприємств ускладнює використання таких економічних важелів, як плата за використання природних ресурсів і забруднення навколишнього середовища, а бюджетні кошти практично не використовуються для надання субсидій і податкових пільг з метою підвищення зацікавленості у створенні та використанні екологічно чистих технологій і виробництв. У зв'язку з меншими в порівнянні з розвиненими країнами обсягами забруднення навколишнього середовища Росія має у своєму розпорядженні резервами екологічних квот. У зв'язку з цим велика спокуса для розміщення в країні екологічно брудних технологій і виробництв. У перспективі, однак, витрати на нормалізацію навколишнього середовища виявляться вище початкових витрат на її збереження.

наука о здоровом образе жизни называется