проблемы социального неравенства

Накопичення економічного потенціалу

Національне багатство країни у його традиційному розумінні збільшується в результаті накопичення та інвестиційної діяльності, які забезпечують виробництво товарів і послуг. При розширеному відтворенні частина прибутку спрямовується на збільшення відтвореного капіталу (капіталізується). Накопичення капіталу характеризує вкладення засобів резидентами у об'єкти національного багатства з метою отримання доходів у майбутньому. Розрізняють валове і чисте нагромадження капіталу, а також валове і чисте нагромадження основного капіталу.

До валового накопичення капіталу згідно СНР відносяться: валове нагромадження матеріального основного капіталу; зміна запасів матеріальних оборотних коштів, чисте придбання цінностей; зміну нефінансових, непройзведенних, нематеріальних активів.

Під чистим накопиченням капіталу за ним ают валове нагромадження за вирахуванням зносу основного капіталу.

Валове нагромадження основного капіталу характеризує вкладення засобів резидентами в об'єкти основного капіталу.

Компонентами валового накопичення основного капіталу є: придбання, за винятком вибуття, нових та існуючих основних фондів; витрати на поліпшення зроблених матеріальних активів; витрати на поліпшення непроізведенних матеріальних активів; витрати, пов'язані з переходом прав власності на непроізведен-ні активи. До нагромадження основного капіталу належать також витрати на будівництво військових аеропортів, верфей, доріг, будівель та споруд, які можуть бути використані також і для цивільних цілей.

Чисте придбання цінностей х а р а к т е р і з у е т збільшення національного багатства за рахунок придбання (за вирахуванням вартості вибуття) активів, що купуються з метою збереження вартості.

Зміна величини нефінансових вироблених активів (основний капітал, запаси матеріальних оборотних коштів, цінності), а також матеріальних і нематеріальних нефінансових непроізве-денних активів разом зі зміною сальдо фінансових закордонних активів і зобов'язань відображає загальну величину зміни національного багатства.

Масштаби нагромадження в цілому по країні у вирішальній мірі залежать від: величини ВВП; наявного національного доходу і його розподілу на поточне споживання та заощадження; використання заощаджень на накопичення національного капіталу.

У Росії на обсязі накопичень негативно позначаються несприятливі зміни в структурі використання ВВП, де суттєво зросли витрати на кінцеве споживання домашніх господарств і чистий експорт при різке зменшення норми витрат на накопичення, яка визначається як відношення величини інвестицій до ВВП.

Розрахунки показують, що в Росії занадто великий розрив між нормою заощадження і нормою нагромадження. Рівень заощаджень у країні в 2001 р. склав 35%.Це досить велика величина. У той же час валові накопичення склали лише 22%, а інвестиції в основний капітал - 18,7%. Одночасно зросла надмірно неінвестиційну навантаження на економіку. Платежі з обслуговування і погашення зовнішнього боргу склали 5% до ВВП, вивіз капіталу (виходячи з фінансового рахунку платіжного балансу - 15 млрд дол) - 5%, накопичення золотовалютних резервів - 3%. Відповідно основними напрямками збільшення коштів на цілі накопичення є: раціональне управління зовнішнім боргом, спрямоване на його зменшення та скорочення витрат з обслуговування, розробка та реалізація заходів щодо скорочення вивозу капіталу та залучення іноземного капіталу; обмеження нарощування золотовалютних резервів. Це дозволить суттєво збільшити норми валового нагромадження.

Що відбуваються в країні відтворювальні процеси і характер накопичення поки не дають підстав для оптимізму. При частці валового нагромадження у ВВП, не набагато поступається розвинутим країнам, Росія має менш сприятливу структуру накопичення. В ній відносно висока частка, що спрямовується на розвиток промисловості, транспортної інфраструктури, і низька частка витрат на розвиток науки, освіти, охорони здоров'я, культури, фінансово-кредитної сфери та інших галузей, що забезпечують соціальний розвиток суспільства, а також внутрішньої та зовнішньої фінансової діяльності, що грає вирішальну роль в умовах розвитку фінансової глобалізації. Заощадження в цих секторах і галузях економіки в розвинених країнах становлять близько 60-65% від загального обсягу накопичень. У Росії їх частка становить менше чверті. Не відбувається помітних змін і в структурі промислового виробництва.

Якщо відволіктися від абсолютних розмірів та якості елементів, що становлять ВВП, то структура використання ВВП в Росії відрізняється від розвинених країн в основному за рахунок високої частки чистого експорту, що визначає залежність істотну від світової економічної кон'юнктури. У 1992 р. розміри зовнішньоторговельної квоти (експорт + імпорт) Росії становили 40,8% до ВВП, у 2000 р. - 60,5%. Настільки високого відносини зовнішньоторговельного обороту до ВВП не має жодна країна, порівнянна з Росією за чисельністю населення і потенційного обсягу внутрішнього ринку. Великі розвинені країни здійснюють переважну частина виробничої діяльності в рамках національної економіки. У 2000 р. частка експорту товарів у ВВП США становила 7,8%, Японії - 10,0, Німеччини - 29,3%.

Характер накопичення національного багатства погіршує ситуацію, що несприятливу структуру. Глобалізація економічного життя вимагає особливого обліку зовнішньоекономічної діяльності, її «сполучення» з рівнем і динамікою економічного розвитку.

Обсяг і структура національного багатства, що його розподіл за формами власності, розподіл по території країни у вирішальній мірі визначають можливості країни виробляти товари та послуги на кожному даному етапі розвитку країни. Обсяг і структура виробництва ВВП зумовлюються обсягом і структурою національного багатства. У той же час зміна структури накопичення у поєднанні з вибуттям внаслідок зносу та з інших причин раніше накопичених елементів національного багатства ведуть до зміни його величини, структури і якості, створюючи основу зміни способу виробництва.

Несприятлива структура нагромадження є наслідком, з одного боку, що склалася протягом десятиліть структури економіки, в силу чого більші галузі мають відносно великі джерела власних засобів для накопичення, а з іншого - співвідношень в рентабельності виробництва, відповідно орієнтувальних інвестиції.

Перед країною стоїть завдання переспеціалізація виробництва як в плані забезпечення внутрішніх потреб, так і у плані участі в міжнародному економічному співробітництві. У зв'язку з цим існує необхідність ув'язки накопичення національного багатства з виробництвом і використанням валового внутрішнього продукту, валового національного доходу, заощадженнями та інвестиціями.

Для досягнення успіху підприємства прагнуть бути виробниками ефективними, тобто використовувати такі засоби виробництва, які ефективними як з технологічної, так і з економічної точки зору або, інакше кажучи, забезпечують технологічну й економічну ефективність.

Під технологічної ефективністю виробництва розуміється такий спосіб, за якого для випуску даної кількості витрачається продукції кожного виду ресурсів не більше, ніж при інших способах, і, принаймні, по одному ресурсу, в порівнянні з іншими способами, досягається економія.

Поняття технологічної ефективності може бути також сформульовано таким чином: виробництво може вважатися технологічно ефективним, якщо забезпечується максимально можливий обсяг випуску продукції при заданій кількості ресурсів.

Технологічна ефективність лежить в основі визначення економічної ефективності виробництва.

За д економічною ефективністю виробництва понимю ают такий спосіб виробництва, при якому вартість використовуваних для вироб-пуску даної кількості продукції ресурсів є мінімальною, або, що те ж саме, спосіб виробництва, що дозволяє випустити максимум продукції при заданому обсязі витрат на ресурси.

Цей принцип відноситься не тільки до індивідуальних капіталів, а й до країн з різним рівнем економічного потенціалу. Способи виробництва зазнають постійні зміни, оскільки ведуть підприємства систематичну роботу з підвищення технологічної та економічної ефективності виробництва. Важливу роль у переміщенні факторів виробництва грають їх мобільність і тривалість періоду.

Розрізняють заходи щодо підвищення ефективності, розраховані на короткостроковий і довгостроковий періоди.

Короткостроковий період - це період, протягом якого визначають технологію види основного капіталу (як правило, обладнання) не можуть бути замінені.

Виробничі можливості вибору способів виробництва і пропорцій використання окремих видів ресурсів в силу цього є обмеженими.

Довгостроковий період - це період часу протягом якого на підприємстві з метою підвищення ефективності і пристосування до мінливих умов можуть бути змінені всі фактори виробництва, включаючи будівлі, обладнання та ін Тривалого часу вимагає також зміна методів управління.

Кардинальне оновлення виробництва дозволяє істотно змінити співвідношення між основними факторами виробництва у відповідності з останніми досягненнями, науки і техніки, розробленими новими технологіями та розрахунками ефективності, що базуються на нових технологіях з урахуванням що складається вартості факторів виробництва.

Ефективне використання ресурсів на підприємствах визначається конкретними умовами їх використання. Провідну роль співвідношення відіграють цін на окремі види ресурсів і співвідношення цін на готову продукцію, що визначають максимізацію прибутку і відповідно мінімізацію що використовуються для випуску продукції ресурсів. При цьому виникають протиріччя між інтересами окремих галузей та інтересами підприємств та країни в цілому.

Специфікою ринку економічних ресурсів Росії на початку XXI ст. є відносна дешевизна природних ресурсів зокрема нафти і газу, і низький рівень оплати праці в економіці в цілому. Це зумовлює високу прибутковість використовуваних копалин природних ресурсів зростання їх видобутку та експорту, а також відносну вигідність трудомістких виробництв.

Можливим засобом зміни ситуації є галузева диференціація податків, і зокрема податку на прибуток з метою створення більш сприятливих умов для розвитку галузей обробної промисловості і високих технологій, а також поступове підвищення рівня оплати праці.

У розвинених країнах відношення застосованої праці до капіталу значно менше, ніж у країн, що розвиваються. При цьому тиск з боку найманих працівників, спрямоване на підвищення заробітної плати, орієнтує підприємства на заміщення праці капіталом. Тому в країнах з високим рівнем оплати праці стосовно вище зацікавленість підприємств в економії праці за рахунок використання додаткового капіталу. Ця обставина є чинником збільшення розриву у рівні економічного розвитку окремих країн.

Напрямок інвестицій у виробництво повинно бути орієнтоване на галузеву структури, що забезпечує переважний розвиток галузей, що працюють на внутрішній споживчий ринок і інвестиції. Орієнтація розподілу економічних ресурсів має вирішального значення для економічного зростання, стимулюючи залучення у виробництво додаткових ресурсів за найбільш вигідним для країни напрямками і збільшення їх продуктивності.

Регулювання цін на ресурси і продукцію повинно бути доповнено відповідним регулюванням податків, експортних і імпортних мит та інших факторів, що впливають на виробництво.

Цикл відтворення з боку попиту повинен забезпечуватися зростанням доходів населення і інвестиційним попитом, а з боку виробництва - збільшенням випуску споживчих та інвестиційних товарів і послуг.

Завдання полягає не у тільки тому, щоб, використовуючи імпульси зростання виробництва і підвищення її ефективності, що базуються на короткострокових факторах, стимулювати використання підприємствами факторів довгострокового характеру, що дозволяють суттєво оновити виробничий апарат, відповідно до досягнень науки і техніки та розрахунками ефективності, що базуються на нових технологіях, що складається з урахуванням вартості чинників виробництва. Це лише частина проблеми. Інша, і не менш важлива, що становить полягає в тому, щоб узгодити напрямки інвестицій окремих підприємств з довгостроковими інтересами економічного розвитку країни в цілому. Капітал прагне в галузі, що забезпечують умови найбільш вигідні. Залежно від того, чи збігаються інтереси економіки в цілому з інтересами підприємств, що проводиться в країні економічна політика, діяльність підприємств з розвитку виробництва може відповідати загальноекономічною цілям країни або перебувати в суперечності з ними. В цьому зв'язку найбільш бажаним є здійснення таких заходів, при яких досягнення безпосередніх цілей окремих фінансово-промислових груп, що галузей і підприємств в якомога більшій мірі забезпечувало б одночасно реалізацію загальнонаціональних інтересів.

Накопичення національного багатства, включаючи людський капітал, розглядається як збільшення сукупної вартості відтвореного капіталу, капіталу природного і людського капіталу.

Якщо під час традиційному розумінні національного багатства інвестиційний процес трактується як капіталовкладення індивідуальних економічних одиниць, які здійснюють їх з метою одержання прибутку в майбутньому, а сукупні інвестиції країн розглядаються як сума вкладення окремих господарюючих суб'єктів у цих цілях, то у розширеній концепції національного багатства в якості інвестицій розглядаються також видатки, не зв'язані безпосередньо з одержанням вигоди інвестують суб'єктами. Так, приміром, витрати на освіту, охорону здоров'я, інші соціальні потреби, які здійснюються державою, в традиційному розумінні інвестиціями не є, однак вони розглядаються як інвестиції в людський капітал в розширеній трактуванні національного багатства.

У зв'язку з цим змінюється критерій ефективності відтворювального процесу. Нагадаємо, що в самому загальному вигляді під економічною ефективністю виробництва розуміють такий спосіб виробництва, при якому вартість використовуваних для випуску даної кількості продукції ресурсів є мінімальною, або, що те ж саме, спосіб виробництва, що дозволяє випустити максимум продукції при заданому обсязі витрат на ресурси.

Якщо в традиційному концепції національного багатства під продукцією розуміється обсяг товарів і послуг, що включаються до ВВП, то використання розширеної концепції припускає оцінку і включення в обсяг виробництва таких елементів, як освіта, здоров нації та ін Відповідно міняється також і зміст інвестиційних завдань.

Відтворення людської капіталу передбачає його кількісний вимір, пов'язане з народжуваністю, смертністю, тривалістю життя, часом знаходження у працездатному віці, і оцінку його якості, пов'язаного зі станом здоров'я, освітою, професійною підготовкою, розвитком науки, культури, інформаційного забезпечення і т.д.

Як і в традиційному розумінні національного багатства, можна розрізняти загальний обсяг накопиченого національного багатства, що характеризує накопичений потенціал, і його фактичне використання, тобто реальний застосування у відтворювальному процесі. Зокрема, не все населення в працездатному віці бере участь у виробництві, існують проблеми обліку природних ресурсів, пов'язані з технічним прогресом, що дозволяє розробляти об'єкти, які раніше вважалися нерентабельними. Вся сума виникаючих проблем із визначенням понять, методологічних і проблем інформаційного забезпечення розрахунків в даний час поки не опрацьована. Більш детально усі питання, які стосуються основних елементів сукупного економічного потенціалу країни, будуть розглянуті в розділах, спеціально присвячених економічно-географічному, наукового, управлінського та іншим потенціалом, міжгалузевим комплексам і т.д.

понятие экологического кризиса