Головна Національна економіка Система потенціалів національної економіки Збереження та дальший розвиток потенціалу науки і високих технологій - найважливіша умова сталого економічного зростання Росії
1 эшелон модернизации

Збереження та дальший розвиток потенціалу науки і високих технологій - найважливіша умова сталого економічного зростання Росії

В даний час як ніколи необхідне розуміння того, що наука Росії, будучи частиною світової науки, являє собою національне багатство, основний чинник економічного зростання нашої країни, її сталого розвитку. Величезні географічні розміри, велика чисельність населення, значні масштаби економіки, високий рівень науково-технічного потенціалу Росії та її геополітичне положення вимагають проведення наукових досліджень практично в усіх напрямках. Втрати науково-технічного потенціалу ведуть до скорочення національного багатства Росії, їх не вдасться швидко компенсувати через велику інерційності передачі знань від старшого покоління молодшому. При цьому повинні враховуватися довгострокові тенденції скорочення наукового потенціалу.

Для Росії потребу у великій кількості висококваліфікованих вчених і спеціалістов.определяется завданнями проведення власних досліджень і розробок; освоєння кращих досягнень в області західної технології; але це зумовлено і тим, що цієї категорії зайнятих, що мають найбільш високий рівень освіти, в першу чергу властиво розуміння необхідності побудови громадянського суспільства.

Попит на дослідження і розробки неминуче зросте з поліпшенням економічної ситуації в державі: цього вимагають інтереси вітчизняних виробників, а також іноземних інвесторів, для яких російські умови об'єктивно повинні бути краще, ніж в інших країнах, не тільки з-за більш низької заробітної плати, але і в силу високої кваліфікації науково-технічних кадрів, їх сприйнятливості до нововведень; необхідно враховувати й інші фактори, у тому числі геополітичні.

Рішення проблеми наступності наукових знань має здійснюватися як шляхом стимулювання припливу молоді, так і для надання можливості плідної роботи вченим і фахівцям старших вікових груп без обмежень за віком з встановленням щомісячної надбавки за вислугу років до посадового окладу залежно від стажу роботи. Однією з необхідних умов при цьому повинен бути прискорене зростання заробітної плати зайнятих НДДКР щодо зростання оплати праці зайнятих в економіці.

Для збереження та стимулювання розвитку сфери НДДКР у період переходу до нової економічної системи потрібна підтримка максимально можливого попиту на наукову продукцію з боку держави шляхом дотримання рівня бюджетних асигнувань на фінансування наукових досліджень і експериментальних розробок цивільного призначення, встановленого Федеральним законом «Про науку і державну науково - технічній політиці »(+4% видаткової частини федерального бюджету), а також збільшення частки НДДКР в асигнування, що виділяються на цілі оборони. Тільки при цих умовах буде можна перейти до вирішення проблем реформування науки, вдосконалення системи її фінансування.

Крім того, при реформуванні науки слід враховувати, що малий бізнес є лише додатковим джерелом попиту на наукові досягнення. Основна складова попиту залежить від великих підприємств, головним чином у наукомістка секторі економіки (цей сектор у розвинених країнах забезпечує не менше 75-85% сукупного попиту на досягнення науки) та його розвитку необхідно приділяти основну увагу.

Держава має здійснювати відповідний моніторинг і контролювати найважливіші нормативи. У їх числі в першу чергу необхідно виділити поряд із законодавчо визначеним рівнем фінансування фундаментальної науки і НТП такі:

• частка загальних витрат на науку відносно ВВП повинна бути вже в найближчі рік-два не нижче 1,5-1,6% (що приблизно відповідає рівню 4% від витрат федерального бюджету, які повинні виділятися відповідно до згаданого вище Федеральним законом про науку ) з подальшим підвищенням до рівня близько 2,5% к2010 р.;

• співвідношення заробітної плати зайнятих дослідженнями і розробками і середньої зарплати в промисловості для молодих дослідників повинне бути не нижче 110-120%, а для всіх зайнятих дослідженнями і розробками - не менше 180-200% з подальшим зниженням, у міру збільшення частки молодих фахівців, до рівня не нижче 160-170%,

• частка зайнятих дослідженнями та розробками відносно чисельності населення повинна підтримуватися на рівні не нижче 0,55-0,60%.

Завданням першорядної важливості є і забезпечення вчених, фахівців, аспірантів і студентів сучасною науковою літературою, включаючи періодичні видання, як вітчизняні, так і зарубіжні. Необхідно також технічне переоснащення провідних наукових бібліотек у Москві та інших великих містах країни з об'єднанням їх в єдину мережу наукової і науково-технічної інформації з використанням новітніх інформаційних технологій, включаючи Інтернет. Потрібно покращити державну систему статистичної звітності в сфері НДДКР із метою вивчення найважливіших проблем, пов'язаних зі збереженням потенціалу російської науки. Велику увагу слід приділяти також організаційного фактору - розвитку фінансово-промислових груп наукоємного сектора, збереження та зростання науково-дослідних організацій і підрозділів галузевої та заводської науки. Аналіз розвитку провідних закордонних високотехнологічних фірм показує, що в останні роки відбувається концентрація виробництва. Вочевидь, і у нас необхідний відхід від політики деконцентрації та перехід до формування великих науково-виробничих об'єднань (фірм) в наукомістка секторі з використанням як вертикальної, так і горизонтальної організації їх структур. При цьому повинна бути розроблена чітка-правова база, що визначає взаємини між виробничою та науково-технічної сферами. Необхідно і вирішення проблем, пов'язаних з власністю в наукомістка секторі економіки.

Слід також мати на увазі, що, як свідчить аналіз зарубіжних фірм, для високотехнологічних підприємств ринковий критерій максимальної рентабельності не може і не повинен бути головним. Інакше доведеться згортати виробництва високотехнологічної продукції, необхідній для забезпечення науково-технологічної, економічної та оборонної безпеки країни.

В умовах перехідного періоду в Росії необхідні будуть, очевидно, ще протягом 5-7 років значні державні асигнування галузевій науці, так як переклад галузевої науки на самофінансування при відмові від бюджетних асигнувань і скорочення державного замовлення веде до руйнування більшості галузевих науково-дослідних організацій. У зв'язку з цим повинна бути змінена ситуація, коли експорт високих технологій вимушено використовується як средства.для виживання підприємств оборонної промисловості.

Зі сказаного вище випливає, що необхідно розширення функцій і відповідальності держави в регулюванні економічних процесів. Мається на увазі, в зокрема: суттєве збільшення ролі держбюджету у перерозподілі ВВП; нормалізація структури і регулювання цін у галузях, що посилюють інфляцію витрат (насамперед галузі ПЕК, транспорт); посилення контролю зовнішньоекономічної діяльності та вивезення капіталу; всебічна підтримка попиту на продукцію вітчизняних товаровиробників . Найважливішими інструментами структурної політики повинні стати державні замовлення та інвестиції, субсидії, податкові ставки, зовнішньоторговельні тарифи та нетарифні методи регулювання імпорту, пільгові кредити і т.д. У ряді випадків можливе і тимчасове низки адміністративних інструментів відновлення контролю.

влияние внешней среды для организма