Головна Національна економіка Система потенціалів національної економіки Інвестиції регіонів для розширення відтворення
принцип разделения властей предполагает наличие системы сдержек и противовесов

Інвестиції регіонів для розширення відтворення

Як і раніше, однією з важливих для регіонів залишається проблема мобілізації коштів на кардинальне оновлення і заміну зношеного і застарілого обладнання та інших елементів основного капіталу. Рішення задач створення принципово нових технологічних процесів на рівні сучасних досягнень науки і техніки в усіх галузях господарства ставить також завдання необхідності забезпечення сучасним житлом всього населення, а не тільки багатих росіян, що має місце в даний час. Рішення такої комплексної проблеми пов'язано з розвитком насамперед машинобудування, виробництва будівельних матеріалів, побутового обладнання жител, обчислювальної техніки, засобів комунікації і т.д. Проблеми виділення відповідних коштів з створюваного в регіонах ВРП вимагає істотного збільшення питомої ваги накопичення в багатьох регіонах, а також залучення іноземних інвестицій.

Після 1998 відбулося деяке збільшення обсягів інвестицій в основний капітал майже у всіх регіонах. Однак обсяг таких інвестицій розподілявся нерівномірно. Найбільші обсяги інвестувалися в Центральному ФО (близько чверті всіх інвестицій в країні), Уральському і Приволзькому округах (приблизно по п'ятій частині в кожному). В інших округах вкладалося приблизно по десятій частині, а в Далекосхідному - лише близько двадцятої частини всіх інвестицій країни. Тим самим пожвавлення такої діяльності здійснювалося приблизно пропорційно до обсягів ВРП. Однак за частиною регіонів проявилася тенденція зниження приросту обсягу інвестицій (у Приволзькому і Сибірському округах), а також різні тенденції по конкретних суб'єктів Федерації.

З наведених даних слідують висновки по аналізованим питань.

По-перше, у регіонах Росії зосереджено основний капітал за його балансової вартості на суму 21,6 трлн руб. Четверта частина його зосереджена в Центральному ФО; по п'ятій частині - у регіонах Приволзького і Уральського федеральних округів; по десятій частині є в Північно-Західному, Південному і Сибірському округах і лише двадцята частина в регіонах Далекого Сходу. Територіальний розподіл його приблизно відповідає структурі створюваного ВРП регіонів.

По-друге, знос основного капіталу всіх регіонів складає приблизно половину (52%) від повної балансової вартості - 10,3 трлн руб. Однак у регіонах знос основного капіталу коливається від 43% (в Ярославській обл.) До 62% (в Московській обл.). Залишкова вартість готівкового основного капіталу російських регіонів оцінена в 11,3 трлн руб., А по регіонах приблизно відповідає структурі його повної балансової вартості з невеликими відхиленнями від його структури у федеральних округах.

По-третє, за 2001 р. регіони інвестували 17 трлн руб., Що складає 15% від залишкової вартості, або 7,7% від повної вартості основного капіталу. Приблизно в таких масштабах вироблялися інвестиції в більшості федеральних округів, але в регіонах Сибірського і Далекосхідного округів інвестувала приблизно 10% від залишкової вартості наявного капіталу. Однак за окремим суб'єктам інвестиції становили 20% і більше від залишкової вартості їх капіталу поряд з тим, що в багатьох регіонах інвестиції становили менше 10% (Воронезька і Новосибірська обл., Хабаровський і Приморський краї). Такі відмінності інвестиційної політики буде потрібно скорегувати щоб забезпечити належне відтворення основного капіталу в усіх регіонах.

У великому числі регіонів Росії за останні роки все більше набувають поширення іноземні інвестиції в різних формах: прямі, портфельні та інші. Найбільше значення мають прямі інвестиції в основний капітал, які пов'язані з поставками в основному машин і устаткування, у чому найбільше потребують регіони. Портфельні інвестиції в основному вкладаються в статутний капітал - це різні види цінних паперів тощо. Поряд з ними в складі інших інвестицій є вкладення в оборотний капітал, який швидко дає віддачу від вкладених коштів.

Російські регіони також почали виробляти свої інвестиції в інших країнах - в значній мірі в СНД. Обсяги іноземних інвестицій зростають з року в рік. Так, у 2001 р. до Росії надійшло іноземних інвестицій на суму 14,3 млрд дол і в 2002 р. - на суму 19> 8 млрд дол З Росії в 2001 р. в інші країни регіонами направлено 16,8 млрд дол своїх інвестицій і в 2002 р. - 19,9 млрддолл.

Суттєві відмінності в рівнях розвитку російських регіонів обумовлені перш за все об'єктивними природно-кліматичними факторами. Ефективність їх використання тим не менше залежить від господарської діяльності: при нерозумному використанні і збільшенні ступеня забруднення навколишнього середовища відходами виробництва все більше виявляється негативний вплив на економіку регіонів. Регіональні відмінності розвитку регіонів викликаються в основному суб'єктивними факторами якості діяльності самих господарюючих суб'єктів при використанні наявних у регіонах робочої сили, основного і оборотного капіталів, а також інших ресурсів. Не менш важливі фактори координації та кооперації для взаємодії регіонів в єдиному господарському комплексі країни, який значною мірою постраждав при ринкових перетвореннях в Росії.

На базі статистичної інформації виявлені найважливіші відмінності російських регіонів.

1. Перш за все, виявлено регіони, рівень розвитку яких на початку XXI ст. високий і перевищує среднероссійскій рівень; таких регіонів в Росії практично всього 10: Тюменська обл., Чукотський АО, Республіка Саха, Сахалінська обл., Республіка Комі, Красноярський край, Магаданська, Пермська, Самарська і Мурманська обл.

2. У всіх інших регіонах рівень їх розвитку нижче среднероссійского, особливо в 8 депресивних регіонах (Евенкійський АТ, Усть-Ординський Бурятський і АТ, Приморський край, Республіка Інгушетія, Камчатська обл., Республіка Калмикія, Курська й Кіровська обл.). Цим регіонам потрібно приділити першорядну увагу в регіональній політиці на сучасному етапі, бо від їхнього успішного розвитку залежать загальний розвиток всієї країни, максимальне скорочення дотацій з федерального бюджету і підвищення життєвого рівня населення, ліквідація бідності та максимальне скорочення числа сімей, які не мають мінімального прожиткового мінімуму.

3. Найбільш динамічно розвиваються, за останні роки 33 регіону, які найближчим часом зможуть перевершити среднероссійскій рівень (яка повинна також підвищуватися). Причому виявлені 20 регіонів, які показують стійку позитивну динаміку інвестицій в основний капітал і в яких переважають промислові підприємства; останні, однак, ще не стали фактором регіонального інвестиційного потенціалу для економічного зростання регіону.

4. Виявлено 10 російських регіонів з значущим обсягом прямих іноземних інвестицій, серед них виділяються Москва і Московська обл., А також Сахалінська обл. У семи інших регіонах рівень таких інвестицій невисокий і практично не має істотного значення для розвитку регіонів, бо найважливішими джерелами для відтворення основного капіталу служать внутрішні засоби регіонів.

Дослідження в ІЕ РАН дало змогу сформулювати ряд пропозицій щодо вдосконалення регіональної політики Росії:

• виробити цілі генеральної схеми розвитку країни;

• визначити наступні найважливіші вектори регіональної політики Центру:

- Домагатися вирівнювання рівня і якості життя населення регіонів, особливо тих регіонів, в яких середньодушові грошові доходи нижче прожиткового рівня;

- Розробити і реалізувати антикризові заходи для тих регіонів, в яких триває спад виробництва і знижується обсяг інвестицій в основний капітал;

- Активізувати підтримку регіонів, в яких формується потенціал інвестиційного росту;

• підвищити роль політики регіональної влади для розвитку сприятливих умов підприємництва;

• особливу увагу треба приділити регіонах, що випускають конкурентоспроможну продукцію для внутрішнього і зовнішнього ринків.

сколько действует марка