тоталітарний режим приклади країн

Хімічний комплекс

Що входять до складу цього комплексу хімічна і нафтохімічна галузі промисловості, які отримали особливо високий імпульс розвитку в 70-і рр.. XX ст., Відносяться до числа великих базових галузей промисловості Росії. До розпаду Радянського Союзу на території Російської Федерації в 1990 р. було зосереджено 53% усієї кількості хімічних підприємств, близько 60% - промисло-повільно-виробничих фондів, 61,5% - чисельності промислово-но-виробничого персоналу, 70% - науково - дослідницької та проектної бази. Підприємства галузі виробляли в цей період близько 66% товарної продукції, тобто Росія мала у своєму розпорядженні великої виробничою базою, що випускала досить широкий асортимент хімічної продукції багатофункціонального призначення.

У 1990-і рр.. XX ст. хімічна і нафтохімічна галузі промисловості виявилася в числі галузей, які найбільш гостро (у порівнянні з іншими базовими галузями промисловості) відчули негативний вплив економічної кризи. Темпи падіння галузевих обсягів виробництва в цей період були значно вищими, ніж у середньому по промисловості. Так, якщо обсяг промислового виробництва в цілому в 1998 р. склав 46% до рівня 1990 р., то продукції хімії і нафтохімії - 43%. За ці роки обсяг виробництва за окремими видами хімічних продуктів знизився у 3-4 рази. Виробничі потужності були завантажені на 20-50%. Знос основних фондів склав 60%.

Фінансовий стан підприємств хімічної і нафтохімічної галузей промисловості резкоухудшілось. У 1997 р. 44% круль-них і середніх підприємств працювали зі збитками. Балансова прибуток зменшився в порівнянні з 1996 р. на 14%, кредиторська та дебіторська заборгованість за цей же період збільшилися відповідно на 42 і 22%. Рентабельність у цілому по хімічній і нафтохімічній промисловості в 1997 р. склала 4,6%. Чисельність працюючих у хімічній і нафтохімічній промисловості з 1, 2 млн чол. в 1990 р. скоротився до 0,9 млн чол. в 1997 р.

В економіці хімічного комплексу в результаті цілого ряду об'єктивних і суб'єктивних причин утворилися зони особливо глибокої кризи - виробництво хімічних засобів захисту рослин, фотохімічних матеріалів, хімічних волокон і ниток, продукції малотоннажної хімії.

Ці підгалузі практично випали з системи відтворення, значною мірою позбувшись внутрішнього ринку. Виживання інших хімічних виробництв через звуження внутрішнього ринку внаслідок низької платоспроможності споживача йшло головним чином в міру можливості виходу на зовнішні ринки.

Проте хімічна і нафтохімічна галузі промисловості Росії продовжували залишатися потенційними носіями науково-технічного прогресу і великими постачальниками сировини, напівпродуктів, різних матеріалів (пластмаси, хімічні волокна, шини, лаки і фарби, барвники, мінеральні добрива і т.д.) для всіх галузей промисловості, сільського господарства, сфери послуг, торгівлі, науки, культури та освіти, оборонного комплексу, здатним робити істотний вплив на масштаби,, напрямки та ефективність їх розвитку.

Правомірність цього твердження підтверджується результатами функціонування галузі після фінансової кризи 1998 р., коли на основі імпортозаміщення вона розвивалася випереджаючими темпами по відношенню до всієї промисловості, нарощуючи випуск практично всіх видів продукції. Якщо приріст промислового виробництва в 1999-2003 рр.. склав 44%, то у хімії та нафтохімії - 56%. При цьому практично весь приріст виробництва був спрямований на задоволення внутрішніх потреб російської економіки, оскільки обсяги експорту продукції галузі в цей період залишалися практично стабільними.

Збільшення виробництва було досягнуто в основному за рахунок зростання завантаження існуючих потужностей. Так, у 2002 р. потужності з виробництва аміаку були завантажені на 81%, шин - на 77, сірчаної кислоти - на 75, синтетичних смол і пластмас - на 71, мінеральних добрив - на 70%. У той же час, в силу низького попиту та недостатньої конкурентоспроможності, рівень завантаження потужностей з виробництва хімічних засобів захисту рослин склав усього 20%, лакофарбових матеріалів - 24, труб із термопластів - 36%.

На кінець 2002 р. в хімічній і нафтохімічній галузях промисловості. Росії було зосереджено 4,7% основних промислових фондів країни, або 295 млрд руб. За обсягом промислової продукції хімічна і нафтохімічна промисловість займала п'яте місце в структурі промислового виробництва в Росії після машинобудування, металургії, паливної та харчової промисловості (7,5% загального обсягу).

Загальне число організацій хімічної та нафтохімічної галузей промисловості налічувало 8015 одиниць, у тому числі близько 100 наукових і проектно-конструкторських організацій, дослідних і експериментальних заводів. Чисельність промислово-виробничого персоналу в галузі склала 866 тис. чол. (7% від зайнятого в промисловості).

Продукція хімічної та нафтохімічної промисловості займає помітне місце у зовнішній торгівлі Росії. У 2002 р. її частка в експорті склала 7%, а в імпорті (включаючи медикаменти) - 16,7%. Експортні поставки продукції хімічної та нафтохімічної промисловості в 2002 р. здійснено на суму 7,4 млрд дол, а імпортні закупівлі - на 7,7 млрд дол Основними торговельними партнерами Росії в цій групі товарів є країни за межами СН Г. В 2002 р . на їхню частку припадало 78% експорту і 83% імпорту.

Провідну товарну групу російського експорту хімічної та нафтохімічної галузей промисловості складають товари з відносно невисокою часткою доданої вартості: добрива на суму 17 млрд дол - 23% експорту галузі, продукція неорганічної хімії - на суму 2,25 млрд дол (30%); частка експортованих пластмас і синтетичних смол склала в загальній структурі експорту хімікатів в 2002 р. 9%, синтетичного каучуку - 5,3%, шин пневматичних - 2%, медикаментів - 1,2%.

У структурі імпорту, навпаки, превалюють хімічні товари з високою часткою доданої вартості: вироби з пластмас - 1,6 млрд дол, або 21% імпорту продукції галузі, медикаменти - 1,4 млрд дол (18%), продукти малотоннажної хімії, лакофарбові матеріали, товари побутової хімії, кіно-фотоматеріали та ін

Тут слід зазначити, що внаслідок нерозвиненості вітчизняного виробництва ввезення продуктів малотоннажної хімії та тонкої хімічної технології (пластифікатори, каталізатори і т.п.) завжди був істотною статтею імпорту хімікатів і нарощування власного виробництва (особливо продукції органічної хімії) завжди викликало збільшення потреби в зовнішніх поставках .

Обсяг інвестицій в основний капітал хімічної та нафтохімічної галузей промисловості становив у 2002 р. близько 25,8 млрд руб. у фактичних цінах і протягом 90-х рр.. і на початку XXI ст. перебував на рівні 1,6-1,8% загального обсягу інвестицій в Росії (для порівняння в 1980 р. ця частка дорівнювала 2,6%, а в 1975 р. - 3,3%).

Обсяг іноземних інвестицій, накопичений в галузі за 1995-2002 рр.., Оцінюється всього в 1,35 млрд дол США. Разом з тим великі закордонні фірми вже з початку 90-х рр.. здійснили ряд проектів шляхом створення нових потужностей на базі закладу спільних підприємств або шляхом купівлі вітчизняних виробництв з їх подальшою корінний реконструкцією. Прикладами можна вважати спільні з фірмами «Проктор енд Гембл» і «Хенкель» підприємства з випуску синтетичних миючих засобів, з фірмою «Матадор» - шин і ряд інших. Об'єктивно діяльність цих підприємств сприяє скороченню імпорту, збереження робочих місць та задоволенню потреб вітчизняного ринку в хімічній продукції. Однак більшість спільних підприємств залишаються як би острівцями технічного прогресу і відносного благополуччя. Вони користуються іноземними технологіями і привізним сировиною і матеріалами, мають технологічні зв'язки в основному зі своїми материнськими компаніями і не роблять помітного впливу на модернізацію і реконструкцію російської хімічної і нафтохімічної промисловості.

Проблеми, що стримують інвестиції в хімічну та нафтохімічну галузі промисловості, загальні, як і для інших галузей вітчизняної промисловості, а саме:

• тривалі терміни окупності великих інвестиційних проектів;

• недостатній рівень розвитку ринку акцій підприємств;

• відсутність надійних правових гарантій інвестування. Таким чином, до кінця сторіччя хімічний комплекс Росії

прийшов з величезним відставанням не тільки від середньосвітового рівня, а й від рівня, досягнутого їм до 1990 р. Порівняльних розрахунки пригнічують: на сьогоднішній день споживання пластмас і синтетичних смол в США становить 148 кг на душу населення, у Росії - 11 кг; синтетичних волокон - 17,7 і 0,9 кг; синтетичних каучу-ков - 10 і 4,7 кг ; синтетичних миючих засобів - 13,2 і 2,3 кг; лакофарбових матеріалів - 19,2 і 3,2 кг. Найменше відставання серед галузей хімічної промисловості мають експортооріентіро-ванні виробництва і види продукції, пов'язані з галузями народного господарства і промисловості, найменше ураженими кризою (промисловість мінеральних добрив, пластичних мас і синтетичних смол, шинна).

Дуже складним є фінансовий стан більшості хімічних компаній і підприємств, багато з яких не в змозі проводити необхідні НДДКР.

что изучает фармакокинетика