Головна Національна економіка Міжгалузеві комплекси Організаційно-економічний механізм системи освіти
общество и его признаки

Організаційно-економічний механізм системи освіти

У міжнародних деклараціях і конституціях багатьох країн закріплено право громадян на рівний їх доступність отримання освіти. В переважній більшості розвинених країн в законодавчому порядку встановлена обов'язковість другого ступеня середньої освіти в обсязі дев'яти класів, а в деяких країнах (у США, Японії, Південної Кореї) третій щабель середньої освіти в обсязі 12-річки практично стала масовою, загальної і впритул поставлено завдання зробити перший ступінь вищої школи (в обсязі коледжу) загальною.

Існує кілька схем реалізації державних гарантій права громадян на освіту. За найбільш простою схемою державне фінансування поєднується із належністю освітніх установ до державної власності.

У більш складних схемах за державою зберігається функція контрактного бюджетного фінансування освітніх програм, які на конкурсній основі розміщуються як серед державних, так і серед недержавних, некомерційних навчальних закладів. Передбачається також державна непряма підтримка освітніх установ незалежно від їх організаційно-правової форми за допомогою податкових пільг як їм безпосередньо, так і їх доно-рам. Існують також схеми державної фінансової підтримки за допомогою механізму персоніфікованого фінансування, тобто виділення цільових бюджетних коштів у формі студентської кредиту, освітніх або ваучерів іменних державних зобов'язань.

За роки реформ в РФ система освіти зазнала суттєвих змін, пов'язані з скороченням більш ніж на половину його фінансування, змінами в нормативно-правовій базі і процесами адаптації освітніх установ до умов ринкової економіки. Дія демографічних факторів виявилося в тенденції зменшення числа дітей дошкільного та раннього шкільного віку при одночасному зростанні числа учнів старших класів та молоді у віці до 25 років.

З початку 90-х рр.. наповнюваність дитячих дошкільних установ знизилася в порівнянні з 1985 р. більш ніж на 30%, що веде до подорожчання утримання однієї дитини. Після 1995-го стало зменшуватися і кількість дітей в загальноосвітніх школах, в той час як кількість учителів не тільки не зменшилася, але навіть зросла. У результаті зараз на одного вчителя припадає 13,2 учня проти 18,2 учнів у 1985-1986 навчальному році. У зв'язку з появою варіативності освітніх програм багато державних школи отримують статус гімназій і ліцеїв, число яких за останні 10 років зросла майже в десять разів.

За минулі 10 лет чисельність учнів у установах початкової професійної освіти впала на 20%, у той час як кількість учнів середніх спеціальних навчальних закладів залишилася на рівні 1992 р., головним чином за рахунок недержавних освітніх установ (4,5% від загальної кількості) і платного прийому.

За роки реформ р. кількість студентів вузів зросла в півтора разу головним чином за рахунок бурхливого розвитку недержавних вузів і розширення прийому студентів до державних ВНЗ на умовах повного відшкодування витрат на навчання, який у 2000 навчальному році склав більше половини від загального прийому. У відміну від загальноосвітніх шкіл, у вузах, у зв'язку з браком коштів, штатний персонал зменшувався, що призвела до зростання показника «число студентів на викладача» з 11,6 у 1992 р. до 16 у 2000 р.

У 2002 р. видатки консолідованого бюджету на освіту становили 3,81% ВВП у порівнянні з 6-7% в 1986 р.

В цілому, незважаючи на активні процеси адаптації, що відбувалися в сфері освіти, її стан залишається кризовим. Основні прояви кризи системи освіти полягають у наступному:

• хронічне недофінансування освіти з усіх джерел, включаючи державні і приватні, що тягне за собою помітне погіршення якості освіти;

• збереження глибоких структурних диспропорцій між пропозицією освітніх послуг і потребами ринку, що розвивається праці.

В даний час Росія переживає реформу системи освіти, серцевину якої складають одночасне введення державних іменних фінансових зобов'язань (ГІФО) та єдиного державного іспиту для випускників шкіл (ЄДІ). Однак обидва нововведення викликають серйозні заперечення чималої частини наукової і вузівської громадськості, абітурієнтів та їхніх батьків. Попередні підсумки експерименту з ГІФО в ув'язці з ЄДІ не переломило громадську думку на користь пропонованої моделі фінансування. У російському суспільстві не склався консенсус щодо питання про ефективність і доцільність реформування фінансування вищої освіти з використанням ГІФО. У звіті Всесвітнього банку «Нові завдання вищої школи» (2003 р.), в якому узагальнювався міжнародний досвід проведення реформ в галузі вищої освіти, підкреслюється, що без досягнення згоди і компромісу між різними групами суспільства з питань, що викликають розбіжності і неоднозначне ставлення, реформа приречена на провал з серйозними політичними наслідками.

У цих умовах стає актуальним розгляд альтернативних моделей фінансування вищої професійної освіти.

Доцільно використовувати модель фінансування поточних витрат вищої освіти, що базується на державне замовлення на підготовку фахівців з його цільовим державним субсидуванням в поєднанні з системою студентської кредитування.

Інституційна структура такої моделі виглядатиме наступним чином:

• система державного цільового освітнього субсидування на основі державного замовлення;

• система освітнього кредитування, що включає особовий освітній кредит з різними схемами його повернення, прив'язаними до майбутніх доходів студентів, що банківський кредит і корпоративна модель студентського освітнього кредитування з державною підтримкою.

Пропонована модель соціально орієнтована і спирається на багатий зарубіжний досвід студентського кредитування.

адаптация человека к природным условиям