Головна Національна економіка Регулювання національної економіки Функціональні системи економічні - основа взаємодії держави і ринку
основные положения социализма

Функціональні системи економічні - основа взаємодії держави і ринку

Стійкість національної економіки визначається наявністю в ній механізмів саморегуляції. У ринковій економіці такими механізмами стають економічні функціональні системи (ФЭС) - сукупність інститутів і організацій, що утворять механізми саморегуляції, які забезпечують підтримку рівноваги навколо певних макроекономічних параметрів з метою сталого та динамічного розвитку економіки.

ФЭС від цілеспрямованих систем відрізняються (банківської, податкової, страхування та ін) насамперед тим, що представляють собою саморегулівні організації, в яких будь-яке відхилення від названих параметрів служить поштовхом до мобілізації механізмів відповідних систем, які відновлюють втрачену рівновагу на макроекономічному рівні.

Серед основні макроекономічних параметрів стійкості (рівноваги), які необхідно підтримувати на певних рівнях, можна виділити наступні:

• річне зростання індексу цін (не повинно превишатьЗ-5%);

• темпи зростання грошової маси (повинні відповідати темпам росту виробництва);

• рівень дефіциту державного бюджету (не повинен перевищувати ВВП 3-5%);

• державний борг (не повинен бути більше 60% ВВП);

• об'єм золотовалютних резервів (повинен бути не менше 8% ВВП і достатній для покриття витрат по імпорту товарів, як мінімум, протягом трьох місяців);

• відношення поточних платежів за обслуговування зовнішнього боргу до доходів (не повинно перевищувати 20% річних доходів від експорту);

• рівень накопичень у ВВП для забезпечення розширеного відтворення (повинен бути не менше 10%);

• критичний рівень безробіття (не повинен перевищуватиме 15-20% загальної кількості населення працездатного);

• частка іноземних товару на окремих сегментах національного ринку (не повинна перевищувати 30-40%) і т.д.

Деякі із цих параметрів уперше були формально зафіксовані в Маастріхтських домовленості, які лежать в основі економічного і валютного Європейського союзу.

Досягнення та підтримання цих параметрів забезпечується наступними ФЭС:

• системою, яка регулює рівень інфляції;

• системою формування конкурентного середовища та захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції;

• системою, що забезпечує збалансованість бюджету державного;

• системою формування та використання золотовалютних резервів;

• системою, що забезпечує приток і рух капіталу;

• системою соціального захисту населення;

• системою, регульованою параметри внутрішнього і зовнішнього боргу;

• системою захисту навколишнього середовища.

На мікроекономічному рівні рівновага повинна досягатися за рахунок саморегулюючих організацій бізнесу.

ФЭС являють собою циклічні, відкриті, саморегулюючі структур, які вибірково об'єднують різні інституційні елементи організації для результативної діяльності національної економіки. У їхній склад входять органи виконавчої і законодавчої влади, державні організації, асоціації товаровиробників, аналітичні та інформаційні центри, недержавні громадські організації, приватні комерційні структури та ін

Так, наприклад, основним елементом системи функціональної з регулювання рівня інфляції в США є Федеральна резервна система, в якій державні і недержавні елементи сформували єдиний механізм саморегуляції. Федеральна резервна система має статус незалежного державного агентства і включає в себе 12 федеральних резервних банків і близько 6 тисяч комерційних банків-членів, на частку яких припадає понад 75% загального обсягу банківських депозитів в країні.

У сучасному ринковому господарстві держава перетворюється фактично в «мозковий» центр, що регулює формування ринкового середовища та забезпечує динамізм і стабільність економічного розвитку. Держава створює сприятливі умови для розвитку основ ринкової економіки - вільного підприємництва та добросовісної конкуренції. Воно активно впливає на інституційне середовище шляхом цілеспрямованого формування і вдосконалення механізмів саморегуляції.

Історія розвитку національних економік свідчить про те, що існує пряма залежність між економічною політикою держави та рівнем розвитку ринкових відносин. Ця залежність, як правило, має прямо пропорційний характер, тобто чим сильніше розвинені ринкові відносини, тим сильніший державний вплив на розвиток і формування ринкових механізмів і регуляторів. При збереженні основних принципів державного регулювання форми і методи впливу держави на економічні процеси модифікуються. Державне регулювання пройшло тривалу еволюцію - від жорсткого дирижизму до ліберального монетаризму, формування механізмів саморегуляції.

В основі лежить ФЭС еволюція інститутів, які спочатку виникають на базі людських інстинктів і найпростіших потреб. У процесі задоволення цих потреб виникають певні моделі поведінки, які набувають стійкий, взаємопов'язаний характер і за принципом зворотного зв'язку що впливають на стереотипи мислення. Найбільш міцні та соціально доцільні інститути фіксуються в традиціях, неформальних нормах поведінки, а потім і в законодавстві. На цій основі, у свою чергу, виникають громадські організації.

У кожній національній економіці складається адекватна система інститутів. Інститути направляють, полегшують і заохочують людську діяльність, надають їй суспільно прийнятну форму, роблять поведінку індивіда зрозумілим і передбачуваним для інших. Хоча інститути можуть застаріти, купуючи «архаїчний» і «церемоніальний» характер, в цілому вони створюють соціокультурну тканину, без якої діяльність людини і функціонування суспільства неможливі.

Поява ФЭС стало технічно можливим у зв'язку з бурхливим розвитком засобів зв'язку та телекомунікацій, електронно-обчислювальної техніки, системи Інтернет, глобальних інформаційних систем, тощо Якісні зміни в глобальному інформаційному просторі дозволили оперативно отримувати інформацію про стан справ на внутрішньому і зовнішньому ринках, оперативно аналізувати її і готувати варіанти прийняття тих чи інших рішень. Діяльність різних ФЭС, як правило, базується на власних-локальних базах даних, об'єднаних в єдину інформаційну мережу.

Функціонування ФЭС включає такі елементи, як аферентних синтез; прийняття рішення; передбачення кінцевого результату (акцептор результату дії); багатокомпонентне дію. Важливою характерною особливістю ФЭС є постійна оцінка кінцевого результату діяльності системи за допомогою зворотного зв'язку (аффе-рентаціі) шляхом порівняння його з наперед заданими соціально-економічними параметрами.

Багато ФЭС знаходяться в ієрархічному взаємодії, тобто результат діяльності однієї функціональної системи входить в якості компонента в результат діяльності іншої системи. Наприклад, функціональна система, яка регулює рівень інфляції, знаходиться в ієрархічному взаємодії з системою, що забезпечує формування і використання золотовалютних резервів. ФЭС, що забезпечує збалансованість державного бюджету, знаходиться в ієрархічному взаємодії з ФЭС, що регулює параметри внутрішнього і зовнішнього боргу.

В результаті появи та розвитку мережі ФЭС сучасне ринкове господарство перетворюється на відкриту котра саморозвивається систему, яка набуває здатність до саморегуляції. Наявність в ринковій економіці ФЭС забезпечує її стійкість і динамізм розвитку. Тому поява та розвиток в ринковій економіці ФЭС свідчить про якісну зміну інститутів, що може підняти процес регулювання економіки на принципово інший рівень, забезпечити оптимізацію економічних структур.

загрязнители пищевых продуктов