Головна Національна економіка Регулювання національної економіки Формування конкурентного середовища та процес демонополізації економіки
рекрутирование политических элит

Формування конкурентного середовища та процес демонополізації економіки

Антимонопольна політика включає два блоки завдань:

1. Формування основ конкурентного механізму, що реалізують принципи вільного ринку і спрямованих на створення рівних умов господарювання для всіх учасників ринку.

2. Обмеження монопольної влади вже сформованих монополій.

Перша група завдань пов'язана зі сприянням держави конкурентному режиму національного ринку, підвищенню рівня його конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості. Другий блок відноситься власне до спеціальної політики, що регулює поведінку монополістичних структур. Відповідальність за Проведення антимонопольної політики у Росії покладено на спеціалізований урядовий орган - Міністерство РФ по антимонопольної політики і підтримки підприємництва.

Формування конкурентного середовища п р о и с х о д и т в Росії на основі: • будь-якого просування ринкових перетворень, які сприяють мобільності ресурсів та усунення бар'єрів входження в галузь;

• сприяння розвитку інфраструктури;

• сприяння наповнюваності ринку покупця, що перешкоджає роздування цін;

• лібералізації зовнішньоекономічної діяльності, підриває монополістичні позиції національних виробників.

Підрив монополізму пов'язаний з процесом подолання економічної відокремленості галузей і регіонів. Монополізм підривається, коли створюються можливості для проникнення нових ресурсів (капіталів, робочої сили) в будь-які галузі і регіони. Тоді виникають паралельні структури, що забезпечує режим конкуренції.

У зв'язку з цим слід звернути увагу на подальший розвиток мобільності ресурсів. Чим активніше вона проходить, то швидше виникають нові підприємницькі освіти у галузях і регіонах. У зв'язку з цим велика роль належить розвитку інфраструктури, особливо розвиткові інформаційного ринку, удосконалення транспорту і зв'язку. Подібне «інфраструктурне» напрям антимонопольної політики сприятиме усуненню монопольних відносин окремих економічних суб'єктів не тільки на ринках товарів і послуг, але, що не менш актуально для нашої країни, і на ринках праці Адже в нашій країні ринок праці деформований відсутністю доступного ринку житла, адміністративним обмеженням пересування населення інститутом прописки.

Цементування ринку монополістичної конкуренції і ринку покупця об'єктивно надає антимонопольне дію. З цих позицій слід оцінювати необхідність заохочення прискореною диверсифікації виробництва та будь-які заходів з розширення асортименту товарів і послуг. Необхідно сприяти випуску товарів-субститутів (заступників), які долають певною мірою убогість асортименту і сприяють появі стимулів до підвищення якості виробленої продукції.

Зовнішня діяльність держави при орієнтації на лібералізацію національного ринку повинна стати знаряддям структурної перебудови економіки на промисловій основі. У ході її реалізації монополісти втратять багато свою владу над ринком, бо їх продукція виявляється морально застарілою. У зв'язку з цим потрібно визначитися, який вид розбудови дозволить вийти країні на нові рубежі. Залежно від вирішення цього питання слід побудувати свою митну та податкову політики. Мита не повинні повністю захистити наших виробників від іноземної конкуренції. Безумовно, вона відкине найбільш слабких з них з ринку. Але процес усунення таких виробництв не повинен відбуватися стихійно. Суспільство має визначатися з рівнем виробництва вітчизняного, який на даний момент часу відповідає потребам країни. Відсутність рішень з даного питання призводить до невиправданих втрат національного ринку.

Режим обмежень влади склалися монополій. Стосовно до російських умов антимонопольне регулювання зовнішньоекономічної діяльності має по можливості йти від нетарифних заходів обмеження експорту, видачі пільг для поставки товарів за міжурядовими зобов'язаннями. Ці напрями економічної політики будуються на адміністративні обмеження або привілеї окремих виробників. Вони багато в чому залежать від конкретної влади чиновницького апарату і не вільні від суб'єктивізму і лобіювання інтересів того чи іншого виробника.

Основою корупції чиновників є монополія робочого місця в умовах, коли адміністративне право перетворюється на «товар підвищеного попиту». У цих умовах створюється нова, фактично феодальна система привілеїв для певного прошарку чиновників. З'являється новий вид ренти, - соціальну рента, яку отримують в результаті видачі ліцензій, дозволів, надання пільг і т.п. У зв'язку з цим пряма розподіл привілеїв участі в зовнішньоторговельних операціях необхідно замінити відбором підприємств на конкурсних або аукціонних засадах.

Для ефективної селективної політики регулювання монопольних структур потрібно:

• здійснити ідентифікацію їх;

• визначити суспільно допустимий рівень монополізму.

Ідентифікація монопольних структур спирається на світовий досвід.

За міжнародними стандартами вважається монополістом структура, яка займає більше 35% галузевого ринку, або коли 8 учасників ринку займають 80% ринку, або 4 учасника - більше половини.

Антимонопольний орган Росії, покликаний реалізовувати політику обмеження монопольної влада, сприяючи створенню конкурентного ринку, не прагне вступати у двобій з великими монополістами, намагаючись розчленувати ці структури, як це проводиться часом в США Зазвичай політика по відношенню до цих структур приймає менш конфліктну форму. Вона зв'язується з попередженням будь-дій, що обмежують конкуренцію (наприклад, змова або поглинання) або прояв нечесної конкуренції, що ущемляє інтереси інших господарюючих суб'єктів.

Як і у всьому світі, в Росії забороняється:

1. Обмежувати або припиняти виробництво, провокуючи дефіцит або необгрунтоване підвищення (пониження) цін.

2. Формувати угоди, що перешкоджають доступу на ринок нових товаровиробників, що сприяють створенню особливих привілеїв будь-яким підприємствам, і здійснюються дії, що ведуть до дискримінації інших виробників на ринку.

Межа допустимого участі в ринку припускає, що за її межами можливі негативні ефекти поведінки монополіста. Найбільш відчутно подібні ефекти продукують природні монополії. Саме вони і мають бути більшою мірою під контролем.

У крайніх випадках, коли підприємство-монополіст призводить до суттєвого обмеження конкуренції, антимонопольний орган може прийняти рішення про її примусове розформування, якщо є можливість структурного чи територіального поділу.

Перелік підприємств-монополістів утримується в створеному Державному реєстрі Російської Федерації об'єднань і підприємств, який веде Росстат. Такий реєстр повинен зафіксувати суб'єктів господарювання, які мають частку на ринку певного товару більше 35%. Підприємства, включені до реєстру, зобов'язані доповідати антимонопольному комітету про скорочення обсягу постачань з метою здійснення контролю за забезпеченням насиченості товарної пропозиції.

Антимонопольний орган здійснює контроль за дотриманням антимонопольних вимог при створенні, реорганізації і ліквідації господарських суб'єктів. Особлива увага приділяється процесам формування об'єднання, злиття. Їх реєстрації повинно передувати згода антимонопольного органу РФ.

Федеральна антимонопольна служба здійснює контроль великих продаж і покупок акцій, у результаті яких реально можна зайняти домінуюче становище на ринку. Крім того, особливі умови повинні застосовуватися для запобігання юридичних можливостей купівлі контрольного пакету акцій (паїв, часток) підприємства (фірми), що займає домінуюче положення. Частка покупця і продавця акцій встановлюється на рівні 35%, а мінімальний розмір пакета акцій (часток), придбання якого вимагає попередньої згоди антимонопольних органів, повинна бути більш 20% звичайних (голосуючих) акцій.

нормы задержки дыхания