Головна Національна економіка Регулювання національної економіки Історія ринку цінних паперів. Російський досвід
формы гражданского общества

Історія ринку цінних паперів. Російський досвід

Облігації російських державних позик і акції приватних підприємств з'явилися в біржовому обороті в 1820-х рр.. Регулював торгівлю цінними паперами на біржах (у першу чергу на Петербурзької загальної біржі) і поза ними відповідний Закон 1836 Згідно з цим Законом заборонялася, в зокрема, термінова біржова торгівля акціями (на операції з товарами та облігаціями публічних позик заборона не поширювалася).

У 1893 р. у зв'язку з заходами, вжитими фінансів міністром С. Ю. Вітте щодо стабілізації курсу рубля, уряд дозволив всі види операцій з цінними паперами (строкові, з премією, кратні і т.д.), а також посилив контроль над організованим фондовим ринком.

У 1900 р. при Петербурзькій загальної біржі був створений спеціальний фондовий відділ для торгівлі цінними паперами та валютою. Право здійснювати відповідні угоди отримав обмежений коло осіб: члени постійні фондового відділу, їх уповноважені та представники Міністерства фінансів. Постійними членами фондового відділу могли стати тільки представники акціонерних комерційних банків, банкірських будинків і торгових компаній, що мали промислове свідоцтво купецької управи на здійснення банківських операцій по першому розряду.

Документація фондових маклерів підлягала ревізії з боку Ради та фондового відділу Міністерства фінансів при дотриманні комерційної таємниці. Крім відповідальності за кримінальним законодавством, маклери підлягали дисциплінарним стягненням, що накладаються Міністерством фінансів.

Законодавчими актами 1902 (про допущення до котирування цінних паперів і про відповідальність осіб, які вводять в обіг цінні папери на Петербурзькій біржі) передбачалося дотримання численних формальностей при введенні акцій приватних підприємств у котирування; облігації державних позик вводилися в біржова звернення прямим розпорядженням міністра фінансів.
У 1907 р. були затверджені Правила для угод купівлі-продажу іноземної валюти, фондів та акцій.

Грошова реформа, проведена С. Ю. Вітте, сприяла зміцнення зовнішнього і внутрішнього курсу рубля, розвитку кредитних відносин, розширенню торгівлі цінними паперами.

Однак необхідно відзначити і недоліки. На біржах в основному котирувалися облігації державних позик і цінні папери акціонерних і земельних банків, в обігу знаходилися папери лише близько 100 підприємств, решта лежали без руху. Вексельний обіг було засмічене різного роду недоброякісними векселями (виданими неплатоспроможними агентами), що сприяло надалі дестабілізації грошової системи.

У Першу світову війну внаслідок введення вексельного мораторію, порушення європейського товарообігу, біржова діяльність пішла на спад, а в 1918 р. фактично припинилася.

У СРСР в 1921-1922 рр.. на початковому етапі нової економічної політики (НЕПу) в результаті спільних ініціатив ВРНГ, Центросоюза, місцевих установ і приватних осіб була відтворена біржова система країни, що налічує близько 100 товарних бірж, в рамках яких створювались і фондові відділи зі спеціалізацією по купівлі та продажу іноземної валюти і векселів, золота і срібла в злитках, державних цінних паперів, облігацій підприємств, переведених на комерційний розрахунок, акцій та облігацій акціонерних товариств, допущених до обігу в СРСР іноземних цінних паперів.

Фондові відділи товарних бірж перебували у віданні Нарком-фіна СРСР. Він встановлював правила здійснення угод і мав в порядку нагляду право скасовувати постанови загальних зборів членів фондового відділу, проводити ревізії, призначати маклерів і т.д. В умовах сильної концентрації капіталу роль фондових відділів полягала не стільки в організації попиту і пропозиції та регулювання угод, скільки в мобілізації розпорошених коштів і котирування цінних паперів.

У 1929-1930 рр.. при згортання НЕПу товарні біржі та їх фондові відділи були ліквідовані. Діяльність бірж була відновлена лише на початку 1990-х рр..

З радянського періоду слід також відзначити приєднання СРСР у 1936 р. до Женевської вексельної конвенції та розробку на її основі Положення про переказний і простий векселі (1937 р.). Правда, це було пов'язано лише із зарубіжною практикою: з 1930-х рр.. векселі використовувалися тільки під зовнішньоторговельних та інших міжнародних розрахунки.

Сучасний стан і перспективи регулювання

У сучасній економічній літературі є різні точки зору на держави роль у розвитку ринку цінних паперів і необхідність державного регулювання у цій сфері.

Одні економісти висловлюється за мінімальне втручання держави в область обігу цінних паперів і контролювання лише забезпечення права власності. Така позиція грунтується на монетаристської концепції, згідно з якою державне регулювання ринку цінних паперів необхідно обмежити регулюванням грошової маси через маніпулювання процентними ставками. Опції регуляторів ринку в цьому випадку виконують недержавні та саморегулівні організації (у російському випадку - Національна Асоціація учасників фондового ринку (НАУФОР), Партнерство РТС та ін.)

Інша точка зору належить прихильникам активного державного втручання у економіку. Вони вважають, що ринок цінних паперів взагалі заважає розвитку інвестиційних процесів, тому що він в основному спекулятівен і відтягує дефіцитні грошові ресурси зі сфери виробництва. Тому він повинен бути звужений або зовсім закритий, а головними каналами інвестицій повинні стати державні банки розвитку.

Здається, мали рацію ті економісти, які вважають, що ринок цінних паперів повинен існувати і розвиватися при надійному і гнучкому державне регулювання. Ці надійність і гнучкість виявляються в встановленні та контролі за дотриманням основних норм, «правил гри» для всіх учасників ринку: емітентів, інвесторів, професійних учасників (реєстраторів, депозитаріїв, брокерів, дилерів). У всіх же випадках, коли учасники можуть самі регулювати свою діяльність при чесної і відкритої діяльності, держава повинна поступитися місцем саморегульованим організаціям учасників фондового ринку.

Такий підхід узгоджується і з точкою зору лауреата Нобелівської премії з економіки Джозефа Стігліца. Розглядаючи взаємовідносини держави та ринків як взаємодоповнюючі, Дж.Стігліц виступив з ідеєю «вторинного винаходи держави» - держави більш ефективного та чуйну, дії якого мають попереджати виникнення проблем і коригувати їх, якщо вони з'явилися. Він зазначає, що справа не стільки в тому, що розміри держави зараз надмірно великі, скільки в тому, що вона робить не те, що треба.
Вилучаючи з довкілля уроки з минулого, відкидаючи зайві функції і додаючи нові, що диктуються інтересами додатки ринку та забезпечення справедливості в суспільстві, держава покликана та / рать певну роль в ефективному і гуманну функціонування будь-якої економіки.

Мета державного регулювання ринку цінних паперів в умовах «вторинного винаходи держави» повинна полягати в ефективному забезпеченні процесу залучення необхідних інвестицій у найбільш ефективні і технологічні сфери виробництва при дотриманні незалежними учасниками ринку певних норм і правил.

Відповідно до цього до основних завданням даного регулювання можна віднести:

• створення ясної і несуперечливою законодавчої та нормативної основи для функціонування фондового ринку;

• забезпечення прозорості та відкритому ринку;

• побудова системи гарантій додержання прав усіх суб'єктів ринку, що здійснюють вільно свою діяльність на основі прийнятих «правил гри».

Функціонування ринку цінних паперів в сучасній Росії регулюється цілим рядом законодавчих актів. Це, перш за все Цивільний кодекс РФ (частини I-II (1994-1996 рр..), А також закони РФ «Про акціонерні товариства» (грудень 1995 р.), «Про ринок цінних паперів» (квітень 1996 р.), « Про захист законних прав інвесторів на ринку цінних паперів »(березень 1999 р.),« Про захист конкуренції на ринку фінансових послуг »(червень 1999 р.).

Як показує практика, результативність державного регулювання будь-яких економічних процесів зростає, якщо відповідні важелі і стимули застосовуються не випадково, під натиском зацікавлених суб'єктів ринку, а системно, виходячи з довгострокових цілей і поточних завдань розвитку.

Стосовно до російського ринку цінних паперів це означає, по-перше, орієнтацію на ліквідацію можливостей створення фінансових пірамід і перегріву ринку неліквідними акціями. По-друге, необхідно протидію надлишкового припливу іноземного капіталу і відпливу вітчизняного за кордон.

У цій евязі доцільно вжити комплекс заходів з обмеження можливостей оперування цінними вітчизняними паперами за межами країни і, відповідно, підвищення ефективності регулювання обігу ринкових активів з боку державних органів контролю за обігом цінних паперів.

У Російській Федерації роль державного регулятора фондового ринку до березня 2004 виконувала Федеральна комісія з ринку цінних паперів (ФКЦП), створена в листопаді 1994 р. як федеральний орган виконавчої влади на базі Комісії з цінних паперів та фондового ринку України при Президентові РФ. Згідно з Положенням «Про Федеральної комісії з ринку цінних паперів» (у редакції Указу Президента РФ від 3 квітня 2000 № 620) ФКЦП наділялась наступними основними функції:

• розробка основних напрямів розвитку ринку цінних паперів та координація діяльності федеральних органів виконавчої влади з питань регулювання цього ринку;

• затвердження єдиних вимог до правил здійснення професійної діяльності із цінними паперами, у тому числі стандартів страхування та гарантій на ринку цінних паперів;

• встановлення обов'язкових стандартів та вимог до операцій з цінними паперами, норм допуску до їх публічного розміщення, обігу, котирування і лістингу, розрахунково-депозитарної діяльності;

• установлення порядку ліцензування та здійснення ліцензування різноманітних видів професійній діяльності на ринку цінних паперів, а також саморегулівних організацій професійних учасників ринку;

• здiйснення контролю за дотриманням емітентами, професійними учасниками ринку, їх саморегульовані організації законодавства Російської Федерації про цінні папери, стандартів і вимог, затверджених ФКЦП;

• забезпечення створення загальнодоступної системи розкриття інформацією на ринку цінних паперів;

• звернення до арбітражного суду з позовом про застосування санкцій чи ліквідації юридичної особи, яка порушила законодавство про цінні папери;

• нагляд за відповідністю обсягу випуску емісійних цінних паперів їх кількості в обігу,

За десять років своєї діяльності ФКЦП перетворилася разом з Міністерством фінансів і Центральним банком РФ в мегарегулято-ра фінансових ринків. Більш того, Комісія склала серйозну конкуренцію ЦБ РФ в області регулювання діяльності комерційних банків на фондовому ринку. З ініціативи ФКЦП були розроблені Кодекс корпоративного управління і законопроект «Про внесенні змін і доповнень до Кримінального кодексу РФ у частині посилення кримінальної відповідальності за злочини на ринку цінних паперів», покликані очистити ринок від несумлінних учасників. Разом з тим діяльність ФКЦП, що була федеральним органом виконавчої влади, будувалася все ж таки за вертикальним принципом «міністерство - підвідомчі організації ^ що не відповідало, звичайно, ідеї« вторинного винаходи держави ».

У березні 2004 р. в рамках проведеної адміністративної реформи Федеральна комісія по ринку цінних паперів була перетворена в Федеральну службу з фінансових ринків (ФСФР). Відповідно до постанови Уряду РФ від 13 квітня 2004 № 206 ФСФР наділялась наступними функціями:

• здійснення державної реєстрації випусків цінних паперів та їх проспектів;

Забезпечення • розкриття інформації на ринку цінних паперів відповідно до законодавства РФ;

• здійснення в законодавчих межах контролю та нагляду у відношенні емітентів, професійних учасників ринку та їх саморегулівних організацій;

• узагальнення практики застосування відповідного законодавства та внесення в уряд пропозицій щодо його вдосконалення;

• розробка проектів законодавчих та інших нормативних правових актів;

• організація досліджень з питань розвитку фінансових ринків.

Згідно з правовим постулатам адміністративної реформи федеральна служба зобов'язана здійснювати нагляд і контроль за виконанням громадянами і організаціями вимог, встановлених законом, але не має права встановлювати для них правила поведінки. Здавалося, що ФСФР у цьому плані відповідає новим підходам до взаємовідносин держави і бізнесу. Однак Указом Президента РФ от 20 травня 2004 Федеральна служба по фінансових ринках була наділена правом займатися нормотворчою діяльністю, тобто розробляти і затверджувати свої власні становища, методичні вказівки, інструкції і т.д. Крім того, керівництво ФСФР, по-перше, виступило з ініціативою «один регулятор - один депозитарій - один біржа», що веде до монополізації ринку цінних паперів, по-друге, воно будує плани концентрації контролю над усіма фінансовими ринками, мотивуючи це тим, що в умовах взаємопроникнення різних видів фінансового бізнесу нагляд і контроль має здійснюватися єдиним органом. Таким чином, складається олігополія фінансових мегарегулятора в складі Центрального банку, Федеральної служби з фінансових ринків, а також Федеральної служби з фінансового моніторингу в складі Міністерства фінансів, що ведуть конкурентну боротьбу за збереження своїх позицій і розширення сфер впливу. За цих умов, з одного боку, державним органам не до рекомендацій лауреата Нобелівської премії Дж. Стігліца, з іншого боку, конкуренція викликає необхідність шукати підтримки знизу і контрольовані суб'єкти бізнесу отримують можливість впливати на своїх регуляторів у плані більшої демократизації їх взаємин.

Що стосується безпосередньо процесу державного регулювання ринку цінних паперів, то тут представляються обгрунтованими наступні заходи, запропоновані вченими Інституту економіки РАН:

• відновлення різко знизився ролі Центрального банку РФ в операціях з державними цінними паперами;

• відродження дилерів інституту первинних на ринку облігацій федеральної позики (ОФП), завдання якого - котирування держпаперів в заданих ЦБ РФ кількості видів і масштабах;

• зміна в період нестабільності на ринку ставок по коротких продажів Центральним банком корпоративних облігацій комерційним банкам;

• збільшення випуску Мінфіном РФ найбільш надійних цінних паперів - облігацій ощадних і неринкових позик.

Сутність державного регулювання полягає у встановленні і здійсненні загальних правил діяльності економічних суб'єктів і коректування їх в залежності від конкретних обставин. Держава як розпорядник бюджетних ресурсів, які формуються за рахунок податкових надходжень, покликане в першу чергу створювати для суспільства та бізнесу нормальну економічне середовище для розширеного відтворення, у реалізації якого не останню роль відіграє ринок цінних паперів. Розвиток регулювання ринку цінних паперів може йти по трьох основних напрямках: посилення системи державного регулювання, розвиток саморегулівних організацій безпосередніх учасників ринку, підвищення автоматичного впливу самого механізму ринку, який відсіває недобросовісних учасників. В даний час, як ми бачили, у російській політиці по відношенню до фондового ринку переважає перший напрям, в перспективі ж всі три напрямки регулювання повинні перебувати у діалектичній єдності, взаємно доповнюючи один одного.

периоды развития инфекционных заболеваний