виды гражданского общества

Загальна характеристика інфляції

Під інфляцією розуміється знецінення паперових грошей, викликане зростанням ціни.

Інфляція, що розуміється таким чином, стала у XX ст. стійким супутником розвитку по суті усіх країн з ринкової економікою.

Інфляція класифікується на різні види та типи.

Одна з найважливіших класифікацій пов'язана з масштабом зростання цін. За цим критерієм виділяють повзучу інфляцію, за якої середньорічне підвищення складає цін до 5-10%; галоп ючий - відповідно від 10 до 50-100% і гіперінфляцію - більше 50-100% на рік.

У рамках останньої виділяється супергіперінфляція, або суперінфляція, за якої ціни зростають на 50% і більше на місяць; при середньомісячному прирості цін 50% - в рік більш ніж у 130 разів.

Рекорд останніх десятиліть - 330-кратне підвищення цін в Нікарагуа в 1988 р. Але в історії були випадки і більш високого зростання ціни. Наприклад, у Німеччині в останній рік інфляції після Першої світової війни (1923 р.) в окремі місяці зростання цін становив 100 разів і більше. В останні місяці цієї інфляції паперові марки грали роль коштів звернення не за номіналом, а за вагою. При проведенні конфіскаційне грошової реформи в кінці 1923 р. одна нова марка обмінювалася на 1 трлн старих марок.

З усіх представлених масштабів інфляції тільки повзуча її форму відповідає нормальному развітіюриночной економіки (як м'які коректування балансу попиту і пропозиції, при якій національні гроші без обмежень виконують усі функції). І тому подібна інфляція звичайно не викликає особливих турбот ні з боку держави, ні з боку населення (хіба що побоювання про можливість її переростання в більш масштабну інфляцію).

Поряд з масштабом інфляції залежить класифікація інфляції, пов'язана з її визначальними чинниками.

Якщо в її виникненні і протіканні вирішальну роль відіграють грошові фактори, що збільшують попит вищий товарної пропозиції (при даному рівні цін), то вона називається інфляцією попиту.

Якщо ж основними є негрошові фактори - з боку виробництва та ринкових умов, то виникає інфляція з держек.Серед таких чинників виділяються:

• посилення тиску на ціни тих чи інших витрат виробництва, підвищення яких перевищує середній ріст цін (наприклад, тарифів на електроенергію та газ);

• сильні монополістичні елементи у структурі ринкової економіки, які призводять до підвищення цін монополістичної практиці;

• дефіцит певних товарів та ресурсів;

• подорожчання імпорту в результаті збільшення цін на світовому ринку або девальвації (знецінення) національної валюти (так звана імпортована інфляція) та ін

Фактори інфляції попиту і інфляції витрат часто діють водночас, що значно ускладнює проведення успішної антиінфляційної політики.

Інфляція в різних країнах відрізняється своїми особливостями, в залежності перш за все від поєднання різних факторів, що викликають її. Особливість інфляції визначає і напрям її впливу на соціально-економічну сферу.

Загальне для всіх країн в цьому впливі - його відверто негативний характер.

До найбільш серйозних негативних моментів, пов'язаних з інфляцією, можна віднести наступні: а) підрив купівельної спроможності національної валюти; б) нерівномірний зростання цін; в) негативний вплив на доходи населення.

Сила подібного негативного впливу залежить, насамперед, від масштабів інфляції і дедалі більшою мірою - при збільшенні перевищення інфляцією розмірів повзучої її форми. Вже рівні галопуючої інфляції значною мірою зводиться нанівець така функція національних грошей, як засіб накопичення. Підприємці і населення починають переважно використовувати як засіб накопичення не національну валюту, а інші кошти - золото та інші цінності, але перш за все валюту інших країн, що розглядається в якості твердої валюти, особливо долар, що виконує функцію міжнародної валюти. Це, по суті, означає, процесу розгортання доларизації економіки. В умовах гіперінфляції і особливо супергіперінфляціі національна валюта перестає виконувати й такі функції, як міра вартості і засіб обігу. Вся грошова система приходить у повний розлад. Це викликає порушення економічної діяльності аж до спаду виробництва. Виникає так званий стагфляційна криза, що поєднує процеси виробництва та скорочення інфляційного зростання цін.

Не менше негативний вплив висока інфляція робить у разі помітного нерівності у зростанні цін, принаймні - коли воно зачіпає товари народно-господарського значення. Багаторазове подорожчання, що перевищує середній ріст цін, будь-яких товарів і послуг, які мають важливе економічне чи соціальне значення, ставить бар'єри розвитку випуску відповідних товарів або взагалі бар'єри економічному зростанню схильною до високої інфляції країни (або країн).

Період високої інфляції, ведучи до зниження зростання реальних доходів населення (а то й самих доходів), як правило, характеризується посиленням соціальнб-політичної напруженості і нестабільності.

З усіх цих причин державу у всіх країнах, схильних до високої інфляції, веде боротьбу з метою її ліквідації або хоча б мінімізації (зазвичай до повзучого рівня). При цьому можуть застосовуватися і застосовуються різні методи антиінфляційної політики. В даний час вони об'єднуються у два антиінфляційні програми (програма фінансової стабілізації): ортодоксную і гетеродоксную (з можливістю формування і змішаних програм).

Ортодокнаяпрограмма фінансової стабілізації спирається на теорії-тичні та практичні рекомендації економістів-монетаристів. Ця програма виходить з визнання панівну роль в розгортанні інфляції грошових факторів (тобто інфляції попиту); відповідно рекомендовані нею антиінфляційні заходи спрямовані на обмеження попиту платежноспособного і грошового обігу. На основі посилення ринкових факторів ортодоксальна програма передбачає таких заходів проти інфляційного попиту, як:

• зменшення державних витрат та дефіциту держбюджету;

• підвищення податків;

• жесткоогранічітельная кредитно-грошова політика з підтримкою високих процентних ставок. У випадку надмірного збільшення платоспроможного попиту в рамках ортодоксальної програми можливе проведення конфіскаційне-грошової реформи;

• максимально возможноеусіленіе 'регуляторів ринкових (вільні ціни при можливе обмеження зростання заробітної плати і підтримка плаваючого курсу національної валюти; максимальна лібералізація умов діяльності підприємств та компаній на внутрішньому і зовнішньому ринках);

• зменшення державної власності на основі приватизації;

• максимальне згортання господарської активності держави. Необхідно лише прагнути до збалансування бюджету (бажаний профіцит) і підтримання темпів приросту грошової маси в обігу відповідно до реальних можливостей збільшення виробництва, звичайно в межах декількох відсотків приросту.

Гетеродоксная програма фінансової стабілізації спирається на теоретичні та практичні рекомендації немонетарістскіх теорій (кейнсіанства, теорiї «економіки пропозиції», теорiї «структурний інфляції» та ін.) Ця програма виходить із паралельного дії факторів інфляції попиту і інфляції витрат і передбачає активну регулюючий вплив держави.

До основних заходів цієї програми, спрямованим на подолання високої інфляції, відносяться:

• тимчасове заморожування або стримування приросту цін і заробітної плати (так звана політика доходів);

• кредитно-грошова ліберальна політика з встановленням низьких процентних ставок для підтримки виробництва;

• його стимулювання шляхом значного зниження податків;

• участь держави у формуванні ринкової інфраструктури, в сприятливих структурних зрушеннях в економіці, у підтримці життєво важливих галузей і виробництв;

• державне регулювання зовнішньоекономічної та валютної сфер і т.п.

Практичний досвід антиінфляційної політики країнах з ринкової економікою показує, що, як правило, майже у всіх з них вдалі результати при застосуванні подібної політики досягалися на основі змішаних програм, тобто програм, що характеризуються різним поєднанням і ортодоксальних гетеродоксних заходів.

Поряд із заходами антиінфляційної політики в країнах, що зазнають високу інфляцію, часто також використовуються заходи пристосування до цієї інфляції. Особливою мірою пристосування до високої інфляції служить насамперед індексація заробітної плати та інших основних доходів, тобто збільшення останніх у зв'язку зі зростанням ціни. Індексація може бути повною, тобто приблизно відповідати зростанню цін, і частковою, тобто відставати від зростання цін і таким чином не ліквідувати повністю викликається інфляцією зниження реальної заробітної плати та інших доходів.

Міжнародна практика знає і інших заходів пристосування до високої інфляції, найчастіше використовуються в країнах, що розвиваються:

• підтримка державою штучно занижені цін на певний, зазвичай щодо вузький, набір життєво важливих товарів і послуг, які задовольняють мінімальні потреби найбідніших верств населення; створення мережі магазинів з низькими цінами для тих же шарів;

• інші форми благодійної допомоги.

Світовий досвід свідчить, що за досить широкому проведення подібного роду заходів вони призводять до помітного пом'якшення негативних соціальних наслідків високої інфляції і хоча б частково обмежують можливість посилення соціально-політичної напруженості в суспільстві.

определение физическое развитие