социальная роль и социальный статус

Особливості інфляції в Росії

Попередньо коротко освітимо питання про проблему інфляції в командно-директивної економіки СРСР. В економічній літературі СРСР панувало офіційна думка, що через централізованого ціноутворення і пов'язаного з цим загального контролю за цінами інфляція була чужа цій економіці, принаймні в умовах нормального розвитку. Однак треба визнати цю думку помилковою. В умовах командно-директивної економіки СРСР інфляція була притаманна всім періодах її розвитку. В історії СРСР виділяються періоди галопуючої та гіперінфляції (найяскравіший приклад - роки Громадянської війни та перші роки після неї, роки Великої Вітчизняної війни, а також 1930-і рр..). В інші періоди, якщо можна так висловитися, «нормального» розвитку інфляція носила в основному повзучий характер (порядку декількох відсотків на рік). Специфікою цієї інфляції стало те, що вона носила характер пригнічений, тобто знаходила вираження не тільки в зростанні цін, а й в дефіциті ряди товарів, а іноді й у зниженні їх якості.

Що стосується високої інфляції в сучасній Росії, то вона веде свій початок з проведення в життя з 1992 р. заходів щодо переведення економіки країни з командно-директивних на ринкові принципи функціонування. Для цього перекладу було використано описана вище ортодоксально-монетаристської програма, фінансової стабілізації, запропонована МВФ. Ця програма з 1992 послідовно і жорстко було застосовано в Росії. Основні елементи програми:

• лібералізація цін товарів іуслуг]

• безпрецедентна за своїми масштабами і короткостроковість приватизація, що поширена на4/5государственной приблизно власності;

• лібералізація зовнішньоекономічної діяльності, включаючи широке використання плаваючого курсу рубля по відношенню до долара та іншої твердій валюті;

• жорстка боротьба з високою інфляцією, що виникла в результаті такої політики.

Весь описаний набір заходів представляв собою найбільш радикальний варіант максимально швидкого переходу до ринкової економіки. Тому відповідна програма також називається «шокової терапією".Саме використання подібної "шокової терапії» визначило найважливіші особливості інфляції в Росії.

Більш обережні програми у вигляді або поступового переходу від командно-директивної до ринкової економіки (найбільш успішний приклад - Китай), або використання певних обмежувальних заходів з метою мінімізації надмірних руйнівних наслідків радикальної «шокової терапії» були без будь-яких пояснень відкинуті.

Для Росії з її неподільним пануванням командно-директивної економіки, за відсутності будь-яких серйозних передумов подібне радикальне використання заходів «шокової терапії» мало величезні руйнівні наслідки соціально-економічного характеру По суті, в країні вибухнула глибокий стагфляційна криза, за своїми масштабами перевершив найглибший економічна криза 1929-1933 рр.. на Заході. Виробництво впало більш ніж у два рази; інвестиції скоротилися до мінімального їх обсягу. Почалася висока інфляція. Так, за офіційними даними, споживчі ціни у Росії зросли в 1992 р. в 27 разів, в 1993 р. - приблизно в 10 разів, у 1994 р. - в 3,2 рази, в 1995 р. - у 2,4 рази ; в 1996 р. - в 1,22 рази, в 1997 р. - у 1,11 рази. Тобто, по суті в країні чотири роки (1992-1995) панувала гіперінфляція, і лише з 1996 р. прийняла інфляція помірно-галопуюче характер. Настільки стійке і тривале панування високої інфляції в Росії визначалося значною мірою характером антиінфляційної політики, що проводиться в країні.

Боротьба в Росії з високою інфляцією переважно велася монетаристських методами, по р. е ц е п т а м ортодоксальної п р о г р а м м и фінансової стабілізації, хоча навіть у країнах з розвиненою ринковою економікою подібна боротьба для свого успіху вимагала використання серйозних гетеродоксних заходів. У Росії ж за відсутності нормальної ринкової економіки гетеродоксние заходи найчастіше ігнорувалися зазвичай під приводом, що їх застосування нібито означає повернення до методів командно-директивної економіки.

Монетаристські заходи в антиінфляційної політики, що проводиться у Росії, виявилися малоефективними перш за все через панування в російській інфляції факторів інфляції витрат, у тому числі потужного тиску швидко зростаючих цін на енергетичні та інші сировинні ресурси, а також транспортних тарифів, таких важливих для збереження єдиного господарського простору у величезній Росії (не кажучи уже про розрив колишніх господарських зв'язків, викликаних розпадом СРСР і посиленням роздробленості в самій Росії). Ці фактори інфляції витрат зіграли величезну негативну роль у підриві основ економічної діяльності у країні і скороченні її виробничого потенціалу.

Великий спад виробництва в Росії викликався монетаристських обмеженнями двояким чином. З одного боку, обумовлює монетаристських обмеженнями падіння купівельної спроможності широких верств населення вкрай негативно позначилося на виробництві. Скорочення грошової маси із метою попередження інфляції з боку держави викликало в Росії в масовому масштабі неплатежі всіх видів, бартер, доларизацію економіки, довгострокові затримки у виплаті зарплати і пенсій, що ставило перешкоди розвитку виробництва.

З іншого боку, потрібно враховувати специфічну взаємодію монетаристських обмежень із чинниками інфляції витрат.

Інфляція попиту та інфляція витрат мають у своїй основі порушення грошового обігу, однак їх механізм різний. В інфляції попиту грошова маса виступає і як основа, і як головна причина росту цін. Тому антиінфляційні м е р и монетаристського х а - рактер, що ведуть до скорочення платоспроможного попиту і грошової маси, діють проти подібної інфляції досить ефективно.

Але в інфляції витрат гроші, будучи її основою, що виступають в іншій пасивної ролі: у інфляції цього типу початковий поштовх зростанню цін дають не грошові, а виробничі і ринкові фактори. Викликане цими негрошовими чинниками підвищення цін вимагає підтягування обсягу грошової маси (з урахуванням швидкості її звернення) до рівня зростанню цін.

В умовах ринкової економіки з розвиненою і гнучкою кредитно-грошової сферою таке підтягування відбувається автоматично.

За його відсутності виникає гостра ^ брак платіжних засобів, і результатом інфляції витрат стають і зростання цін, і кризове скорочення виробництва, або заходи компенсації браку національних платіжних засобів (залучення до національного обіг твердої валюти інших країн, перш за все долара, а нині ще й євро ; поява сурогатних квазігрошей, розвиток бартеру і масових взаємних неплатежів та ін), або те й інше.

Інакше кажучи, зниження інфляції в Росії за 1992 - першу половину 1998 відбулося значною мірою за рахунок скорочення виробництва, що за інших соціально-економічних негативного-них явищах зробило вкрай неміцним і саме уповільнення інфляції.

Різке падіння виробництва призвело до помітного скорочення надходження податків у держбюджет і зумовило (поряд з малими доходами від радикальної, але неефективною приватизації) різке скорочення його обсягу (за оцінкою в постійній купівельної спроможності рубля). Це і було глибинною причиною наростаючої з 1998 р. фінансової дестабілізації, незважаючи на зовнішні успіхів у боротьбі з високою інфляцією.

Єдиною надійним шляхом запобігання цієї дестабілізації могло б стати розширення податкової бази на основі пожвавлення і підйому реального сектора виробництва, в тому числі в разі потреби і за допомогою дієвих заходів державного регулювання.

Нажаль, держава не пішла по цьому шляху і вибрало як вирішальний джерела поповнення доходів держбюджету розширений випуск і продаж внутрішнім і зовнішнім позичальникам державних короткострокових зобов'язань (ГКО).

Піраміда ГКО, з одного боку, через вкрай високу прибутковість привернула внутрішніх та зовнішніх позичальників, але, з іншого боку, сприяла зменшенню і без того невеликих інвестицій в набагато менш прибутковий сектор реального виробництва (тим самим посиливши економічну і фінансову дестабілізацію). До того же обслуговування піраміди ДКО вимагало все зростаючих державних витрат, які, перевищивши на середині 1998 р. обсяг податкових надходжень і готівкових грошей, виявилися для держави непідйомними. Це і призвело до дефолту 17 Серпня 1998, до краху піраміди, який, у свою чергу, викликав розвал низки інших економічних і фінансових структур та інструментів. Інфляції це відбилося На вкрай негативно, вона знову зросла; в 1998 р. зростання споживчих цін становило 1,84 рази, в 1999 р. - в 1,37 рази і в 2000 р. - у 1,20 рази.

У цілому після дефолту Росія опинилася під загрозою нового і серйозного загострення кризи стагфляційного. В усякому разі, прогнози, робимо для цього періоду на Заході, як правило, пророкували для Росії подібну перспективу. Однак вміла діяльність професійного уряду на чолі з Примаковим запобігла негативний розвиток Росії. Потім, в результаті дії низки сприятливих внутрішніх і особливо зовнішньоекономічних факторів (насамперед сприятлива кон'юнктура на світовому ринку нафти), в Росії з 1999 р. виник помірний економічне зростання. Однак ця ситуація позитивна, зважаючи на відсутність сприятливого розвитку реального сектора виробництва і нестійкості кон'юнктури на світовому ринку, носить в цілому нестійкий характер, що, зокрема, виявляється в збереженні щодо високої інфляції. У 2001-2004 рр.. інфляція в Росії чітко зберігалася вище «повзучого» рівня (близько 1,12-1,15 рази на рік). Подібний розмір інфляції вочевидь не відповідав нормальному розвитку ринкової економіки, що свідчить про зіставлення з інфляцією в деяких інших розвинених країнах. Для прикладу візьмемо 2002 Якщо цього року споживчі ціни в Росії зросли на близько 15,1%, то в США - тільки на 3, в Англії - на 2, у Швеції - на 1, у Китаї - на 1%.

Однією з найважливіших причин відносно високої інфляції в Росії, як вже зазначалося вище, залишалося переважне використання ортодоксально-монетаристських методів антиінфляційної політики в країні, а також широкі процеси монополізації, у тому числі в кримінальній «рекетирської» формі.

Подібне довгострокове збереження відносно високої інфляції в Росії стало однією з причин виникнення в соціально-економічній сфері Росії серйозних негативних наслідків, на три найбільш важливих з яких необхідно вказати.

По-перше, висока інфляція стримувала зростання реальних доходів населення і тим самим ставила обмеження всьому економічному зростанню.

По-друге, під тиском високої інфляції в умовах відсутності дієвого державного регулювання (активної промислової політики) переважне, хоча і відносне, розвитку набули галузі сировинної спрямованості (насамперед нафтовидобуток) при стагнації або прямої деградації наукомістких галузей обробної промисловості. Загалом Росія стала набувати виразні риси сирьепроізводящей країни, типові скоріше для колоніальної, ніж індустріально розвиненої країни.

По-третє, висока інфляція сприяла разом з іншими чинниками серйозного розшарування в матеріальному становищі населення Росії. Не кажучи про те, що до!/ 2 населення країни опинилося за межею прожиткового мінімуму, розрив в багатстві між багатими та бідними досяг величини / різко відмінною від стандартів розвинених країн. Так, якщо в цих країнах розрив у величині доходів між 10% найбільш багатого і 10% найбільш бідного населення зазвичай концентрується на цифрах 3-4, то в Росії в 2003 р. ця величина досягла 15. Такий величезний розрив у нерівності доходів створює можливість для нових потрясінь в соціально-економічній сфері Росії.

Тому Уряд Росії планує у найближчі кілька років знизити інфляцію у країні до «повзучого» рівня.

Однак досягнення такої мети можна було б вважати позитивним явищем тільки при поєднанні з досягнутою повзучої інфляції з стійким економічним зростанням (а не зі зниженням або хоча б стагнацією значної частини виробництва в якості «ціни» подібного зниження інфляції).

дезинсекция дератизация дезинфекция