международные отношения это

Поняття світового господарства

Визначення світового господарства. В економічній літературі немає єдиного розуміння термінів "світова економіка», «світове господарство". Оскільки ці терміни мають широку область застосування, дослідники наголошують важливі з їхнього погляду аспекти. У вітчизняній літературі можна виділити кілька підходів.

1.Найбільш поширене розуміння світового господарства як сукупності
національних господарств, взаємозалежних системою міжнародного поділу праці,
економічних і політичних відносин.

У цьому визначенні основними складовими виступають національно відособлені країни поза залежністю від того, йде їхнє виробництво на внутрішній або зовнішній ринок. При такому підході причини затушовуються, які визначають взаємозв'язки, стан і перспективи розвитку світового господарства.

2. Відповідно до іншої точки зору, світова економіка трактується як система міжнародних економічних взаємин, як загальна, універсальна зв'язок між національними господарствами. Подібної концепції дотримуються багато західні дослідників, зокрема, вважаючи, що міжнародна економічна система включає і торгівлю, і фінансові відносини, а також нерівний розподіл капітальних ресурсів і робочої сили. В даному випадку із поля зору дослідників випадає виробництво, яке багато в чому визначає міжнародні економічні взаємозв'язки.

3. Більш повне тлумачення світового господарства визначає як його глобальну економічну систему, самовідтворюються на рівні продуктивних сил, виробничих відносин і певних аспектів правових і політичних відносин у тій мірі, в якій вхідні в нього господарюючі суб'єкти мають визначену сумісність на кожному з трьох названих рівнів. У цьому визначенні знаходять висвітлення основні складові частини господарства, включаючи матеріальну базу, реалізацію різних форм власності і визначений порядок функціонування відтворювальних процесів.

Характерні риси світової економіки. Усі дослідники визнають, що світове господарство являє собою певну систему.

• Основою виникнення й існування системи виступає її цілісність, що припускає економічну взаємодію всіх складових частин системи на досить стійкому рівні. Тільки в цьому випадку можлива регулярна циркуляція

вироблюваного продукту в глобальному масштабі і забезпечуються постійна діяльність, життєздатність системи, її саморегулювання та розвиток. Така єдність світового господарства, циркуляція відтвореного продукту забезпечується національними і міжнародними ринками з властивими їм товарно-грошовими відносинами і множинністю цін.

• Світова економіка належить до числа складних систем, що характеризуються множинністю складових її елементів, ієрархічність, багаторівневою, структурно, нерівномірністю економічного розвитку.

• припускає Ієрархічність, що функціонування світової господарської системи перш за все на задоволення попиту вищого системного рівня. Економічна міць розподіляється у світі дуже нерівномірно. Три держави - США, Японія і Німеччина, з 8% населення планети, - акумулюють половину світового доходу та володіють більше ніж 1 / 3 купівельної спроможності всіх країн світу. В цьому зв'язку поширюється теза про тому, що в умовах відкритої економіки кожна країна, переслідуючи свої інтереси, діє для загального прогресу в світі, лише маскує задоволення інтересів певної кількості країн.

• Основу системи складає міжнародна та обмежена рамками окремих держав національне виробництво матеріальних і духовних благ, їхній розподіл, обмін і споживання. Кожна з цих фаз світового промислового процесу як у глобальному масштабі, так і в рамках окремих держав у залежності від їх місця і ролі в цілому впливає на функціонування усієї світової господарської системи. Остання має і властиві їй як цілому визначені напрямки свого розвитку, але вона не розвивається поза національними господарств.

• Система розуміють неоднозначно. При одному підході вона повинна мати загальну мету, яка виступає як рушійна сила її розвитку. Всередині такої системи можуть існувати відособлені сектори - підсистеми, що володіють специфічними характеристиками, але проте підлеглі організуючою мети системи в цілому. Інше розуміння системи виходить з того, що вона складається з ряду відособлених підсистем з різними і навіть протилежними цілями. Але в неї входять підсистеми повинні бути пов'язані між собою і взаємно впливати один на одного. Така структура систем може мати тимчасовий, перехідний характер, оскільки найбільш життєздатні підсистеми чи перетворять підкоряють своїм цілям інших. В іншому випадку система розпадається.

• Світова економіка що система має загальну мету.У кінцевому рахунку її
функціонування спрямовано на задоволення потреб (попиту), але у різних
підсистемах ця мета модифікується в силу різних соціально-економічних умов.
Створення нових підприємств не можливо самоціллю. Воно може бути виправдано, якщо
сприяє збільшенню пропозиції і попиту, поліпшенню умов життя населення.

• Світова економіка як систему не може розвиватися без визначеного порядку, заснованого на нормах міжнародного публічного і приватного права, які регулюють економічні відносини між державами, економічними об'єднаннями, юридичними і фізичними особами. Дотримання установлених конвенційних і звичайних норм забезпечується самими державами і колективними формами контролю за дотриманням міжнародного права, яким займаються різного роду міжнародні організації. Ці правила уточнюються і переглядаються відповідно до потреб розвитку світових продуктивних сил і окремих підсистем і елементів.

• Світове господарство є історичної та політико-економічною категорією. Це пояснюється тем, що кожному конкретному історичному етапу властиві певні масштаби і рівень виробництва, інтернаціоналізації господарського життя і соціально-економічна структура.

• Світове господарство являє собою складну економічну систему,
що складається з окремих елементів, суб `єктів, які самі є системами з
властивим тільки ним регулюванням.

Відносини між окремими елементами світового господарства складають рівні.Відносини між державами складають міжнародний рівень, що регулюється міжнародними правилами і нормами. Відносини потоків, що виходять за межі національних кордонів, утворять транснаціональний рівень - сфера діяльності фірм і груп з їхніми внутрішніми системами інформації. Він стає все більше автономним, усе менше піддається регулюванню.

Транснаціональний рівень включає також мережу потоків неформальної діяльності: торгівля наркотиками, зброєю, підпільна міграція.

Безліч елементів, з яких складається світова господарська система, діють там одночасно. Між центрами сили існують зіткнення, домовленості, об'єднання. Чи виникають риси олігополії, що поширюють свою або стратегію на весь світ, або на окремі районів.

• У соціально-економічному плані світове господарство неоднорідне. Провідне місце в ній належить промислово розвинених західних країн. Особливе місце займають країни що розвиваються, у яких багато в чому зберігається залежний характер їхніх економік від індустріальних країн. Велику специфіку у своєму розвиткові мають східноєвропейські країни з перехідною економікою і цілий ряд інших держав. В цілому світове господарство являє собою складне соціально-економічну освіту.

• У виробничому і соціальному плані світове господарство являє собою арену протиріч, конкурентної боротьби, які розгортаються як всередині країн, так і в планетарному масштабі. Вони охоплюють фактори виробництва (продуктивні сили), національної освіти й економічні об'єднання, групи підприємців, підприємців і робочу силу.

• в світовому господарстві, як і в будь-якій складній системі, є вузькі місця або аттрактари, що володіють такими властивостями, що навіть слабкі впливу на них здатні викликати істотні, а іноді й катастрофічні зміни в стані і поведінці всієї складної системи.

профилактика воздушно капельных инфекций