неореализм это

Міжнародне виробництво

Головним системоутворюючим фактором світової економіки стало безпосереднє міжнародне господарських об'єднань виробництво.

Поняття міжнародного виробництва. Під міжнародним виробництвом

розуміється виробництво товарів і послуг за участю іноземного підприємницького капіталу у формі прямих і портфельних капіталовкладень.До прямих капіталовкладень відносяться вкладення в компанії в розмірі не менш 10% акціонерного капіталу і які дають право господарюючим суб'єктам інших країн робити істотний вплив на формування ради директорів і управління виробничою діяльністю компанії. Іноземні капіталовкладення в цінні папери, що не забезпечують право контролю, відносяться до портфельних.Прямі капіталовкладення утворюються в результаті припливу капіталів, що включає придбання акцій, отримання міжфірмових позик і реінвестування прибутків закордонних дочірніх компаній.

Міжнародне виробництво визначається рядом показників, у тому числі обсягом накопичених іноземних прямих капіталовкладень (ІНК), їх динамікою і відносними величинами.

Вивіз ІНК різко зріс у 80-90-і роки. Якщо в першій половині 80-х років їх обсяг становив в середньому 50 млрд дол на рік, то в другій половині 90-х років - близько 600 млрд дол Накопичений у світовому господарстві обсяг ІПК в кінці 90-х років перевищив 4,7 трлн дол (1980-507 млрд, 1990 р. - 1,8 трлн дол.) Можливості для посилення вивозу

прямих капіталовкладень були створені зростанням відкритості національних ринків. Посиленню міжнародної діяльності сприяють компаній технічні зрушення на транспорті і в зв'язку, а також поширення інформації. Це розширило можливості для створення міжнародного виробництва середніми компаніями. У результаті обсяги ІПК, число ТНК суттєво збільшилася. Таке значне збільшення обсягу накопичених ІПК відображало не тільки реальний рух прямих капіталовкладень, але й зміна в ряді країн методів їх підрахунку.

Основними експортерами продуктивного капіталу виступають ТНК розвинутих країн. На частку тільки п'яти країн - США, Японії, Британії, Німеччині, Франції - припадає 60-70% вивозу іноземних прямих капіталовкладень.

Експорт капіталу здійснюється не тільки провідними розвиненими країнами, він вивозиться також з просунулися в економічному відношенні країн Азії та Латинської Америки (Бразилія, Індія, Мексика). Найбільші компанії цих країн експортують капітал з метою розширення сфер своїй діяльності, використання трудових ресурсів чи науково-технічних досягнень приймаючих країн для отримання більш високих прибутків. З середини 70-х років капітал вивозиться з країн Близького і Середнього Сходу - великих експортерів нафти. В цілому на частку країн, що розвиваються припадає близько 6% загального обсягу вивезення прямих капіталовкладень.

Галузева і регіональна концентрація міжнародного виробництва.

Пріоритетність галузей і сфер розвитку міжнародного виробництва змінюється під

впливом НТП. В останні десятиріччя посилилася активність ТНК у сфері послуг. На її частку в кінці 90-х років доводилося понад 48% прямих капіталовкладень (1970 р. - 31%). Обробна промисловість відійшла на друге місце. Основна частина промислових активів зосереджена в чотирьох галузях: хімічна, електромашинобудування, харчова і металургійна промисловість. Різко скоротилася міжнародна активність компаній у первинному секторі (6,3% проти 23% в 1970 р.). В основному цей зрушення відбулося за рахунок вкладень в розвинені країни. Галузева структура іноземних інвестицій в країнах, що розвиваються зазнала менш радикальні зміни. Тут частка всієї промисловості становить 62%, але частка видобувних галузей зменшилась до 9%.

У регіональному відношенні підприємницького рух капіталу йшло в основному між промислово розвиненими країнами. У них зосереджено близько 75% іноземних прямих капіталовкладень. Інтенсивне взаємопроникнення капіталу призвело до концентрації міжнародного виробництва перш за все в розвинутих країнах, перехрещування структур підприємництва цих країн, господарської діяльності їхніх компаній. За винятком Японії, у господарстві якої роль іноземного капіталу невелика, економіки інших країн служать сферою найбільш інтенсивної взаємодії та суперництва своїх і «чужих» компаній. Це перш за все країни Північної Америки - США і Канада, країни ЄС. У країнах, що розвиваються інвестовано близько 25% світового обсягу ІНК.

Іноземний підприємницький капітал, глибоко упровадившись в економіку багатьох країн світу, став їх складовою частиною відтворювального процесу. Для оцінки його позицій використовується індекс транснаціоналізації того чи іншого національного господарства. Він являє собою середнє значення в відсотках чотирьох показників: відношення припливу ІНК до валових вкладень в основний капітал; відношення загального обсягу накопичених ІНК до ВВП; відношення обсягу продажів іноземних компаній до загального обсягу продажів і відношення числа зайнятих на іноземних фірмах до загальної чисельності працівників приймаючої країни .

Індекс транснаціоналізації промислово розвинених країн рівний +12,8%, але країни значно відрізняються одна від одної за місцем, займаним в їхніх господарствах іноземним капіталом. Виділяється група з високим індексом транснаціоналізації - більше 20%, до якої входять Нова Зеландія, Бельгія, Греція. Це в основному малі промислово розвинені країни, в деяких із них індекс перевищує 30%. Найчисленнішу групу складають країни з індексом транснаціоналізації в 12-20%. До неї входять Австралія, Нідерланди, Британія, Канада, Іспанія та ін Деякі країни мають низький рівень транснаціоналізації: в Японії та Південній Кореї вона не перевищує 2%. Ці країни досягли високого рівня розвитку без залучення в широких масштабах іноземних прямих капіталовкладень.

Велику роль відіграє міжнародне виробництво в господарстві багатьох країн, що розвиваються. Індекс транснаціоналізації країн, що розвиваються перевищує 14%. У Малайзії він складає більше 35%, у Індонезії - 15%, у КНР - 12%, у Єгипті - 10%.

Масштаби міжнародного виробництва. Закордонне виробництво, масштаби якого визначаються власністю на вивезений капітал, перетворилося на один з найважливіших компонентів у господарській структурі не лише окремих країн, а й світової економіки в цілому.

• За оцінками, сукупний обсяг виробництва закордонних компаній в 1999 р. склав 10% ВМП (5% в 1980 р.), близько 18% виробництва обробної промисловості, 4% - сфери послуг.

• На закордонних підприємствах і в країнах базування ТНК зайнято близько 3% світової робочої сили, але якщо виключити зайнятих у сільському господарстві, то показник підвищиться до 10%. Беручи до уваги непрямий вплив на зайнятість (закупівлі сировини,

компонентів і т.д.), загальна цифра зайнятих мінімум подвоїться.

• Розвиток міжнародного виробництва призводить до перерозподілу заощаджень у рамках світового господарства. Непрямим показником цього процесу служить відношення припливу ІПК до валових вкладень у основний капітал. Воно зросло за останню третину XX ст. Якщо в 70-і роки це відношення становило 2,2% проти +3,8% у 80-і роки, то в 90-ті роки - 8%.

• Міжнародне виробництво як механізм постачання товарів і послуг на іноземні ринки відіграє більш значну роль, ніж міжнародна торгівля. Обсяг продажів зарубіжних підприємств майже в 82 рази перевершує обсяг світового експорту.

Розвиток міжнародного виробництва пов'язано не тільки з прямими інвестиціями, але і з низкою інших форм міжнародного співробітництва. Це ліцензійні угоди, які дають змогу ТНК брати участь в справах зарубіжних компаній і отримувати прибутки і відрахування за користування патентом; угоди про управління, за якими ТНК організує управління і технічне обслуговування зарубіжних компаній в обмін за плату і частку в капіталі; субконтракція міжнародна, при якій ТНК укладає Субконтракти з іноземними компаніями на виконання особливих робіт або постачання окремих товарів і ін

Вплив ІПК на функціонування світової господарської системи. Рух прямих іноземних капіталовкладень і засноване на них міжнародне виробництво є основою інтернаціоналізації, міровізаціі всього кругообігу капіталу. Якщо при зверненні грошового капіталу (Д) і товарного капіталу (Т) продуктивний капітал (П) може в своєму обороті залишатися в межах національного господарства, то при його інтернаціоналізації дві інші фази звернення також стають міжнародними.

Міжнародне виробництво підвищує рівень міжнародного усуспільнення праці в різних аспектах; матеріально-технічне, економічне, правове. Міжнародне виробництво є системою, що посилює внутрішні зв'язки в світовому господарстві. Стратегія отримання прибутків ТНК будується на використанні відмінності у національних системах регулювання економiки. Для зменшення шкоди

держави прагнуть по можливості згладити розбіжності в національних податкових, митних торгівельних, кредитних та інших сферах, що розширює зв'язків основу капіталоекспортірующіх і капіталоімпортірующіх країн.

Рух підприємницького капіталу і розвиток виробництва міжнародного створюють асиметрію в економічній могутності та вплив окремих країн і регіонів. Переміщення виробництва за кордон призводить до того, що долі окремих регіонів у розміщенні світового виробництва і в контролі над ним не збігаються. Компанії провідних розвинених країн контролюють великі потужності, ніж розташовані на їхніх національних територіях. Тому дійсне співвідношення сил між розвиненими і країнами, що розвиваються далеко не відповідає розмірам їх ВВП і промислового виробництва. Останні не відображають того факту, що у ВВП включена продукція, яка хоча і була створена в цих державах, але фактично ним не належить. Облік масштабів закордонного виробництва вносить помітні корективи в уявлення про реальні позиціях країн в сучасному світовому господарстві

Очевидно, що провідні по економічній потужності країни можуть забезпечувати стійкість свого розвитку за рахунок створення та відтворення умов для відповідної нестійкості економічно слабших партнерів.

сколиоз группа здоровья