Головна Світова економіка Світова господарська система Взаємозалежність й економічна безпека
консерватизм как политическая идеология

Взаємозалежність й економічна безпека

Механізм взаємозалежності. Інтернаціоналізація господарської життя привела до виникнення взаємозалежності відтворювальних процесів на світовому рівні. Збільшення національного доходу в одній країні в умовах інтернаціоналізації обміну сприяє зростанню імпорту товарів і послуг.

Збільшення доходу та імпорту в одній країні і відповідно доходу в іншій країні викликає відповідний попит на імпорт у третіх країнах у силу взаємозв'язку виробничих процесів. Цей відповідний ефект на зростання доходів в одній країні, таким чином, викликає збільшення сукупного попиту в інших країнах, що є додатковою реакцією на початкове розширення попиту в одній країні.

Даний ефект може використовуватися в економічній політиці. Велика в економічному відношенні країна своєю грошовою та фіскальною політикою може стимулювати внутрішнє виробництво і, відповідно, імпорт, що викличе зростання експорту іншої країни. Це призводить до збільшення виробництва і зайнятості в світі ( «теорія локомотиву»). Ступінь впливу пожвавлення в одній країні залежить не тільки від частки її імпорту в іншій країні, але й від впливу її експорту на подальший приріст доходу.

Для визначення взаємозалежності ефекту важливо знати, наскільки приріст ВВП на 1% в одній країні збільшить дохід в іншій. Прийнято вважати, що кількість в 0,5% ВВП є важливим фактором пожвавлення економіки країни. У випадку якщо приріст ВВП однієї країни викликає збільшення доходу в іншій на 0,5%, керівники останньої можуть покладатися на зростання іноземного попиту і не вживати особливих заходів всередині країни щодо стимулювання виробництва.

На основі економетричної моделі міжнародного зв'язку ОЕСР були підраховані розміри передачі ефекту економічного зростання або взаємозалежності (1979). Розрахунки показали, що збільшення витрат у США на 1% призводить до зростання внутрішнього доходу на 1,47%, а в Німеччині - на 0,23, у Японії - на 0,25, у Канаді - на 0,68, у країнах ОЕСР в цілому - на 0,74%.

Не менш важливі наслідки для економік інших країн має зворотний ефект. Якщо одна країна змінює свою грошову, кредитну або фіскальну політику убік жорсткості ( «стиснення»), підвищуючи процентні ставки і податки, то проміжним результатом буде зниження попиту на вироблені всередині країни товари і послуги у зв'язку зі зниженням доходів та зайнятості. Частину зниження попиту припадає на іноземні товари, що веде до скороченню імпорту. Це зумовлює стиснення економіки інших країн і в свою чергу призводить до зменшення попиту на експорт перші країни, підсилюючи стискання її економіки. Подальший скорочення ще більше знижує імпорт, що спад може посилювати в господарстві інших країн.

Взаємозалежність нерідко створює складні проблеми для національних економік. Так, експортна орієнтація виробництва ставить країну в залежність зміни від

світових цін, коливань світового попиту, конкуренції на ринку світовому. Особливо небезпечна така залежність для невеликих країн з вузькою спеціалізацією економіки. Не менш загрожує негативними наслідками імпортна залежність. Зростання світових цін, обмеження на експортні поставки в країнах-експортерах - усе це несприятливо позначається на країну-імпортера.

Велике значення в цьому плані має диференціація країн з економічної могутності, рівнем економічного розвитку, ролі у світовій економіці. Що зберігаються побудови світової економічної системи дають односторонні переваги провідним країнам та групам країн. Вважається, що економічна міць має часто більший вплив на рівень прибутків, ніж дешева робоча сила, нова технологія або раціональне управління. Найбільш слабкі учасники світової економіки не можуть забезпечити захист своїх інтересів.

Економічна безпека. Провідні економічні країни прагнуть забезпечити собі довгострокові стратегічні переваги. Для цього застосовуються прийоми зовнішньоекономічних воєн, ослаблення національних інфраструктур, цілеспрямованого створення геополітичних ситуацій. Країни, що не здатні витримати темп виробничих процесів, залишається на периферії ділової активності у світі, виконують допоміжну роль. Через зовнішньоекономічні зв'язки національне багатство більш слабких країн забезпечує підтримку світового промислового процесу, але самі вони виявляються відокремленими від розподілу світового доходу.

Нерівномірність розвитку різних країн і нерівноцінний інтерес до їх участі в міжнародних економічних відносинах роблять позиції сторін нерівними, створюють можливість тиску і навіть економічного шантажу. Нерідко так складаються стосунки «бідних» і «багатих» країн у міжнародних торгово-економічних і валютно-фінансових зв'язках. Все це передбачає відсутність безпеки у світовій економіці.

Раніше у країн були чітко дві розмежовані сфери безпеки, в яких вона забезпечувалася різними інструментами. Наприкінці XX ст. грань ця стала розмиватися. Раніше держава, домігшись внутрішньої стабільності, міг захистити себе зовні. Зараз міжнародна сфера надає потужний вплив на внутрішню сферу і розхитує його.

Економічна безпека (міжнародна і національна) носить загальносвітовий характер і зачіпає в різній мірі інтереси всіх держав. Спочатку питання про економічну безпеки виник серед країн, що розвиваються. Він знайшов відображення в принципах Бразильської концепції колективної економічної безпеки (1974 р.). У 1984 р. проблему міжнародної безпеки була поставлена економічним нарадою країн - членів РЕВ, а в 1985 р. СРСР вперше вніс дану проблему на розгляд в ООН.

Під міжнародною економічною безпекою розуміється таке економічну взаємодію країн, що виключало б навмисне завдання шкоди економічним інтересам будь-якої країни. Це передбачає створення відповідного міжнародно-правового механізму.

Проблема економічної безпеки в найбільшою мірою зачіпає інтереси країн, що розвиваються і східноєвропейських країн у відносинах Захід - Південь, Захід - Схід. Як показує світовий досвід, збиток наноситься різними способами: порушення нормального стану міжнародної торгівлі (застосування ембарго, введення надмірних кількісних і тарифних обмежень, штучне підвищення або зниження цін на ті чи інші товари); створення обмежень на шляху міжнародного руху технологій в порушення практики комерційної діяльності та ін

Навмисний збиток може наноситися валюті країни шляхом порушення її валютного режиму, маніпуляцій із заниження валютного курсу, заморожування внесків країн в іноземних банках, введення кредитних обмежень. Може цілеспрямовано

порушуватися порядок руху капіталу, в зокрема, шляхом організованого втечі з якої-небудь країни, незаконної реквізиції або націоналізації без компенсації власності іноземних інвесторів. До числа порушень міжнародної економічної безпеки входять організація цілеспрямованої витоку наукових і найбільш кваліфікованих працівників фізичної праці, порушення існуючої системи міжнародного транспортного сполучення всупереч діючих угод у цій галузі.

Зростає кількість проблем, пов'язаних з оточуючим середовищем та транснаціональними діями (торгівля наркотиками тощо), які завдають економічної шкоди тій чи іншій країні і призводять до серйозних економічних втрат.

Сучасна світова практика знає такі основні способи забезпечення безпеки:

1. Стримування небажаних дій за допомогою різних засобів тиску, застосування проти порушника безпеки практичних засобів впливу на рівні окремих держав. До них належить політичний процес, який запобігає, завершує або доповнює силові дії, оформляє їх і узаконює в правовому відношенні. Всі ці заходи потребують певного рівня економічної потужності держав, які застосовують їх.

1. Створення рівноваги сил шляхом організації різного роду об'єднань та блоків на регіональному та міжнародному рівнях, однак сила стає менш ефективним засобом примусу. Раніше ціна насильства була відносно низької і використання сили вважалося допустимим, так як економіки було менш взаємопов'язані. В даний час використання сили між країнами обходиться дорого. Економічна взаємозалежність зазвичай пов'язана із вигодами для обох сторін, і розрив відносин завдає обопільний збиток.

Національна безпека розуміється як економічна захищеність економіки від внутрішніх і зовнішніх несприятливих факторів, які порушують нормальне функціонування внутрішнього процесу відтворення, підривають досягнутий рівень життя населення і тим самим викликають підвищену соціальну напруженість в суспільстві, а також загрозу самому державі.

Основним питанням безпеки взагалі є економічний потенціал, співвідношення сил у різних господарств. Економічний потенціал, що становить в сукупністю продуктивні сили суспільства, розміри національного багатства, визначає здатність держави діяти у світовій економічній системі, чинити на неї певний вплив. Забезпечення національної економічної безпеки припускає не створення замкнутого, автаркіческого національного господарства, а взаємна повага національних економічних інтересів, дотримання певних норм функціонування світової економіки. У цьому відношенні проблема національної економічної безпеки має важливе значення для республік колишнього Радянського Союзу, СФРЮ і ряду країн, що розвиваються (втрата регулюємість економіки, «війна суверенітетів», ненадійність економічних зв'язків).

Національна економічна безпека має внутрішнє і зовнішнє прояви. У країнах з високим рівнем економічного розвитку при відносно низькій самозабезпеченості основними ресурсами та багатьма видами продукції національна економічна безпека досить надійно гарантується достатньою диверсифікацією зовнішньоекономічних зв'язків. Для країн з більш низьким рівнем економічного розвитку важливе значення мають питання достатньої самозабезпеченості основними видами ресурсів і продукції.

Забезпечення національної економічної безпеки створює сприятливі передумови для стабільного функціонування національних господарств і світової економіки в цілому. Процеси інтернаціоналізації господарського життя у планетарному

масштабі можуть позитивно розвиватися лише при збереженні і підтримці міжнародної та національної економічної безпеки.

внутриклеточное питание