Головна Світова економіка Світові ринки глобальні проблеми Тенденції міжнародної спеціалізації в обробній промисловості
реализм в международных отношениях

Тенденції міжнародної спеціалізації в обробній промисловості

Передумови міжнародної спеціалізації. Зростання пропозиції, виробництва обробної промисловості супроводжується розширенням номенклатури виробів. В основі цього процесу лежать дроблення споживчого попиту та наявність істотних відмінностей в його характері на ринках окремих країн. Національна промисловість не встигає за асортиментним розширенням попиту на світовому ринку, в силу чого відбувається певне профілювання окремих країн і підсистем у світовому виробництві і на світових ринках.

Основою міжнародної спеціалізації є внутрішньодержавні поділ праці.

Чим вище рівень розвитку продуктивних сил на країні, тим більш розвинена внутрішньодержавні спеціалізація. Сильно розчленоване виробництво і тісна взаємозалежність між диференційованими елементами національного господарства створюють передумови для широкої участі країн у міжнародному поділі праці. Між внутрішньою і міжнародною спеціалізацією не існує повної тотожності. Високий рівень спеціалізації виробництва всередині однієї країни не завжди означає більший ступінь участі цієї країни в міжнародному поділі праці, що багато в чому визначається обсягом внутрішніх ринків.

Показники міжнародної спеціалізації підсистем. Для оцінки рівня міжнародній спеціалізації застосовується система показників, яких серед часто використовуються два коефіцієнти по виробництву і по експорту.

1. Коефіцієнт спеціалізації виробництва - це частка галузі однієї країни або групи країн у світовому випуску цієї галузі

Уа

Су =,

у

1 W

де Су - коефіцієнт галузевої спеціалізації; Уа - обсяг виробництва галузі Y у країні А, Yw - обсяг виробництва галузі Y у світовому випуску цієї галузі.

Відносна величина різних груп країн і підсистем у виробництві і пропозиції окремих груп товарів варіює від галузі до галузі. Промислово розвинені країни продовжують зберігати основну масу виробництва в багатьох галузях - папір, метал, електромашинобудування, транспортне машинобудування, деревообробка, пластмаси - понад 70-80% світового виробництва.

Дані по країнам, що розвиваються картину іншу дають. Враховуючи, що в країнах, що розвиваються відзначається відносний надлишок малокваліфікованої робочої сили, логічно чекати їх просування в розвитку трудомістких галузей (тютюнові вироби текстиль, взуття, одяг). І насправді їх частка у виробництві цих галузей у світі зросла, склавши 26-39%. Однак країни, що розвиваються забезпечили своє просування і в ресурсномістких галузях, таких, як нафтопереробка, промислові хімікати і виробництво металів (18 - 44%), які не є трудомісткими.

Розвиток виробництва оброблених товарів у різних підсистемах багато в чому визначається напрямком структури спеціалізації, типами структурних зрушень. Така тенденція до зближення промислових структур різних груп країн грунтується на ряді передумов. За останні десятиліття під впливом дії «демонстраційного ефекту» звузилися міжнародні відмінності в характеристиках попиту. Іншими важливими передумовами виступають інтернаціоналізація, міровізація виробництва під впливом, зокрема, посилення ролі іноземних прямих капіталовкладень. Наявність відносного надлишку факторів виробництва в країнах служить важливою причиною змін у структурі світової промисловості, і ці зміни збільшують ступінь однорідності міжгалузевого виробництва.

Слід відзначити ряд особливостей зазначеного процесу. Швидкість структурних змін у світовому виробництві оброблених товарів зростає, але це забезпечується в основному розвиненими країнами. Одночасно збільшується розрив між переміщенням капіталу, структурних швидкістю змін, що викликаються науково-технічним прогресом, і відносно невеликим переміщенням робочої сили. Інші напрямки розвитку створюють один з основних проблем в структурній перебудові світової обробної промисловості, сприяють збереженню внутрішньогалузевих різких відмінностей між промислово розвиненими і країнами, що розвиваються.

Скорочення структурі промислового виробництва в промислово розвинених країн частки традиційних галузей, продукція яких потрібна для нормального відтворення, компенсується їх зростанням в країнах, що розвиваються, особливо із середнім рівнем розвитку. Отже, у світовій системі оброблених товарів відбувається постійне господарських перерозподіл функцій, при якому традиційні види виробництв поступово зосереджуються в менш розвинених країнах. Це закріплює і розвиває багаторівневість світовій промислової системи.

2. Збільшення схожості промислових структур індустріальних країн, що розвиваються супроводжується зростанням міжнародної спеціалізації, що виявляється в зовнішньоторговельному обороті.У цьому випадку показники, індекси міжнародної спеціалізації (Ку) являють собою співвідношення між частками: галузі у валовому обсязі експорту країни, групи країн і даної світової галузі в загальносвітовому експорті.де Ку

Ху Хс X

коефіцієнт міжнародною спеціалізації; експорт галузі ^; експорт країни;

yw

X

експорт світової виробництва галузі> v світовий експорт

Коефіцієнт ^ вище 1,5 свідчить про наявність міжнародної спеціалізації, 0,5 - про її відсутність.

Промислово розвинуті країни в міжнародному плані спеціалізуються в 8 з 28 галузей (паперові вироби, продукція з пластмас, сталь, неелектричні та електричні машини, транспортне та наукове обладнання). Коефіцієнт міжнародної спеціалізації у торгівлі відрізняється за розміром від міжнародної спеціалізації з виробництва (він не настільки великий у західних країн).

Країни, що розвиваються підвищили рівень міжнародної спеціалізації в торгівлі за рахунок нових індустріалізующіхся країн, у яких виробництво одягу, сталі, телекомунікаційного устаткування, транспортного і наукового обладнання орієнтовано на світові ринки.

Зближення рівнів міжнародного поділу праці в значній мірі визначається міграцією капіталу західних ТНК. В 80-90-ті роки продуктивність праці в країнах, що розвиваються становила 45% до рівня промислово розвинених країн, але рівень заробітної плати там був ще нижче: 20 - 30% від західних країн.

Позиції двох груп країн у світовій торгівлі змінювалися в основному паралельно з тенденціями в світовому виробництві оброблених товарів.

Міжнародна спеціалізація обробної промисловості підсистеми або виступає країни підсумковим результатом виробничої і збутової діяльності сукупності національних компаній країни або групи країн. Високий ступінь концентрації і централізації капіталу на галузевому рівні визначила провідну роль найбільших компаній на світових ринках.

временная остановка венозного кровотечения