социалдемократия

Споживчий попит

Споживчий попит виступає провідним фактором економічного росту індустріальних країн. Його вплив більше значно в малих країнах, де доволі обмежений потенціал внутрішнього ринку виробничих товарів. Активний споживчий попит створює передумови, щоб збільшити зайнятість, тому що звичайно основна маса робочої сили зосереджена на підприємствах, економічна діяльність яких стимулюється попитом населення. Вони часто мають більш високу трудомісткість в силу їх соціальної та технологічної специфіки.

Структура приватного (особистого) споживання. Основу споживчої попиту складає особисте споживання (63-64%). Придбання товарів та виступає послуг невід'ємною частиною повсякденного життя жителів розвинених країн. Протягом тривалого історичного періоду основну частку споживацьких витрат населення складали продукти харчування і одяг. В Англії наприкінці XVIII ст. вони перевищували 93%, до початку XX ст. - 91, в кінці 30-х років - понад 35% витрат домашніх господарств.

За останні десятиріччя відбулися суттєві зміни у структурі вартості особистих потреб. Щодо скоротилися первинні потреби, у той час як потреби більш високого порядку розширилися. Це призвело до посилення еластичності між попитом й рівнем доходів.

У речової структурі попиту важлива роль належить споживчих товарах тривалого користування, до яких належать предмети домашньої обстановки, побутові електроприлади та радіоелектроніка, автомобілі, книги, коштовності, спортінвентар. Найбільше місце за об'ємом попиту займають автомобілі й побутова техніка, зокрема, персональні ЕОМ. У ряді країн персональні комп'ютери стали масовим споживчим товаром. Переважно вони використовуються для розваг, а також для інформації та розрахунків з домашнього господарства. Найважливішим товаром, поглинає значну частину споживчого попиту, виступає житло.

Висока залежність від споживацького попиту у третинного сектора економіки розвинених країн, в тому числі у зв'язку з тим, що експлуатація товарів тривалого користування неможлива без організації мережі послуг.

Темпи приросту приватного споживання розвинутих країн у 80 - 90-і роки сповільнилися в порівнянні з попередніми десятиліттями. На це вплинули насичення ринку первинних потреб, досягнення досить високого рівня соціально обумовлених потреб а також зміна соціально-економічної ситуації.

Фактори споживчого попиту. Структура і масштаби особистого споживання визначаються рівнем багатства і доходів населення. Для економіки функцію споживання - З виглядає:

С = aW + / 3 Y, де aW - гранична за схильність до споживання національного багатства; (5 Y - гранична за схильність до споживання доходу.

У короткостроковому періоді загальна економічна обстановка відіграє провідну роль у розвиток споживчих ринків. У довгостроковому плані на нього більший вплив чинять зміни у структурі населення і робочої сили, яка визначається віком і пристроєм життя, структурою домашніх господарств, міграцією населення. Найбільший вплив на споживчий попит робить населення віком 25-45 років. У цей період життя людей домашні господарства формуються і досягаються високі доходи.

1.Основна маса найманої робочої сили в індустріальних країнах складається з
кваліфікованої робочої сили, оплата якої досить висока. Так, у 1995 р.
вартість робочої сили в обробній промисловості Німеччини перевищувала 28 дол
на годину, в Швейцарії - 25, Японії - 22, у США, Франції - 18, в Італії - 17 дол на годину.
Номінальна заробітна плата складає 72-76% доходів у Британії, США та Канаді, то
63-64% - у Німеччині, Швеції, де посібники та соціальні виплати становлять 16-29%.

Заробітна плата значною мірою визначає обсяг усього споживчого попиту. У багатьох країнах у 90-і роки відбулося уповільнення зростання реальної заробітної плати, Це не могло не позначитися на темпах споживчого попиту.

2.Зміни в динаміці заробітної плати призвели до помітних структурним
зрушень у розподілі доходів населення. Незважаючи на значне підвищення рівня
добробуту населення в другій половині минув століття, розриви в доходах
між різними верствами населення залишалися великими. У другій половині 90-х років
вони коливалися в межах 4,5-9 разів між 20% найбагатших і найбідніших людей. В
розпорядженні 20% найбагатших людей зосереджується від 35 до 50% усіх доходів.
Найбільше нерівність у доходах відзначається в США та Британії, а найбільша ступінь
рівності - у Швеції.

В відміну від 50-60-х років остання чверть віку характеризувалася збільшенням розривів у розподілі доходів між різними верствами населення промислово розвинених країн. Стала переважати тенденція, коли багаті ставали багатшими, а бідні - щодо біднішими. Так, коефіцієнт Джині у розподілі доходів родин в США склав 0,408. Поряд з вищевідзначене тенденцією практично у всіх країнах досить ясно позначилося уповільнення зростання доходів.

Посилення нерівності пояснюється багатьма чинниками, і в першу чергу неоконсервативної політикою урядів західних країн, яка призвела до зміни структури ринку праці та системи оподаткування. Зміна податкових зробило систем прямий і непрямий або динамічний вплив на розподіл доходів. Загальне зниження рівня оподатковування супроводжувався великим зменшенням ставок оподаткування високих доходів, ніж доходів інших груп населення. Непрямий вплив було пов'язано з інфляційними тенденцій. У цей період сталися зрушення у віковій структурі родин. Частка родин з головами у віці до 44 років і вище 64 років зросла по відношенню до групи в 45-64 роки, які отримують більш високі доходи.

Посилення нерівності у розподілі доходів загострили проблеми бідності в промислово розвинених країнах. У кожній країні межа бідності різна, вона залежить від рівня розвитку продуктивних сил в країні і визначається на основі усереднених даних про життєво необхідних потреби стосовно до «стандартної сім'ї». У США ця межа була визначена в 60-х роках як сума, необхідна для покупки певного набору продуктів харчування для сім'ї з чотирьох осіб і помножена на три. Ця формула грунтується на припущенні, що витрати продуктову на корзину в сімейному бюджеті бідних не повинна бути менше 30% всіх їх витрат. При визначенні бідності сімей з іншим чисельним складом враховуються-відповідні коефіцієнти. В 2000 р. у США межа бідності стандартної міської родини з чотирьох осіб перевищувала 15 тис. дол доходу у рік. В інших країнах визначається рівень бідності половиною середнього доходу у країні.

Бідними є 70-90 нижнього% за доходами квінтіля населення. Це в основному багатодітні і старі сім'ї. Один зі шляхів, які призводять до бідності, - безробіття. Армія незаможних поповнюється за рахунок некваліфікованих робочих, нижчою прошарку службовців.

За даними національних статистик Найбільший рівень бідності відзначається в США і Канаді, а найменший - у Скандинавських країнах. Але якщо оцінювати рівень бідності по середньому доходу на базі купівельної спроможності валют, то в США до бідних буде ставитися 18,4%, у Німеччині - 18,6, у Франції - 20, Британії - 30,4, в Італії - 35,2 % населення. Збільшення долі бідних стримує зростання споживчого попиту. Малозабезпечені шари населення основну частину отриманих ними коштів витрачають на речі першої необхідності, які мають слабку еластичністю не тільки до зростання цін, а й до можливостей їх заміщення.

3. Зміни у особистому багатстві (житло, акции, облігації) більшою мірою впливають на споживчі витрати, ніж зміни в доходах. Так, у Британії протягом 1982 - 1995 роках. збільшення особового багатства на 3% і більше призводило до збільшення споживчих видатків на 2,5%. Відносно розподілу багатства в

промислово розвинених країнах відмічались неоднозначні зміни. Вони сталися в основному в рамках 10% найбагатших домашніх господарств. Так, за даними Федеральної резервної системи США, в 1992 р. 1% найбагатших домашніх господарств володів 30,4% чистого національного багатства країни. Незначне збільшення багатства переважної частини населення з'явилося однією з причин повільних темпів зростання споживчого попиту і відповідно - збільшення ВВП.

4. Суттєву роль у формуванні попиту відіграє споживчий кредит. Протиріччя між пропозицією і попитом спричинили збільшення продажів на виплат. Частковий перерозподіл грошових фондів дозволяє створити додатковий платоспроможний попит населення, що сприяє прискоренню реалізації продукції і скорочення термінів поновлення асортименту споживчих товарів і послуг. Без споживчого кредиту збут певної частини суспільного продукту був би неможливий. Зростання споживчого кредиту має певні межі. Заборгованість свійських господарств США за 80-90-ті роки зросла з 72 до 100%, у Британії особиста заборгованість по відношенню до валового особистого доходу за 1980-1995 рр.. зросла з 50 більше ніж до 100%. Зростання особистої заборгованості сам собою стає чинником, що стримує зростання споживання, тому що веде до зростання платежів з обслуговування боргу (17% доходу домашніх господарств у США).

половые болезни