Головна Світова економіка Економічне зростання і його якість Інституційна структура внутрішніх ринків
органы государственной власти в штатах и система местного самоуправления

Інституційна структура внутрішніх ринків

Функціонування внутрішніх ринків визначається не тільки попитом й пропозицією, їх структурою, а й інституціональної, організаційною структурою, характером взаємовідносин контрагентів. Інституційна структура ринків, тобто сукупність господарюючих суб'єктів, має галузевий, розмірний і соціальний аспекти. Найбільше значення має розмірна структура, яка формується в

результаті концентрації та спеціалізації виробництва. Вона характеризується певним співвідношенням підприємств різних розмірів. Тип розмірної структури визначається в основному ступенем диференціації галузевої продукції і розміром її ринку.

Великі і найбільші компанії, що форми їх виникнення і організації. Організаційна структура являє собою економіки співвідношення різних компаній з точки зору досягнутої інтеграції, форм організації у вартості продукції галузі, країни, кількість зайнятих у загальній кількості компаній. На ринках цілого ряду великих країн до багатьох секторах провідне місце займають великі і найбільші компанію (число зайнятих відповідно понад 500 і понад 1000 осіб).Основою їх піднесення були концентрація і централізація капіталу в рамках галузі, а потім декількох пов'язаних галузей. У результаті зростання масштабів компаній розвивалися горизонтальна, внутрішньогалузева і вертикальна інтеграція, інтеграція міжгалузева, завдяки чого утворювалися великі вертикально об'єднані компанії (комбінати).

У 50-60-ті роки виникла диверсифікована багатогалузева компанія, що представляє собою систему комбінатів, прив'язаних до галузевого ядра. Діяльність всіх її складових здійснюється в галузях, доповнюючих основну спеціалізацію компанії. В організаційному плані дані компаній представляють концерни, які є єдиними, хоча і складними за структурою, капіталами. Концерни здебільшого централізацією капіталу зростають. Під впливом НТП характер концернів змінюється. У наукоємних галузях вони представляють собою свого роду наукові та організаційні центри, що координують роботу спеціалізованих підприємств, а їх центральні служби - науково-прикладні лабораторії.

У 70-80-х роках пройшла хвиля освіти конгломератних об'єднань, що окремі частини яких не мають виробничих зв'язків. Вони стали завершальною формою інтеграційного процесу па мікрорівні. Утворилася структура господарства ввімкнула сукупність різноманітних форм організації підприємницької діяльності, що утворюють дві великі групи одноотраслевих і багатогалузевих компаній. Останні мають форму комбінатів, концернів і конгломератів. В національному плані інтеграційний процес в основному завершився в 70-і роки, потім він перемістився на мирогосподарських, глобальний рівень.

Важливим стимулом росту компаній є економія на накладних витратах, коли відбувається перехід товарів від однієї технологічно відокремленої структури до іншої. Скорочення цих втрат досягається за рахунок обмеження обсягу ринкових відносин за допомогою вертикальної і горизонтальної інтеграції, диверсифікованості та інтернаціоналізації.

Великі компанії мають кращі можливості отримання конкурентних переваг на галузевій, національному та міжнародному ринках за рахунок загального обсягу операцій, можливості внутрішньогалузевого і внутрішньофірмового перерозподілу ресурсів в залежності від специфіки національного державного регулювання, зміни валютних паритетів, національних систем цін, тарифів, оперативного реагування на зміну обстановки на національних ринках. У довгостроковому плані не існує оптимального розмір, якого прагне фірма. Теоретично зростання обмежується тільки ресурсами і здатністю керуючих пристосуватися до нових масштабів організації та фірми зберегти цілісність. Зі зростанням корпорації звичайно радикально змінюються управлінська функція й внутрішня структура корпорацій.

Середня очікувана тривалість існування великої компанії з міжнародними зв'язками складає 40-50 років, деякі компанії існують століття.

Процесів Розвиток інтеграції на мікрорівні на основі концентрації і централізації в галузях, де рівень концентрації був традиційно висока, як правило,

не призводить до панування одного єдиного об'єднання.

- Зазвичай зростання масштабів галузевого виробництва не дозволяє однієї компанії
захопити під свій контроль всю галузь із-за умов технологічного розвитку,
визначаються оптимальними розмірами виробничих одиниць, які використанням
науково-технічних досягнень.

- Монополістичні становище зазвичай стримує зростання економічної
ефективності, що обумовлює деградацію монополістичних структур.

- Одночасно прагнення найбільших фірм до високих прибутків вимагає не
вузьку спеціалізацію, а навпаки, широкої диверсифікованості їхньої виробничої
діяльності.

Основна еволюція галузевих структур полягає у формуванні олігополії яких інших структур, що створюють приблизні форми монополістичного панування і нерідко призводять до загострення конкуренції. Сучасна західна велика і найбільша компанія є перш за все капіталом, а потім вже монополією, олігополією. Вона привласнює собі саме додаткову вартість, а не інші форми додаткового продукту, конкурує з іншими капіталами.

Сектор великих та найбільших компаній зосереджує основну частку промислових товарів, послуг зв `язку, транспорту, торгівлі і операцій кредитних установ (40-70%). У 70-80-х роках відбулося певне скорочення частки найбільших компаній у виробництві продукції обробної промисловості. Так, частка ста найбільших компаній 1970-1990 за-і роки. знизилася в Британії - з 40 до +36%, у Німеччині - з 30 до +24%, у Японії - з 22 до +21%, але в США вона підвищилася.

Найбільші компанії промислово розвинених країн складають переважну частину найбільших промислових і банківських компаній світу. З 500 по обороту найбільших компаній світу понад 480 базуються в розвинених країнах. Провідні позиції займають американські і японські корпорації - відповідно 185 і 100 в 1999 р. Компанії західно-європейських країн, узятих окремо, представлені значно меншим

кількістю: Британія - 42, ФРГ - 42, Франція - 39. Тенденція останніх десятиліть характеризувалась збільшенням числа найбільших компаній з Японії і їх зменшенням із США та Британії.

Відбулися зміни в складі найбільших компаній світу в цілому і на галузевому рівнях. Так, за 80-ті роки 1 / +3 цих компаній втратили свою самостійність, у 90-ті роки

- 2 / 5 компаній, що свідчить про значну перебудову олігопольних структур в
цей період відміну від 50-60-х років.

За розміром оборотів на перший місці стоять банківські, страхові, нафтові й електронні, автомобільні і електротехнічні концерни. Пропозиції на внутрішньому ринку товарів масового попиту у багатьох західних країнах характеризується високою ступенем монополізації. Наприклад, в Італії «Монтедіссон» контролював близько 40% національного виробництва хімічних продуктів, «ФІАТ» - 80% випуску автомобілів і т.д.

Сучасна велика компанія спочиває на основі власності акціонерного товариства. Остання створює умови для зосередження власності й контролю над основною масою багатства в руках вузького прошарку власників. В останні роки відбулися зміни у структурі акціонерів найбільших компаній. Якщо до середини 80-х років у 1000 найбільших американських корпорацій біля 57% акцій належало інституційним інвесторам (пенсійні, взаємні фонди, інвестиційні компанії), то в середині 90-х років їхня частка знизилася до 42% і зросла частка індивідуальних інвесторів (1994 р . -% 57). Акціонерний капітал індивідуальних власників високо концентрований. Так, у США +50% акціонерного капіталу належить 2% сімей, що в 1000 найбільших корпорацій на частку працівників припадає 4% акцій.

Провідні компанії західних країн ТНК є. Найважливіші рішення та загальна стратегія інвестування в значній мірі вийшли з-під впливу внутрішніх ринків. Володіючи величезної економічної міццю, дослідним апаратом, найбільші ТНК цілком можуть контролювати деякі ринки в малих індустріальних країнах, що розвиваються.

Малі та середні компанії. Виникнення і становлення багатогалузевих концернів масового виробництва створили необхідність в автономному існування дрібного і середнього виробництва як елемента суспільного розподілу праці. За кількістю зайнятих до малих і середнім компаніям належать об'єднання з числом зайнятих до 250 і 500 чоловік в обробній промисловості (у ЄС з 1996 р. рекомендовано до 249 чоловік), а в оптовій торгівлі - до 100, роздрібної торгівлі та інших галузях сфери послуг

- До 50 зайнятих.

Дрібні та середні компанії відносяться до дрібнотоварне і товарного виробництва. Основна соціально-економічній рисою цього сектора є його нестійкість, структурний характер якої визначає можливість тривалої стабілізації окремих сфер програми дрібних і середніх капіталів. Ступінь установи фірм (відношення нових до існуючих компаніям) коливається від 8 до 12%. Три чверті нових фірм є міні-підприємствами, їх виникнення звичайно пов'язане з незадоволеним попитом на товари та робочу силу в ряді галузей. Настільки ж високий рівень банкрутства малих підприємств, особливо в перший - третій роки після реєстрації.

Важливе явище в розвитку дрібнотоварного і товарного сектора - його підпорядкування крупним і найбільшим компаніям на основі техніко-економічної перебудови та спеціалізації. Реальність цього підпорядкування виступає у вигляді контролю основних параметрів економічної діяльності дрібних і середніх підприємств по лінії постачання та збуту продукції. Частина малих і середніх компаній безпосередньо контролюється великим капіталом, будучи дочірніми і асоційованими фірмами. Наприклад, у Франції 4% малих та 20% середніх підприємств належить до категорії дочірніх.

У більшості країн більше 90% загального числа фірм є малими і середніми, на їхню частку припадає більше половини всіх зайнятих, продажів і виробництва. Роль цих компаній звичайно вище в національних господарствах з середніми і малими внутрішніми ринками. У США в середині 70-х років їх частка у ВВП не перевищувала 39% в порівнянні з 43-44% на початку 60-х років.

Дрібні та середні компанії традиційно домінували в обробній промисловості Італії та Японії. В інших провідних країнах великі і найбільші компанії дають більшу частину продукції обробної промисловості, але окремі малі та середні фірми виступають найбільшими виробниками деяких видів продукції, найчастіше специфічною.

В під галузевому розрізі промислового виробництва найбільш велика частка малих і середніх підприємств припадає на машинобудування (без транспортного), швейну і деревообробна промисловість. Найбільша роль цих фірм - у сфері виробничого і побутового обслуговування, оптової і роздрібної торгівлі.

Зростаючі масштаби діяльності малого і середнього підприємництва відбивали процес пристосування економіки до нових умов відтворення в період змін в структурі пропозиції і попиту. Наявність на ринках малих і середніх підприємств підвищує життєстійкість економіки, надає їй необхідну ступінь гнучкості. Зокрема, у періоди спадів і структурних перебудов невеликі фірми першими проникають на нові ринки. Проникнення на них, як правило, пов'язане з великим ризиком, та великі компанії йдуть на це неохоче через острах ослабити свої позиції в конкурентній боротьбі. Дрібні фірми більш мобільні, і ризик є невід'ємним елементом їхнього існування. Саме швидка пристосовність дрібних фірм до мінливого попиту забезпечує їх життєздатність. Під час минулих економічних криз вони збільшували зайнятість, в той час як великі її скорочували.

В інноваційній сфері роль малих і середніх компаній не проявляється так чітко, як в зайнятості і виробництві, у зокрема, через труднощі обліку. Традиційним мірилом рівня нововведень виступають об'єм НДДКР на зайнятого, ставлення патентів, нових продуктів, виробничих процесів на одного зайнятого. На малих підприємствах основна частина нововведень зазвичай здійснюється власниками або керуючими, а у великих компаніях - дослідницьким персоналом. У 1982 р. в США великі компанії лише ненабагато перевершили малі і середні фірми по кількості зареєстрованих нововведень, а кількість нововведень на мільйон зайнятих у малих і середніх компаніях було 36,2, а у великих - 31. Малі та середні компанії мають більш високу частку нововведень в порівнянні з часткою у НДДКР.

У цілому ряді країн значна частина малих і середніх компаній (40-50%) обслуговує тільки внутрішній ринок. Їх роль в експорті невелика: у Франції, Італії, Нідерландах, Норвегії частка малих і середніх фірм трохи перевищує 1 / 3, а в Японії роль цих фірм в експорті знизилася з 16% у 1980 р. до 13,3% в 1990 р.

Зростання частки дрібних і середніх компаній пов'язано зі зміною характерною для 50-60-х років тенденції до зростання економії на масштабах виробництва у зв'язку з дробленням попиту, його більшою індивідуалізацією і відповідно спеціалізацією виробництва. У ряді галузей обробної промисловості у відповідності зі зрушеннями в продуктової сфері, прогресом науки і техніки відбулися зміни в технологічній і організаційній структурі виробництва. Зниження оптимальних розмірів концентрації посилило позиції малих і середніх підприємств. Якщо до 70-х років середня чисельність зайнятих на нових заводах найбільших корпорацій становила 644 людини, то в 80-ті роки - 210 осіб. У ряді країн цей процес привів до зниження середньостатистичних розмірів підприємств: у Британії - з 85 до 57 чоловік, у США - з 53 до 50, у Японії - з 17 в кінці 60-х до 15 на початку 80-х років.

Взаємодія компаній. Наявність різних за розміром компаній визначає

організаційну структуру національного господарства, яка є триярусної. На верхньому ярусі знаходяться великі компанії та їх спілки, на середньому - дрібніші корпорації, що працюють в основному на внутрішній ринок, і далі - дрібні компанії і окремі виробники. Між ними розвивається взаємодія, в основі якого знаходиться прагнення зменшити ризик і розділити витрати на розробки у зв'язку зі скороченням циклу життя товарів. Це дозволяє швидше реагувати на зміни в попиті.

Інша група причин взаємодії фірм пов'язана з розвитком субконтрактних систем та постачання товарів точно в термін, це дозволяє знижувати витрати на складування, здійснювати контроль за якістю продукції на окремих стадіях виробництва. Розвиток взаємодії компаній привів до створення стійкої структури відносин, побудованої з мережевого ознакою. У мережеву модель входять відкриті, рухливі системи з переважанням взаємовигідних партнерських зв'язків між незалежними фірмами у всьому спектру їх діяльності - від досліджень до збуту продукції. Широкі корпоративні зв'язки допомагають виживання великих фірм.

Поведінка компаній у конкурентній боротьбі не обмежується ринками внутрішніми. Великі і найбільші об'єднання вступають у взаємодію з господарюючими суб'єктами інших країн із метою збереження і розширення своїх позицій як на національному, так і на міжнародних ринках. Подібні взаємини різні за часом, організаційних форм взаємодії. Це картельні угоди про ціни, про розподіл ринку, а також стратегічні угоди або спілки.

Наприкінці XX ст. у міжнародних взаємодіях широку популярність здобули стратегічні союзи окремих компаній провідних країн, як правило, у високо технологічних галузях. Стратегічні союзи створюються для досягнення конкретних цілей, формально виходять за рамки цінової і збутової політики. Скорочення витрат, зменшення ризику при реалізації великих виробничих проектів, розробці та впровадженні нових видів продукції, використання збутової мережі, торгових марок союзників для проникнення на нові ринки.

Стратегічні спілки є своєрідною формою конкурентної боротьби у технологічних галузях. Обмежуючи конкуренцію в окремих географічних сегментах вони загострюють її у світовому чи регіональному просторі.

Соціальна структура підприємств. Зміна розмірної структури економічних агентів і виробничих одиниць, технологічних параметрів виробництва супроводжувалося зрушеннями в соціально-економічній структурі внутрішніх ринків промислово розвинених країн. Ці зрушення проявилися у значному скороченні кількості і ролі підприємств, що перебувають у державній власності, в подальшому зниженні ролі кооперативних підприємств і збільшення ролі підприємств різних форм організації, що знаходяться в приватній індивідуальної та колективної власності.

Поряд з формуванням нової моделі зростання у зв'язку з швидкозростаючою диверсифікацією попиту і пропозиції важливий вплив на цей процес справив загальний політичний зсув вправо, інтернаціоналізація господарського життя, формування і зміцнення позицій частномонополістіческіх центрів врегулювання господарського життя. Зростаючі масштаби виробництва супроводжувалися вдосконаленням ієрархічної організації і системи внутрішньофірмового планування. Кількість нових форм кооперації, злиттів збільшувалося, що породжувало нову хвилю концентрації. Великомасштабна економіка сприяла створенню монополій і олігополії, незважаючи на посилення конкуренції на окремих ринках.

Процеси концентрації дозволили зменшити ризики і збільшити ефективність прийняття інвестиційних рішень. Завдяки стратегії самофінансування великі компанії можуть уникати ігри конкурентних сил. Створювався обмежений, автономний ринок капіталу, в рамках якого розподіл коштів відбувалося на рівні

нутренніх рішень. Цьому сприяла трансформація ринку капіталів у зв'язку зі зміцненням багатого шару населення.

В результаті зазначених соціально-економічних процесів частка державних підприємств у створенні ВВП скоротилася до 5% у порівнянні з 8% в 1979 р. і 8,5% в 1982 р.

Виробничі кооперативи не грають суттєвої ролі в економіці розвинених країн. У країнах ЄС на початку 80-х років у виробничих кооперативах працювало понад 0,5 млн чоловік, майже третина з них - в Італії. Кооперація, втративши свій виробничий характер, в основному перетворилася на фермерську закупівельно-збутову і міську кооперацію споживачів. Головна сфера діяльності кооперації в містах - роздрібна торгівля, на частку якої припадає приблизно 10% всього обороту. Кооперація охоплює цілий ряд інших галузей - сферу кредиту, житлове будівництво.

Найбільші масштаби кооперативної діяльності відзначаються в Західній Європі. Розвиток кооперативного руху залежить від конкретних політичних і економічних умов кожної країни. Основні центри кооперативного руху нерідко формуються не за галузевим, а з політико-ідеологічним принципом. У ряді країн існує кілька центрів кооперативного руху.

Інституційна структура внутрішніх ринків визначає характер взаємин господарюючих суб'єктів в обміні виробленою продукцією та послугами. Умовно їх можна розділити на закритий, або захищений, сектор, де існують некомерційні відносини, і відкритий, або конкурентний, сектор, що включає разові, короткострокові операції, чорний ринок.

Закритий, або захищений, ринок спирається на різні форми захисту від конкуренції: юридична залежність, пайова участь, кооперація, державні поставки та закупівлі (космічна промисловість, виробництво озброєнь), державне регулювання (телекомунікації), технологічна залежність користувачів від постачальників, які займають постійні технологічні ніші у виробництві складної або спеціалізованої продукції. Захищені сектори конкурують за допомогою технологій, максимізації доходів на базі більшою чи меншою рідкості продукції та її технологічних переваг. У США захищений сектор охоплює 95% озброєнь і космічній промисловості, 90% атомної промисловості, 75% аеронавтики та професійної електроніки, 70% в телекомунікаціях, 65% у фармацевтиці, 30% в інформатиці. Наявність закритих секторів значно змінює ринкові відносини у розвинених країнах.

метод сильвестра