алмонд и верба

Етапи розвитку японською економіки

У своєму розвитку економіка країни пройшла ряд етапів, що відрізнялися умов виробництва і глибокими зрушеннями в соціально-економічній структурі. Це період відновлення, період розвитку трудомістких і капіталомістких галузей промисловості і період розвитку наукоємних галузей.

1.Після поразки Японії у Другій світовій війні Верховний штаб союзних
військ проведення визначив курс економічних реформ. Згідно з лінії Доджа
(економічний радник американської адміністрації) в першій повоєнні роки була
встановлена система пріоритетних виробництв, необхідних для відновлення
економіки. У їх число ввійшли базові та інфраструктурні галузі, включаючи чорну
металургію, кам'яновугільну промисловість, електроенергетику, залізничний та
Морський транспорт. Для їхнього розвитку використовувались методи прямого контролю, наприклад, як
встановлення низьких цін, компенсація різниці в цінах, переважне кредитування,
квотування імпортні товари.

Важливі цілеспрямовані реформи були проведені в соціально-економічної і політичної сферах. Перетворення післявоєнних років легалізували організації трудящих, покінчили з феодальними пережитками у відносинах між працею та капіталом. Аграрна реформа ліквідувала практично феодальне землеволодіння. Антимонополістичної заходу дали поштовх перебудови старої структури японських концернів та оновленню методів виробництвом керівництва. При це під час деконцентрації влади економічної і демонополізації не було допущено ослаблення промислового потенціалу. У 1949 році під дію закону про деконцентрації не потрапили банки, а кількість роспускаємий компаній було обмеженим. Решта великих компанії повинні були участь у відновленні економіки.

Відмова від війни, зафіксований у ст. 9 конституції 1947 року, зумовив те, що Японія мала найменше в порівнянні з іншими провідними західними країнами тягар воєнних витрат - менше 1% ВВП. Ці та інші специфічні для Японії умови надали прискорення процесам економічної перебудови та розвитку.

2.Наступний етап економічного розвитку характеризується зусиллями з розвитку
трудомістких традиційних і капіталомістких галузей. Економічний розвиток у першій
післявоєнні десятиріччя відбувалося в умовах стабільно низьких цін на мінеральну
сировину. Це дозволило Японії, базуючись на імпорті, створити потужні енерго - і
ресурсомісткі та капіталомісткі виробництва: чорну й кольорову металургію, що
нафтопереробку, суднобудування і т.д. За 1953-1971 років. виробництво у обробній
промисловості зросла в 10,6 рази, найбільшими темпами збільшувався випуск
продукції машинобудування (24,9 раза), нафтопродуктів і кам'яного вугілля (19,3 рази), хімії

(12 разів), стали (10,6 раза). Хоча здавалося, що капіталомістке напрямок розвитку суперечить теорії конкурентних переваг, воно створило потенціал для швидких технологічних перетворень, забезпечення зайнятості та підвищення рівня життя. Паралельно розвивались трудомісткі галузі промисловості, такі, як бавовняна, радіотехнічна, автомобільна.

Активну роль у розвитку нових галузей грало держава. Протекціонізм залишався найважливішим ланкою промисловій політики. В якості головних інструментів цієї політики використовувалися кредити урядових фінансових інститутів, а також різні податкові пільги. У той період були розроблені й послідовно впроваджені в життя заходи щодо комплексного стимулювання експортного виробництва, включаючи створення спеціальних організацій для надання кредитів, страхування зовнішньоторговельних операцій. Проведення цієї політики зміцнило зовнішньоторговельні позиції країни й дозволило провести потім лібералізацію зовнішньоекономічних зв'язків.

В 50-60-і роки існував досить сильний валютний контроль, що перешкоджало відтоку приватного національного капіталу і проникнення іноземного капіталу, в господарство країни.

Японська економіка відрізнялася високим рівнем капіталовкладень, що підвищувався багато років, дійшовши до величезної величини для промислово розвинених країн - 39% у першій половині 70-х років. Основні капіталовкладення направлялися в активні елементи основного капіталу. Їхні норма в 1,5-2 рази перевершувала відповідний рівень провідних інших індустріальних країн, становлячи 16-19,4% ВВП.

Підвищенню норми накопичення сприяло досить широке використання іноземного капіталу у формі кредитів і позик і портфельних інвестицій. Але в 1950 - 1960 рр.. його частка у валових капіталовкладеннях не перевищувала 2,5%. 1950-1975 рр. За. було залучено майже 32 млрд дол У нових галузях іноземний капітал грав більш значну роль. Кредити і позики надавалися Японії експортно-імпортним банком США.

Висока норма капіталовкладень відбивала велетенський розмах нового будівництва та переобладнання існуючого виробничого апарату. Основні кошти ішли на створення нових виробничих потужностей. Це забезпечувало високий ступінь новизни устаткування - його середній вік підтримувався на рівні 5,5-6 лет (в США - +9 років). Організація серійного виробництва високу забезпечувала ефективність капітальних вкладень.

Приблизно до середини 60-х років зростання виробничого забезпечувався апарату масовим припливом робочої сили з сільського господарства. Використання дешевої, але досить освіченої робочої сили забезпечувала випуск конкурентоспроможної продукції. 1947 р. у країні було запроваджено систему загального 9-річного освіти, а в наступні десятиліття - це найвищий ступінь навчання. В результаті був забезпечений високий рівень загальноосвітньої та кваліфікаційної підготовки.

Господарське розвиток Японії в 50-60-ті роки зазначалося особливостями в інноваційній політиці, яка грунтувалася на запозиченні наукових досягнень інших країн, на створення товарів, що містять у собі незначні технологічні вдосконалення. Це дозволило створити широкий набір виробництв як в традиційних, так і в сучасних галузях, заощадити значні фінансові та матеріальні ресурси і забезпечити великий виграш у часі.

Політики Результатом 50-60-х років були найбільш високі темпи приросту валового продукту - відповідно 14,9 і 11,3%. Це дало можливість різко посилити позиції країни у світовому виробництві. У 1960 р. частка Японії досягла 3% ВМП, а до 1970 р. вона вже подвоїлася.

3. У 70-і роки почався новий етап у розвитку японської економіки. Різке збільшення цін на сировину та енергетичні ресурси на світових ринках створив нову ситуацію для

ресурсоємних галузей, а виникла з середини 60-х років зростання реальної заробітної плати почав підривати конкурентоспроможність трудомістких галузей.

До 70-х років Японія була практично єдиною серед промислово розвинених держав країною з дешевою робочою силою. Дія колишніх факторів, що сприяють високим темпами економічного зростання, виявило структурний відставання японської промисловості, і національне господарство змушене було переходити до енерго - і ресурсозберігаючих технологій, до випереджального росту наукомістких галузей.Поворот до нового типом відтворення був також пов'язаний з підвищенням ролі послуг.

Цього період при спрямовуючу роль держави виробництво продукцію, яка втратила конкурентоздатність, поступово стало замінюватися імпортом.

Переход к новому типом відтворення супроводжувалося розвитком самостійних науково-дослідних робіт. Значно зросли зусилля держави і компаній не лише в прикладних, а й у фундаментальних дослідженнях у таких областях, як використання атомної енергії, освоєння космічного простору, розробка інформаційних систем. Витрати Японії зросли на НДДКР з 2,1% у 1975 р. до 3,1% в 1985 р. За об'ємом НДДКР країна скоротила розрив з США.

Частка обробної промисловості в структурі валового внутрішнього продукту підвищувалася до початку 70-х років (36,8% ВВП в 1970 р.), після чого стала знижуватися. У рамках обробної промисловості відбулися серйозні зрушення. Виросла частка машинобудування з 30,7% в 1960 р. до 45% в 1990 р. і 56,5% в 1993 р., перш за все за рахунок електротехнічних виробництв. Частка текстильної, деревообробна промисловості значно скоротилася. Різко сільського господарства зменшилася частка - з 13% у 60-х роках до 4% ВВП у 70-і роки. Третинна сфера кілька поступилася за своїм значенням іншим провідним країнам (50% в 1970 р., 60,7% в 1985 р.)

У 70-80-ті роки темпи приросту були нижче минулого періоду: 4,5% в 70-ті роки і 4% в середньому в рік в 80-ті роки. Але вони були значно вищими загальносвітових, що зміцнило позиції країни як третин економічній сили у світі після США і СРСР.

Тривалий час ВВП був єдиним критерієм розвитку японської економіки. Уважалося, що економічний зростання автоматично веде до підвищення добробуту, тому спеціальні заходи в цій галузі відкладалися до тих пір, поки країна не досягне рівня інших країн.

первая помощь при сдс