сущность государства

Економічний розвиток


Темпи і фактори економічного зростання. Економічний розвиток Німеччини в 90-і роки характеризувалося невисокими темпами зростання. Середньорічний приріст ВВП за 1991 - 1999 рр.. % склав 1,5, що трохи нижчим від середнього показника по ЄС, але вище, ніж на Японії. У 1993 р. відбувся циклічний спад виробництва в стране - на 1,1% ВВП. Він в основному торкнувся обробну промисловість, яка потім практично не збільшила виробництво.

Невисокі темпи зростання валового продукту викликані структурною перебудовою господарства східних теренів, зрушеннями в умовах виробництва як в національному господарстві, так і у світовій економіці. В загальному плані причина цього явища криється в недостатній адаптації до змін німецьких компаній попиту на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Стосовно низької була динаміка капіталовкладень в устаткування. У господарстві відзначали певне зниження норми капіталовкладень з 23,4% в 1991 р до 21,8% в 1998 р. За темпами приросту вкладень у основний капітал ФРН поступалася всім країнам ЄС і особливо США - у три рази.

Важливу роль у підтриманні економічного зростання відіграє розвиток НДДКР. Німеччина дещо відстає від США та Японії за часткою цих витрат у ВВП, яка в 1997 р. склала 2,3%, а в США - 2,8%, в Японії - 2,9 %. В абсолютному виразі асигнування на НДДКР в Японії в два рази, а в США учетверо перевершують німецькі. Близько 70% всього обсягу НДДКР виконується в найбільших компаніях, що володіють потужним науково-дослідним і фінансовим потенціалом.

Німецькі фірми асигнують на НДДКР велику частку своїх коштів, ніж їхні конкуренти в ЄС (1,8% ВВП). Вони володіють великим числом патентів, ніж інші країни ЄС і лише трохи поступаються за цим показником японським і американським компаніям. Проте в розвитку науково-дослідних робіт германські фірми з запізненням усвідомили важливість розробки новітніх базисних технологій. Більшість з них орієнтується, швидше, на запровадження сучасних технологій, ніж на освоєння нових видів продукції. Ефективність асигнувань на науку і техніку стримувалася їх концентрацією на аерокосмічної області, де німецьким компаніям відчутних важко домогтися результатів у конкурентній боротьбі з американськими гігантами.

Розвиток виробництва, НДДКР забезпечувалося досить організованою і кваліфікованою робочою силою.Стійко рос питома вага кваліфікованих кадрів в промисловості. Частка професійно підготовлених працівників становить 60%

(1982 р. - 54%). У 90-ті роки рівень охоплення підлітків середньою освітою знизився і знаходиться на більш низькому рівні, ніж в інших провідних країнах - 87%.

ФРН виділяється серед розвинених країн рівнем розвитку «економіки знань». Це досягнута в основному за рахунок секторів сфери послуг з високою кваліфікацією робочої сили, але за часткою виробництва високотехнологічних галузей вона поступається всім провідним країнам, за винятком Італії.

Високий рівень «економіки знання» забезпечував високі темпи зростання продуктивності праці, які перевищували темпи ЄС і всіх розвинених країн в цілому. ФРН перевершує ряд провідних промислових країн в рівні продуктивності праці, за винятком США і Японії, поступаючись ним приблизно на 20 і 8% в обробній промисловості. Лише у виробництві хімічних товарів і металів він дорівнює американському.

Економічний розвиток ФРН стримувався високим рівнем безробіття. Її середньорічний рівень збільшився з 7,3% у 80-ті до 8,2% в 90-і роки (4 млн чоловік на початку 2001 р.). Це трохи нижче показників ЄС, а значно вище рівня США.

Основні напрямки економічної політики. Економічна політика була спрямована на вирішення низки розходяться цілей - включення східних земель до системи західного господарювання, підготовка до створення валютного союзу ЄС, забезпечення конкурентоспроможності країни на міжнародних ринках.

Проблеми перше завдання були недооцінені. Соціальна і технічна реконструкція східно-німецького господарства вимагала перекладу великих коштів, які у 1990-1995 рр.. сягали 4-5% валового продукту земель західних. Вона проходила при підвищенні рівня оплати робочої сили для запобігання її переміщення на Захід, що призвело до збільшення витрат виробництва. Це стало однією з причин втрат традиційних ринків у Східній Європі.

Для стимулювання економічного зростання та збільшення капіталовкладень були проведені зміни в оподаткуванні; знижені прямі податки на компанії, підвищена межа особистого прибуткового податку. Великий розрив між прибутковим податком і податком із прибутку корпорацій може збільшувати прагнення компаній підтримувати рівень прибутковості і збільшити неприбуткові інвестиції.

Відбулося скорочення підприємницької функції держави, але воно не привело до значного зменшення частки урядових витрат у ВВП (1987 р. - 47%, 1992 р. - 50,5%, 1998 р. - 46,9%). Приватизація в східних районах здійснювалася на пільгових засадах (податкові знижки, державні субсидії, низькопроцентні позики). Напруженість державних фінансів супроводжувалося зростанням тиску капіталу на ринку. У 90-ті роки за рівнем державних витрат серед провідних західних країн тільки Франція перевершувала ФРН. Зростання державних витрат бюджету супроводжується дефіцитом, що досягає 3,5-4,0% ВВП. Інфляційні процеси перебувають під контролем, а ставки облікові - на низькому рівні досить, нижче, ніж в ЄС у цілому.

Одним з напрямків економічного політики було стримування зростання державного боргу.У зв'язку з дефіцитністю бюджету державний борг зріс з 44% ВВП в 1990 р. до 61% наприкінці минув століття, кілька перевищивши контрольний рівень ЄС. Це викликало підвищення виплат відсотків, які досягли 4% ВВП. Виплати відсотків стали третьою статтею урядових видатків після соціальних і військових. Зменшення зростання державного боргу досягалося стримуванням соціальних витрат, а також підвищенням прибутків, зокрема за рахунок приватизації ряду державних компаній.

Кредитно-грошова політика спрямовувалася на усунення зростаючої інфляції та підтримка економічного зростання, але нерідко на шкоду вирішенню інших проблем, наприклад безробіття, яка в 1999 р. перевищувала 4 млн осіб.

В останні роки одним з основних напрямків економічної політики стало стримування витрат на робочу силу і соціальне забезпечення з метою зменшення частки праці в одиниці готової продукції. Міжнародна конкурентоспроможність німецьких товарів ослабла внаслідок відмінностей у темпах росту витрат на робочу силу і продуктивність праці. За величиною витрат на робочу силу (почасовая оплата і додаткові виплати) ФРН посідає перше місце серед 15 провідних держав світу.

Структурні зміни. Сучасний етап НТР, перехід до нового типом відтворення призвели до структурних змін. У відтворенні ВВП знизилася частка матеріального виробництва, і передусім сільського господарства і промисловості, і зросла частка послуг.

Значні зміни відбулися в структуру промисловості.Скоротилася питома вага традиційних галузей - чорної металургії, загального машинобудування, суднобудування, текстильної та швейної промисловості. Одночасно різко зросла частка авіакосмічної промисловості, конторського устаткування і апаратури з обробки даних, електротехнічного обладнання, а також автомобілебудування.

Машинобудування посідає провідне положення в структурі промислового виробництва. На нього припадає близько 50% зайнятих в сфері промислового виробництва. У структурі центр ваги випуску став пересуватися від виробництва традиційної продукції в область науково-технічних виробництв. Провідне місце займають автомобільна промисловість, загальне машинобудування та електротехнічна. Їхнє становище багато в чому залежить від попиту на ринку зовнішньому. Німеччині по окремих видах виробництва обробної промисловості належать вели перед у світі. За виробництвом верстатів вона займає друге місце. В основних групах галузей вона посідає третю місце.

Сільське господарство. На відміну від промисловості сільськогосподарське виробництво ФРН по валовому обсягом поступається Франції та Італії. По інтенсивності і продуктивності сільське господарство її перевищує середній рівень для країн ЄС, але поступається таким країнам, як Нідерланди, Бельгія, Франція, Данія. Німеччина займає провідне місце по ступені насиченості парк основних сільськогосподарських машин та одне з провідних місць з використання хімікатів.

Щодо низький рівень інтенсифікації виробництва пов'язаний з соціально-економічної структури сільського господарювання. Значна частина сільськогосподарських земель сдается в аренду. У повній власності виробників знаходиться близько 22% сільськогосподарських угідь. В відмінність від ряду інших країн переважною формою оренди є парцельная оренда, коли беруться додатково до власної землі окремі ділянки (парцелли). Суб'єктами подібної оренди виступають малі та середні виробники. За рівнем концентрації земельного фонду ФРН поступається Британії, Люксембургу, Данії, Франції, Ірландії. Середній розмір становить приблизно 17 господарства га. Понад 54% господарств мають площа сільськогосподарських угідь менше 10 га й тільки 5,5% - понад 50 га. Причому дрібні і середні господарства, зазвичай, розбито на кілька ділянок.

Впровадження науково-технiчних досягнень у виробництво, що в першу чергу відбувається у великих господарствах, веде до росту продуктивності праці і витіснення дрібного селянського господарства. Близько половини господарств не забезпечує своїм підприємцям необхідного доходу, основну частину його вони отримують у промисловості та в інших галузях економіки. За рівнем прибутковості сільське господарство поступається ФРН цілому ряду країн ЄС.

Аграрна політика федерального уряду спрямована на зміну соціально-економічної структури господарювання. В її рамках важливе значення відводиться заходам щодо усунення черезсмужжя, на що виділяється до 1 / +5 частини коштів, асигнованих на здійснення урядових аграрних програм. Важливу роль відіграють також заходи

соціального характеру і стимулювання капіталовкладень. Державна допомога в області інвестицій надається конкурентоспроможним господарствам.

Високим рівнем розвитку, широтою охоплення і різноманіттям форм сільськогосподарська кооперація характеризується, що поширюється практично на всіх виробників. Через неї здійснюються кредитування господарств, що постачання їхніми коштами виробництва, заготівля і переробка продукції. Найбільш високий питома вага у збуті молока (80%), зерна (50%) овочів (40%), вина (30%). Виробниче кооперування розвинене слабше. Держава надає фінансову допомогу кооперативів.

Підвищення агрокультури, структурні зміни сприяли зростанню виробництва багато видів продукції (пшениці, ячменю, кукурудзи, цукрових буряків, м'яса птиці, молока). Вітчизняне виробництво забезпечує понад 4 з 5 з потреб країни в продовольстві, в те числі більш ніж на 100% у пшениці, цукор, яловичину, сир, вершковому маслі.

Кредитні ринки. За величиною фінансових ринків Німеччина та США значно поступається іншим провідним країнам. Значна частка угод з активами, вираженими в німецьких марках, відбувалася з Лондоні та Люксембурзі. Відставання німецького Франкфурта фінансового центру від Нью-Йорка та Лондона викликалося більшим ступенем регулювання, оподаткування ряду операцій, меншою роллю інституціональних інвесторів. Створення економічного союзу в Європі висуває задачу зміцнення конкурентних позицій німецьких банків та ринків капіталу.

Регіональні розриви. Економічний розвиток обтяжувати територіальними диспропорціями різкими. Відмінності в рівнях економічного розвитку та соціальної структури господарств НДР та ФРН знайшли відображення в різного напрямку зростання двох частин. За рівнем виробництва душу населення на Східні землі у 2,2 рази поступаються західним. Адаптація господарства східних земель до західних умов привела до скорочення промислового виробництва в них до 1 / 3 колишнього рівня. Важливе вплив на це зробило різке скорочення торговельних зв'язків з республіками СНД - 47% експорту і 40% імпорту НДР було безпосередньо пов'язане з СРСР.

Структурна перебудова, пристосування східнонімецького господарства до нових умов відтворення в світової економіки викликали різке зростання безробіття. У Східній Німеччині рівень безробіття перевищує 17%.

оптимальный двигательный режим