Головна Світова економіка Економічне зростання і його якість Етапи розвитку південно-корейського господарства
черты либеральной идеологии

Етапи розвитку південно-корейського господарства


У розвитку південно-корейської економіки можна виділити декілька періодів. Перший з них охоплює 1953-1961 рр.., Другий період - із 1961 р. до середини 70-х років і третій - від кінця 70-х до 90-х років.

У період відновлення в господарстві Південної Кореї переважне становище займала сільське господарство, хоча його частка у ВВП країни скоротилася з 68 до 56% в 1953 - 1960 рр.. Друге місце в структурі господарства займала торгівля. Найбільші зміни відбулися у становищі обробної промисловості, питому вагу якої збільшився в півтора рази - до +14,6%. У структурі обробної промисловості основне місце посідало виробництво споживчих товарів - «-самбек коноп» (три білих виробництва): помол борошна, виробництво цукру і обробка бавовни, які забезпечували основний обсяг промислового виробництва. Цей період характеризувався аграрно-сировинним напрямом, найнижчим рівнем розвитку, відсталої структурою, що було наслідком колоніального минулого, війни 1950-1952 рр.., Розколу країни. На півночі були зосереджені основні потужності добувної та обробної промисловості.

Внутрішній ринок пред'являв попит на кінцеві вироби переважно, особливо на споживчі товари. В цей і частково в наступний період економічний розвиток спирався на піднесення місцевої промисловості і зниження імпорту товарів, які могли вироблятися в країні. Для оволодіння грошовим попитом населення робилися протекціоністські заходи. При імпортозамінної політиці передбачалося випереджальне розвиток ключових галузей, які через мережу прямих і зворотних зв'язків викликали зростання у сполучених галузях. Основні зусилля були зосереджені на трудомістких галузях (бавовняний, взуттєва, харчова, деревообробна). Найбільш послідовно імпортозаміщення, політика протекціонізму почали здійснюватися після військового перевороту і встановлення режиму військового правління в 1962 р.

Тоді було поставлено завдання незалежності економіки досягнення, що вирішувались шляхом заохочення приватного ініціативи, впровадження принципів ринкової економіки за сприяння державного апарату. Дані установки здійснювались в рамках ідеологічної доктрини «перемоги над комунізмом в економічному змаганні».

Традиційні засоби, які використовував ряд країн, що розвиваються для підвищення рівня економічного розвитку, Південній Кореї не підходили. Вона значними джерелами не володіла сировини для збільшення експортних доходів. Єдиний вихід був у розвитку обробної промисловості.

Індустріалізація.Для здійснення індустріалізації було необхідно реконструювати існуючі галузі, закласти основи нових капіталомістких виробництв, розширити і модернізувати промислову інфраструктуру. Тому процес індустріалізації з середини 60-х років супроводжувався переходом до експортної моделі розвитку. Роль першопрохідника на зовнішні ринки була відведена текстильної та взуттєвої промисловості. Перехід до експортно-орієнтованою моделі розвитку був пов'язаний з низькою купівельною спроможністю населення, нестачею валютних коштів. Причина цього явища полягала в тому, що при здійсненні імпортозаміщення для розвитку внутрішнього виробництва споживчих товарів щороку доводилося імпортувати значний обсяг товарів виробничого призначення. Це основу звужувало індустріалізації у формі імпортозаміщення.

Створення експортно-орієнтованого виробництва здійснювалося при збереженні протекціонізму на внутрішньому ринку. Тим самим прагнули досягти позитивного сальдо з поточних операцій платіжного балансу та високих темпів зростання, які гальмувалися невеликими розмірами внутрішнього ринку. Будь-яка розвивається країна зможе розвивати свою промисловість і підтримувати високий економічний ріст, якщо

зможе експортувати трудомісткі товари на закордонні ринки.

На практиці лише деякі країни, що розвиваються виявилися здатними здійснити це. Для Південної Кореї здатність пояснювалася політичними причинами: вона служила форпостом США проти соціалізму; США і Японія забезпечили необхідні ринки збуту.

У період орієнтації Південної Кореї на експорт швидко розвивалися матеріаломісткі і енергоємні галузі - чорна металургія, суднобудування, нафтохімія. Це призвело капіталоємності до зростання приросту ВВП.

На даному етапі економічного розвитку в країні було забезпечено високі темпи
зростання ВВП. В 60-ті роки середньорічний темп приросту дорівнював 7,7, в 70-ті - 9,4%. Швидкі
темпи економічного зростання супроводжувалися досить високим рівнем інфляції (у 60 --
ті роки - в середньому 17%, у 70-ті роки - 20%).

Відновлення і розширення виробничого апарату вимагали постійного збільшення накопичення капіталу. Загальні умови в країні в 50-60-ті роки не сприяли цьому. Виконання завдань форпосту імперіалізму проти соціалізму викликало гонку озброєнь, постійне збільшення військових витрат, які перевищували 5% ВВП країни. Значну роль у створенні південно-корейської військової машини зіграли США, які до початку 80-х років надали мільярдну військову допомогу. Військові витрати відволікали заощадження на непродуктивні цілі, підігрівали інфляційні тенденції.

В цих умовах важливу роль в накопиченні капіталу, особливо на першому етапі, грали економічна допомога і залучення іноземного позикового капіталу. Найбільшим донором були США, а також країни Західної Європи. Иностранная допомога, отримана Південною Кореєю за 1954-1962 рр.., Становила 8,1% ВВП.

При обмеженості коштів отримана допомога сприяла пом'якшення труднощів у процесі реорганізації сільського господарства і стабілізації життя народу. Вона з'явилася важливим джерелом індустріалізації, прискорення формування структури нової економіки. Економічна допомога позиковий капітал і сприяли створенню основних виробничих галузей. В цілому іноземний капітал становив від 59,6% обсягу капіталовкладень в 1961-1965 рр.. до 30,2% - в 1971-1975 і 14,2% в 1976-1980 рр.. Тому недивно, що на цей період капіталовкладення значно випереджали величину внутрішніх заощаджень.

В розвиток південно-корейської економіки і залученні країни до досягнень НТП важливу роль відігравало запозичення іноземної технології. Цього шлях країна встала з початком програми індустріалізації. Как правило, закупівлі обладнання за

кордоном супроводжувалися придбанням прав використання технологічних процесів. При слабкому розвитку національної науки через залучення за кордону передової технології сприяло створенню нових виробництв, зменшення собівартості й підвищення якості продукції, що випускається. Зокрема, активний обмін в галузі науки і техніки дозволив Південній Кореї створити основу атомній електроенергетики.

У міру підвищення рівня індустріалізації поступово збільшувалася розвитку власних НДДКР. За 1960-1980 рр.. витрати на ці цілі піднялися до 0,58 з 0,25% ВВП.

Загальноосвітня підготовка населення сильно змінилося. На початку 60-х років була введена обов'язкова початкова освіта. Робоча сила було головним чинником економічного зростання у 60-70-і роки, їх питома вага в прирості ВВП перевищував 30,8%.

У період індустріалізації в структурі господарства відбулися істотні зрушення. Частка обробної промисловості у ВВП досягла +28%, доля сільського господарства скоротилася до 15%.

Розвиток наукоємних виробництв. З кінця 70-х років почався черговий етап розвитку південно-корейського господарства. Переважне розвиток одержали наукомісткі виробництва - електромашинобудування, комунікаційні засоби. У країні створено основа атомної енергетики - збудовано 10 атомних реакторів, які виробляють понад половину загального виробітку електроенергії промисловості.

У цей період відбулося поворот до розвитку власних НДДКР. В цілому до 90-х років переважала екстенсивний тип розвитку господарства. За оцінками світового банку, майже 2 / 3 приросту за 1960-1989 рр.. було забезпечено за рахунок використання ресурсів, а не зростання общефакторной ефективність. Збільшення використання факторів виробництва забезпечувало високі темпи господарського зростання.

здоровье и его виды