Головна Світова економіка Економічне зростання і його якість Основні риси господарського механізму
развитие конфликта

Основні риси господарського механізму

Характерною рисою розвитку механізму господарського Південної Кореї є усеохоплююча роль держави.Урядовий контроль над розвитком господарської сфери був передбачений основним законом країни. Капіталістичні ставлення «насаджувалися» згори, і одночасно відбувалося їх становлення у надрах господарського механізму при підвищеної ролі зовнішнього, ендогенного чинника. Держава забезпечувала централізоване вплив на сферу соціально-економічних рішень, що проявлялося у стимулюванні розвитку найбільших об'єднань, злиття банківського і промислового капіталу, створення державного сектора. Воно прагнуло не допускати розорення дрібних підприємців, аби уникнути переповнення ринку праці безробітними.

Особливості приватного структури капіталу. Забезпечення зростання економіки та експорту вимагало створення умов необхідних для розвитку компаній, щоб конкурувати на міжнародних ринках, бути двигуном наздоганяючого розвитку та напрямки, а держава могла керувати цим процесом.

Процеси концентрації і централізації капіталу привели до виникнення великих фінансово-промислових груп - чіптан, або чеболь. Вони сформувались на базі торгових фірм та включають компанії різних галузей, будучи величезними конгломератами. 50 груп Приблизно грають домінуючу роль у господарстві країни (1964 р. - шість об'єднань). В їх число входять «Хенде", "Самсун», «Деву», «-Лаккі Голдстар», «ТЕУ».

Особливість розвитку виробництва великих об'єднань полягала в тому, що вони керувались не короткостроковими цілями одержання прибутків, а прагнули зберегти та посилити позиції на ринку, переходячи від одного сектора виробництва до більш високого в технологічному відношенні. Коли наприкінці 40-х - початку 50-х років вони зосереджували

свою діяльність на такі галузі, як виробництво паперу, цукру, текстильних виробів, то в кінці 50-х - на початку 60-х років - на виробництві чорних металів, нафтопродуктів, судів і т.д. У міру економічного розвитку ці корпорації поступово виходили на міжнародні ринки.

Їх значення в економіці країни зростала. Так, на початку 80-х років на десяти найбільших об'єднань припадало 20% продукції обробної промисловості, а наприкінці 80-х років - уже 23% за доданою вартістю. В середині 90-х років обіг 10 найбільших чеболь був рівний приблизно половині ВВП, більше 35% промислового виробництва.

У створенні і розвиток великих об'єднань велику роль відіграло уряд, яке діяло за принципом "зробити могутнім держава». Зріст чеболь багато в чому підтримувався завдяки створеному для них пільгового фінансування. На них доводилося приблизно 75% всієї суми банківських кредитів, наданих приватному сектору наприкінці 70-х років. Крім того, держава сама вкладав капітал в ці групи. В результаті Південна Корея на відміну від інших розвинутих країн має менш здорову концентрацію економічної могутності, яка створює двоїсту структуру внутрішнього ринку.

Промислові групи контролюються сімейним капіталом. Біля 50% компаній контролюється окремими родинами (в Японії - 10% компанії): 15 сімей володіють 38% зареєстрованих активів, вартість яких дорівнює 129% ВВП. Сім'ї-засновники володіють 60% акцій в 30 найбільших чеболь, 3 / 4 входять до них фірм не числяться на фондовій біржі. З однієї сторони, це вказує на походження багатства (засновники груп збільшували його за рахунок тісних зв'язків з військовими диктаторами), а з іншого боку, на те, що відносини усередині груп будуються на неринкових принципах. Центрами чеболь є інвестиційні трести.

Сімейний і перехресне володіння акціями призводить до того, що основним джерелом залучення капіталу є позики (банків кредити, облігації). Випуск акцій у 90-ті роки становив 10-12% залучених коштів. Перехресне володіння обертається тим, що фінансова криза ставить на межу розпаду всю чеболь.

Державний сектор. Іншою відмітною рисою соціальної структури южно-корейського господарства стало створення дуже потужного державного сектора, основу якого склала колишня японська колоніальна власність. Значна частина державної власності сформувалась у 60-70-і роки на базі спеціального закону з метою розвитку промисловості і становлення експортно-о, іентірованной економіки. Державна власність охоплює електроенергетику, шосейних доріг будівництво, виробництво чорних металів і хімічних добрив, використання гідроресурсів, морський промисел, меліоративні роботи в сільському господарстві. У 1981 р. +24 державні корпорації давали 10% ВВП.

Механізм господарювання Південної Кореї з 1962 р. нерозривно пов'язаний з плануванням економічної діяльності на основі п'ятирічних планів економічного і соціального розвитку. З 1963 р. в країні діяло економічного Управління планування, функції якого в 1994 р. були передані міністерству промисловості. Планування охоплювало різні виробничі та регіональні розрізи господарській активності, і йому був притаманний певною мірою нормативний характер. Вироблення планових орієнтирів відбувається за участю Федерації корейської промисловості, що представляє інтереси найбільших компаній.

Важливе місце в рамках планів і планування економічного розвитку в першій половині 80-х років було відведено такого аспекту структурної перебудови, як згортання виробничих потужностей у галузях, які втратили з різних причин свої порівняльні переваги в конкурентній боротьбі, перелив праці і капіталу в інші галузі. Як і в Японії, у Південній Кореї в ряді промислових галузей були

створені так звані депрессионные картелі. В рамках таких картелів підприємства та фірми при сприянні уряду домовлялись про добровільне скорочення обсягів виробництва, збереження лише частини найбільш ефективних та конкурентоспроможних виробничих потужностей і про умови перепрофілювання або продажу тих потужностей, які стали непотрібними.

Подібне становище склалося у електронній промисловості, у виробництві мінеральних добрив, у суднобудуванні та інших галузях, при плануванні розвитку яких у минулі роки були допущені прорахунки в прогнозах збуту або у зв'язку з різкою зміною обстановки на міжнародних ринках. Фінансували діяльність депресивних картелів комерційні банки під гарантії уряди.

При спрямовуючий впливі держави відбувався розвиток капіталізму у сільське господарство. Важливою віхою розвитку аграрної сфери було кооперування.У 60-і роки створювалися постачальницькі, збутові та кредитні кооперативи, в 70-х роках - «колективи спільного обробітку землі». Організація колективних господарств під контролем держави проводилася в рамках руху за нове поселення, започаткованого у 1972 р. Воно включало поліпшення дорожної мережі, меліорацію та механізацію, створення в сільській місцевості підприємств для забезпечення роботою розорилися селян.

Кредитна система перебувала під жорстким контролем держави. На початку 60-х років банків були націоналізовані, але надалі реприватизовані. Державний банк забезпечував уряду додатковий нагляд за діяльністю фінансово-промислових груп. Зв'язок урядового банку і ФПГ створювала внутрішній ринок фінансування, що функціонував більш цілеспрямовано, ніж фінансова система вільного ринку, але сприяв збільшенню короткострокової заборгованості.

Фінансові інститути, які контролювалися державою або знаходилися в його власності, надавали переважно цільові кредити та спостерігали за їх використанням. Кредити надавались на тривалий період на пільгових умовах, поки компанії не ставали конкурентоспроможними на міжнародних ринках. Уряд прямо чи опосередковано контролював до 2 / 3 капіталовкладень, при цьому в 60-і роки він фінансував 20%, в 1972-1975 рр.. - 14,5, в 1976 - 1980 рр.. - 20, у 1981 - 1984 рр.. - 24,4% капіталовкладень.

Трудові відносини. Особливе місце в системі відносин факторів виробництва займала робоча сила. Стратегія швидкого економічного зростання супроводжувалася гострими соціальними проблемами, включаючи зростання нерівності в розподілі доходів, що незадоволення первинних потреб, збільшення бідності. Тільки з четвертого п'ятирічного плану (1977-1981 рр.). Уряд почав включати в нього питання контролю за народжуваністю, розширення зайнятості, освіти, охорони здоров'я, поліпшення виробничих відносин. До цього основними цілями соціальної політики було попередження абсолютній бідності.

Профспілковий рух тривалий час був обмежений. У період правління
військових робітникам і службовцям підприємств і державних галузей, що мають важливе
господарське значення, було заборонено проводити для страйку відстоювання своїх прав
(до 1987 р.). Виступи за демократію жорстоко придушувалися, прикладом чого є
події в м. Кванжу в 1980 р.

Праця робітників у 70-х роках був одним з найдешевших в Азії. На початку 80-х років південно-корейський робітник отримував в середньому близько 250 дол на місяць, у два рази менше сінгапурського робітника. У наступні роки найманих працівників заробітна плата зростала швидше, ніж у західних країнах. Існують значні відмінності в оплаті чоловічої та жіночої праці майже в два рази.

Після 1987 р. робітники отримали нові можливості при укладення колективних трудових угод. Кількість профспілкових об'єднань зросла в 3,5 рази, але вони

охоплюють менш 15% робітників і службовців. Колективні угоди укладаються на рівні підприємств. Тільки в текстильній промисловості і в банківській сфері відбувається це на рівні галузі, а в гірничо-видобувної і взуттєвої - на рівні регіону. Уряд впливає на хід укладання трудових договорів у рамках тристоронньої комісії, причому його голос виявляється вирішальним. Доволі широко практикуються додаткові виплати - від одного до чотирьох разів в рік, які на відміну від практики в західних країнах рідко відрізняються за величиною в одній групі працівників.

У великих об'єднаннях використовувалась система довічного найму, яка закріплювалася трудовим законодавством. Для компаній було створити дешевше додаткові виробничі потужності, ніж проводити скорочення робочої сили. При скороченні працівника фірма повинна забезпечувати його впродовж декількох років посібниками в розмірі колишньої заробітної плати, оплачувати протягом двох років навчання його дітей у школі.

За 70-90-ті роки розрив у рівнях доходів найбільш бідних і багатих груп населення скоротився з 19,8 до 8,3 рази. Найбільше вирівнювання доходів відбулося у 80-ті роки. У 1976 р. коефіцієнт Джіні становив 0,3908, в а 1993 р. - 0,316.

Характерною рисою положення трудящих є тривале робочий час протягом року (поступається Малайзії, Таїланду, Сполучені Штати Америки). Робочий тиждень законодавчо обмежена 44 годинами (в середині 80-х років - 60 годинником). На практиці тривалість робочого часу перевищує встановлені норми. Модель економічного розвинена призвела до помітних результатів за рахунок жертв і обмежень робочої сили.

Для ідеологічного впливу на населення були використані тезис про «загрозу з Півночі» і концепція "чучхесон» (національної самобутності). Остання стала важливим елементом теорій «кореізірованной національній та демократії», що представляли собою синтез традицій минулого із формами буржуазного перетворення суспільства. Використовувалися ідеї патерналізму та лояльності до уряду разом з ідеями індивідуальної свободи.

Загальна характеристика. Модель економічного розвитку Південної Кореї має багато спільного з японської, але роль уряду в регулюванні економіки тут була значно вищою. Широко використовувалися диктаторські методи керівництва. Так, у 1978 р., коли багато южно-корейські фірми не змогли іноземні погашати свої борги, президент звільнив їх від виплати відсотків внутрішнім інвесторам і від погашення заборгованості. Тривалий час внутрішні інвестори отримували негативний реальний відсоток на заощадження. Все було спрямовано на мобілізацію ресурсів.

З 1987 р. здійснені кроки з ослаблення державного регулювання, вжито заходів щодо лібералізації та створенню більш відкритою для іноземних виробників економіки. Цей процес отримав новий імпульс після фінансової кризи 1997 р. Відбулися зміни у виробничій чеболь структурі. Звільнившися від частини профільних підприємств, вони наблизилися за своєю структурою до промислових концернів. Одночасно збільшився безпосередній контроль п'яти найбільших чеболь кредитної над сферою.

какие критерии значимы для прогнозирования индивидуального здоровья: