консерватизм основоположники

Основні напрями економічної політики

Після завоювання політичній незалежності в економічній політиці країн, що розвиваються домінували зусилля на прискорення економічного зростання і забезпечення необхідних для цього внутрішніх і зовнішніх умов.

Прискорення економічного зростання. Найдавніші країни і народи, в житті яких до цього сторіччя нічого не змінювалося, слідували гаслу «Нам слід бігти, поки інший світ може йти кроком». Концепція наздоганяючого розвитку передбачає формування економічного зростання шляхом збільшення національного доходу і підвищення норми і маси накопичення, заміщення імпорту та забезпечення припливу іноземного капіталу.

Відмінною рисою концепції наздоганяючого розвитку була недооцінка соціальних проблем, що супроводжують економічному зростанню. Передбачалося, що темпи

економіки розвитку неминуче приведуть до розширення зайнятості, підвищення рівня життя всіх, у тому числі найбідніших верств населення.

Теоретичним обгрунтуванням моделі прискореного економічного розвитку стала школа неокейнсіанський. Великий внесок у розробку концепцій наздоганяючого розвитку внесли праці У. Ростоу, П. Розенштейн-рода, Р. Нурксе та ін

Потреби На швидкого промислового розвитку був орієнтований господарський механізм. Держава впливав на промисловий розвиток шляхом обмежувальних і заохочувальних заходів, причому заохочувальні заходи переважали над обмежувальними. Вони містили розширення поставок засобів виробництва, технічного досвіду, виробничого та постачальницько-збутового кредиту, розвиток системи державних закупівель, регулювання оподаткування.

Зміцнення національної підприємництва. Одним з напрямів політики економічної звільнилися країн була націоналізація іноземної власності. Тільки із 1960 по 1974 рр.. у 62 країнах, що розвиваються відбулося 875 випадків націоналізації іноземних підприємств, головним чином гірничодобувних і плантаційний. Основна хвиля націоналізації припала на 70-ті роки. Націоналізація, ліквідація концесійної форми підприємництва екстериторіальності та іноземних компаній, обмеження безпосередній експлуатації природних і людських ресурсів означали крах позаекономічних методів експлуатації, відносний перехід до економічної експлуатації цієї підсистеми. Слід при цьому зазначити, що одержавлення підприємств часто не означало повного розриву з компаніями західних країн.

Зовнішньоекономічна політика переважної більшості держав була спрямована на стимулювання національного виробництва та огорожа внутрішніх ринків від конкуренції. Величезний розрив у рівнях економічного розвитку з промислово розвиненими країнами викликав необхідність проведення гнучкої протекціоністської політики для прискорення модернізації відсталих господарських структур. Зокрема, валютний курс нерідко підтримувався на рівні завищеному, що дозволяло національним підприємствам купувати необхідне обладнання за кордоном за заниженими цінами. Але подібна практика одночасно стримувала розвиток експорту.

Новий міжнародний економічний порядок. Однією з особливостей розвитку політичного процесу було переважання різних колективних форм дій при виробленні економічної політики з метою визначення спільної лінії щодо зміцнення країн, що розвиваються у світовій економічній системі - ідея колективної опори на власні сили.Продовженням цієї тенденції було висування на початку 70-х років комплексних програм зміни характеру світових господарських зв'язків і створення нової структури міжнародних економічних відносин. Новий міжнародний економічний порядок повинен був вирішити економічна нерівність, що збільшується дозволити ліквідувати розрив між розвиненими і країнами, що розвиваються.

Окремі елементи цієї концепції утримувалися в роботах відомих західних
економістів Мюрдаля Г., Р. Зінгера, С. Делла. Зокрема, Г. Мюрдаль

підтримував протекціоністські заходи, що розвиваються країн, вважаючи, що без такої захисту вони не зможуть ефективно розвивати продуктивні сили. «Економічне розвиток, наданий самому собі, є процесом циклічної і кумулятивної обумовленості, що мають тенденцію допомагати тим, хто вже забезпечений, і навіть перешкоджати зусиллям тих, хто живе в менш розвинених районах», - зазначав він.

У якості одного із ключових запитань програми перебудови системи світових господарських зв'язків були висунуті положення про відновлення рівноваги цін на сировинні та промислові товари з метою стабілізації доходів від експорту звільнилися країн, а також покращення умов доступу країн, що розвиваються до передової техніки і технології, перерозподілу національних доходів між двома

підсистемами світового господарства. Зусилля країн, що розвиваються підтримувалися соціалістичними державами.

Тенденція до регіональній інтеграції. Особливе значення надавалося господарським аспектам співробітництва між самими країнами, що розвиваються. Воно виражалося в тенденцію до інтеграції їх національних господарств на регіональному рівні. На відміну від інтеграції капіталістичних розвинених країн тісне економічне співробітництво, що розвиваються, не підготовлено в достатній мірі попереднім розвитком продуктивних сил, а викликалося потребами ліквідації техніко-економічної відсталості, можливістю використовувати економію на масштабах виробництва.

Дана концепція доповнювалася пропозиціями про створення за рахунок коштів державних великих спільних підприємств країн, що розвиваються, які могли б конкурувати на зовнішніх ринках. Однак такі плани слабко втілювалися в життя та не зробили значного впливу на розширення торгівлі і прискорення економічного зростання. Слабкість молодий промисловості не сприяла досягненню цілей первинних. Причини відносно слабкою інтеграції країн, що розвиваються пов'язані також з присутністю іноземного капіталу в багатьох галузях їх господарств. Напрямок зовнішньоекономічних зв'язків випробовує потужний вплив інтересів західних країн.

признаки раны