основные типы избирательных систем

Особенности економічного розвитку

Темпи росту. У 80-90-і роки бразильський господарство розвивалося в умовах жорстокої кризи зовнішньої заборгованості. Валовий продукт збільшувався повільнішими темпами. В 90-і роки, не дивлячись на два економічні кризи 1992 і 1998 рр.., Господарське зростання значно підвищився. На відміну від попереднього десятиліття було забезпечено позитивна динаміка виробництва на душу населення (1%), у 80-ті роки - (-2,3%), але за темпами приросту ВВП Бразилія значно поступалася всім

382

латиноамериканських і що розвиваються країнами в цілому

Економічна політика та проводилися в її рамках заходів були спрямовані на досягнення стабілізації та економічного зростання.

Умови і фактори росту. Значні господарського темпи зростання зазвичай підвищенням забезпечуються норми заощаджень та капіталовкладень.Норма накопичення в Бразилії неухильно зростала до середини 70-х років, досягши 25,5% ВВП (1963 р. - 17,5%). В 80-і роки вона різко знизилася, і в 90-і роки знаходилася на рівні 20,8%. Зазвичай рівень нагромадження на 1,5-2 процентних пункту перевищував заощадження. Широке використання іноземного позикового капіталу призводило до криз валютно-кредитних відносин.

На протязі 80-90-х років економічний розвиток значною мірою забезпечувалося за рахунок дефіцитного фінансування.Питання фінансової стабільності до середини 90-х років розглядалися як вторинні. Вжитих антиінфляційних заходів, як правило, закінчувалися без видимих результатів а короткочасні періоди уповільнення зростання цін змінювалися новим витком. Внаслідок економічного підйому у світовому господарстві та антиінфляційної політики уряду становище змінилося у другій половині минулого десятиліття. Якщо в 80-ті роки середньорічні темпи приросту цін становили тризначні числа, а в першій половині 90-х років - чотиризначні (1987 р. - 366%, 1990 р. - 1585, 1993 р. - 2400%), то в другій половині 90-х років рівень інфляції знизився до 10%.

На стан державних фінансів та грошового обігу великий негативний вплив робили платежі відсотків за державним боргом, які з'їдали 3% ВВП країни.

Господарського зростання забезпечувалося досить рясними трудовими ресурсами.Темпи збільшення економічно активного населення перевищували темпи росту всього населення. Незважаючи на довготривалі вигоди з боку пропозиції, безпосереднє ефект швидкого зростання робочої сили посилював тиск на зайнятість. Зокрема, будь-яке зниження темпів господарського зростання робило сильний вплив на наповнення ринку праці.

Основна маса робочої сили до цих пір не відрізняється високим загальноосвітньої підготовкою, продуктивністю праці (продуктивність бразильського робочого майже в 5 разів нижче американського). За показниками витрат на освіту Бразилія відстає від латиноамериканських ряду країн. Більше увага приділялася вищій освіті (1,2% ВВП, країни ОЕСР - 0,7% в 1996 р.) в основному за рахунок фінансування початкової та середньої освіти, що збільшувало загальну вартість освіти. Низькі видатки на освіту призвели до того, що 16% населення залишається неписьменним, тільки 5,5% мають середню і вищу освіту. В середній школі займається 20%, а у вищій - 5,2% відповідних вікових груп. За цими

показниками Бразилія уступає ряду інших латиноамериканських країн.

Важливою рисою розвитку Бразилії продовжували виступати високі темпи урбанізації.Чисельність городян населення перевищила 80% проти 66% в 1980 р. Швидке зростання міської населення за рахунок вихідців із сільської місцевості загострив проблему зайнятості та інші соціальні проблеми. Найбільше місто - Ріо-де-Жанейро і Сан-Пауло - вирізняються найвищою злочинністю в світі, яка стала однією із злободенних соціальних проблем бразильського суспільства. Нещастп величезних мас населення живить це явище.

Сучасний господарський розвиток безпосередньо пов'язано з нарощуванням науково-технічного потенціалу.В епоху НТП Бразилія вступила з тягарем нерозв'язаних проблем, пов'язаних з промисловою революцією, яка в Західній Європі і США завершилася в останній третині XIX ст. У сучасний період організація НДДКР у країні є важкою і ризикованою справою. Інвестиції в цій сфері дають віддачу в тривалий термін, висока вартість дослідно-експериментальної бази, велика потреба у висококваліфікованих кадрах.

В 50-60-х роках бразильська економіка майже повністю залежала від закупівель технології за кордоном. У 70-х роках почалося витрат на розширення створення національної науково-дослідної бази. Абсолютна витрат сума на ці мети була невеликою: 1978 р. - 989 млн дол, що не перевищувало 0,6% ВВП. За останнє десятиліття Бразилія просунулася в розвитку НИОКР, ведучи наукові дослідження в багатьох галузях знання.

Розвиток науково-дослідних робіт у Бразилії відповідає їх рівню в Туреччині і Мексиці. Він значно поступається промислово розвинених країн за показниками ВВП частки, що виділяється на НИОКР (0,7%), числу дослідників на тисячу жителів (0,2 на тисячу жителів, в КНР - 0,5) і т.д. Результат - майже всі патенти в країні реєструються не бразильцями.

Структурні зрушення у господарстві. Ще в 70-ті роки Бразилія перетворилася в індустріально-аграрну країну, що володіє значним комплекс сучасних галузей промисловості і одним з найбільших в Латинській Америці після Мехіко ринком капіталів. В ній діє +9 бірж. Компаній Число, зареєстрованих на біржі у Сан-Паулу, наближається до їх кількості в Німеччині.

Частка обробної промисловості зросла до 80-х років, а в останні два десятиліття скорочувалася. На деяких напрямках (мають чорна металургія, нафтохімія) бразильські підприємства наблизилися до світових стандартів. Країна істотно просунулася в області судно - і авіабудування. На високому технологічному рівні здійснюється виробництво озброєнь, в самостійну галузь виділилося виготовлення мікро - і міні-ЕОМ. Чільне місце займає серед галузей машинобудування верстатобудування, яке в змозі задовольняти попит на більшість видів верстатів.

Бразилія входить до великих виробників хімічної промисловості, проте до цих пір чільне місце у виробництві займають текстильна, взуттєва промисловість, металургія. Частка наукомістких галузей в останнє десятиліття скоротилася.

У гірничодобувній промисловості великої за світовими масштабами є видобування марганцю (10,7%), залізної руди, хрома, олова, цинку (2-3% в 1991 р.).

Сільське господарство займає традиційно важливе місце в господарстві країни. В різні періоди цукровий очерет, бавовна, каву були джерелами промислового розвитку. Частка сільського господарства у внутрішньому виробництві знижувався до початку 90-х років. В минулому десятилітті відбулося піднесення ролі сільського господарства в національному відтворювальному процесі, що стало регресійній тенденцією в розвитку факторів виробництва, результатом кризи зовнішньої заборгованості, посилення впливу іноземного капіталу.

Аграрна галузь відіграє величезну роль у зайнятості населення. Там зосереджено 31% робочої сили більше, ніж у промисловості. Сільське господарство зростало досить високими темпами (70-ті роки - 4,9%, 80-ті роки - 2,8, 1990-1998 рр.. - 3,1% в рік). Великі зсуви відбулися у виробництві сої, цитрусових, в птахівництві, квітникарство. Виробництво зернових досягло 73-80 млн т, що дало можливість Бразилії відмовитися від міжнародної продовольчої допомоги. По збору кукурудзи вона поступається лише США, сої - США та КНР. Більше сторіччя Бразилія є найбільшим виробником кави, і лише в останні роки до неї наблизилась Колумбія (2,5-3 млн т). Після Індії вона - виробник найбільший тростинного цукру.

Основне місце у виробництві займають господарства плантаційні експортного напряму. Поряд з ними зберігаються інші архаїчні форми поземельних відносин. Безземелля, бідність величезної кількості сільського населення є результатом феодальних пережитків. Орендна плата висока, нерідко носить натуральний характер, у глибинних районах зберігаються відпрацювання. Кращі і зручні землі з колоніальних часів зосереджені в величезних латифундіях. У Бразилії до сих пір залишається найвищим показник концентрації землеволодіння: 45% придатної для обробки землі належить 1% власників, при цьому в найбільших господарствах не використовується більше 40% земель. Несправедлива розподіл земель веде до гострих соціальних конфліктів, збільшується кількість прямих збройних зіткнень безземельних сільських мешканців із поліцією. Сільське господарство зберігає подвійність соціальної структури. Ринкові відносини з працею прокладають собі дорогу. До 40% зайнятих отримують там не грошової оплати. Правлячі режими вживали певних заходів з ослаблення протиріч в аграрних стосунках. Головна увага приділялася освоєнню північних (Амазонія) і Центрально-західних районів країни, а також перерозподілу земель.

Регіональні диспропорції і соціальні. Однією з особливостей господарському житті Бразилії виступають різкі відмінності у регіональному розвитку, особливо між

Північно-Сходом і Півднем. Юго-Восток зосереджує понад 70% обробної промисловості. Один штат Сан-Паулу дає 59% всього промислового виробництва. На початку 90-х років на рівень оплати Північно-Сході був удвічі нижче, ніж на Півдні, тривалість життя на 10 років коротше, число неписьменних у два рази вище. У цьому районі проживає населення країни 30%, але в ньому виробляється 15% ВВП.

Економічне зростання та розвиток господарювання в Бразилії не скоротили нерівності в розподіл особистих доходів. Незважаючи на загальний підвищення доходів, розходження в їх рівнях практично збільшилися. 10% найбагатшого населення концентрує в своїх руках близько 50% доходів, а на десяту частину найбідніших жителів припадає лише 0,8%. Число дуже бідних з доходом менше 1 дол в день населення становить 23,6%.

Бідність зумовлює низький рівень освіти та низька якість робочою сили. Чимало дітей з бідних сімей не можуть закінчити школу і змушені йти працювати. На їх частку випадає низькооплачувана робота і зайнятість у неформальному секторі. Уважається, що приблизно 60% населення мешкає поза сучасного господарювання. Вузькість внутрішнього ринку являє собою «ахіллесову п'яту» бразильської моделі розвитку.

марка как действует