Головна Світова економіка Економічне зростання і його якість Росія у світовому господарстві. Особливості економічного розвитку
международный конфликт

Росія у світовому господарстві. Особливості економічного розвитку

Основною тенденцією економічного розвитку РФ в 90-ті роки були падіння виробництва й зниження виробничого потенціалу. ВВП зменшився у 1,4 рази, склавши 62,5% до рівня 1991 Найбільше скорочення виробництва відбулося в обробній промисловості - у два рази. Постійно скорочувалася сільськогосподарське виробництво, знизилися його товарність й виробничі можливості.

Падіння виробництва паралізувало попит, і особливо виробничий попит. Обсяг капіталовкладень за 1990 - 1998 рр.. скоротився в 4 рази.

У структурі виробничих капіталовкладень різко упала частка сільського господарства. Знизилися капіталовкладення в галузі кінцевим попиту (машинобудування, легка промисловість). Інвестиційний процес значною мірою підтримувався житловим будівництвом для багатих. Частка капіталовкладень в ВВП скоротилася до 15% (1990 р. - +30%), причому частка виробничого накопичення не перевищувала 10%. Як показали результати обстежень, лише половина підприємств направляла свої доходи на розвиток виробництва. Норма накопичення виявилася нижче від загальносвітового рівня.

З 1997 р. коефіцієнт введення основних фондів став відставати від продажу цього, що спричинило наростання зносу основні фондів, їх старіння. Деградація технічного рівня проявилася в падінні обладнання частки молодих віків (до п'яти років). Середній вік промислового обладнання зріс з 10,8 до більш 16 років, знос основних фондів промисловості - з 46,4 до 52%. Незважаючи на те, що на реконструкцію та технічне переозброєння діючих підприємств використовувалося більше половини капіталовкладень виробничого призначення, цього було недостатньо для масового оновлення виробничих потужностей через значне скорочення загального обсягу інвестицій.

Руйнування реального сектора економіки особливо негативно позначилося на ефективності виробництва. Фондовіддача зменшилася за національною господарству в цілому і по промисловості.

В умовах різкого скорочення виробничого попиту основним елементом загального попиту стали домашні господарювання. Споживання домашніх господарств досягло 65% в 1999 р. (1990 р. - 49%). При скороченні виробництва підтримка споживанням була

можлива лише за умови перерозподілу національного доходу від виробників до споживачів (домашнім господарствам). Це стало можливим за рахунок приватизації витрат підприємств і держави і зосередження їх у руках кількох відсотків населення - «нових росіян». В абсолютному вираженні споживання домашніх господарств також скоротилося. У результаті утворився різкий дисбаланс між виробництвом та споживанням.

Споживання населення зменшилося на 1 / 5 частина. Основу споживання стали складати продукти живлення (52%, у тому числі хліб - 9% споживчих витрат), споживання якісних продуктів харчування скоротилося на 40-50%. В половини населення споживання тваринного білка, вітамінів, упало нижче мінімального рівня. Подібна картина склалася з енергетичної цінності продуктів живлення. За рівнем споживання основних продуктів на душу населення РФ скотилась на 45 місце у світі проти 6-7 місць в 1990 р.

Негативні зрушення в особистому споживанні - результат зниження прибутків основної
маси населення. Частка населення, що має доходи нижчі від прожиткового рівня, у 1999 р.
становив 30%, розрив між доходами 10% найбільш багатих груп населення і 10% самих
груп населення бідних - 14 разів. Стрімке розкол суспільства на вузьке коло

багатих і величезну масу бідних створило дві протилежні за своїм соціальним цілям групи населення.

Різке скорочення виробництва і платоспроможності підприємств призвело до падіння попиту на науково-технічних розробок, до абсолютного і відносного зменшення їх фінансування. Асигнування науки з бюджету зменшилася в 10 разів. Частка фінансування НДДКР зі всіх джерел опустилася до 0,2% ВВП (0,9% в 1992 р.). Через руйнування науково-технічний комплекс як взаємозалежна система.

Відбувся масовий відплив наукових кадрів за кордон, практично втрачено ряд наукових шкіл, скоротився потенціал фундаментальної науки. Значно знизилася ефективність дослідних і наукових розробок. Якщо в 80-ті роки близько 70% фундаментальних і прикладних розробок відповідало світовому рівню, а 20% перевищувало його, то в середині 90-х років ці показники знизилися до 25 і 7%.

Под впливом скорочення виробництва і зрушень у попиті відбулися важливі зміни у структурі господарства. Частка матеріального виробництва знизилася з 65 до 41%, а сфера послуг збільшилася. Зовні це відповідало тенденціям світового розвитку, але за економічним змістом сфера послуг не відповідала своєму цільовому призначенням. Основне місце у ній зайняв, як і в інших країнах, фінансовий сектор, який, на відміну від багатьох країн мав лихварський, спекулятивний характер і надавав негативний вплив на економічний розвиток країни.

Серйозно змінилася структура промислового виробництва. У ній зросла доля електроенергетики, видобутку палива, чорної і кольорової металургії і різко скоротилася частка машинобудування й легкої промисловості.

На зміну структури промислового виробництва вплинули суттєві зрушення у попиті. Галузі, які переважно задовольняли внутрішній попит, різко знизили своє виробництво (машинобудування, легка промисловість, будівельні матеріали). Сировинні галузі і галузі первинної обробки, попит на які за умов що звалився внутрішнього ринку визначався розвиненими країнами, могли підтримувати своє існування. Найважче становище склалося в наукомістких галузях та суміжному з ними оборонному промисловому комплексі. Ряд виробництв майже повністю припинив свого існування. За оцінками, граничне значення частки наукомісткої продукції не повинно бути нижче 6% обробної промисловості. Фактично ця частка не перевищує 2-2,5%.

Аналіз показників динаміки і структури промислового виробництва показує стійку тенденцію до руйнування сформованих у попередні десятиріччя пропорцій. Різко різновеликих виробництва призвели до скорочення дисбалансу в структурі виробництва: сировинні галузі - обробна промисловість - кінцеві продукти споживання, що підірвало єдине виробниче простір країни.

Переход від централізовано планованої економіки до методів ринкового регулювання супроводжувався загостренням регіональних проблем. Розширився складу кризових і відсталих в економічному відношенні районів, зросли регіональні відмінності в рівні розвитку. Відтворювальні диспропорції, що супроводжуються розривами регіональними, є сусідами з підсиленням господарського відокремлення окремих районів. У результаті низку прикордонних районів включився в закордонну економіку більшою мірою, ніж у внутрішній ринок.

Сталася надмірна концентрація факторів виробництва в деяких зонах з високим рівнем міського населення та в найбільших містах - Москві та Санкт-Петербурзі. Розриви в рівнях економічного розвитку між суб'єктами РФ сягають кілька сотень разів.

Негативний вплив на економічний розвиток надавала інфляція. За 1992-1996 рр.. індекс споживчих цін виріс в 2,2 тис. разів. Наприкінці 90-х років темпи інфляції уповільнилися - 30-86% на рік, що перевищує рівень країн, що розвиваються.

Прагнення влади згладити зростаючі диспропорції і гострі соціальні проблеми призвело до хронічного бюджетного дефіциту, що досягали в окремі роки 2-10% ВВП. Це спонукало уряд вдаватися до крупних запозичень на зовнішніх і внутрішньому ринку.

Однією з характерних рис розвитку російської доларизація економіки є її. Загальний обсяг доларів на руках у населення близький до об'єму готівкової

грошової маси. Іноземна валюта виконує не тільки функцію заощадження, але також платіжного засобу, особливо в тіньової діяльності. Це підриває стабільність національної грошової одиниці.

Крім того, громадяни США безкоштовно кредитують, втрачаючи при цьому кілька мільярдів доларів на рік.

Диспропорціональність виробництва і обігу не позначитися не могла на товарно-грошових відносинах. Їх роль знизилася, і зросла частка примітивних форм обміну - товар на товар. Бартерні обмін до промисловому секторі зріс приблизно з 8% в 1993 р. до майже 50% в 1998 р., опустившись потім до 35%. Багато компаній, які одержують готівка в зовнішній торгівлі, використовують бартерний обмін на внутрішньому ринку. Це результат величезних дисбалансів у господарстві, що призвели до нестачі ліквідності (відпустка цін не супроводжувався відповідним зростанням грошової маси).

Становище будь-якої країни у світовому господарстві залежить від якості та кількості трудових ресурсів, основу яких складає населення. З 1992 р. у Російській Федерації розпочалося абсолютне зниження чисельності населення: на щорічно 200-400 тис. чоловік. Скорочення відбувалось за рахунок природного спаду, не дивлячись на значну імміграцію з колишніх союзних республік (понад 2 млн осіб). В негативний бік змінилися показники відтворення населення (в 1988 р. - 2,0%, у 1996 р. - 1,3%). Зростає число непрацездатних віків (20,7% в 1997 р.), одночасно скоротилася середня очікувана тривалість життя (66,9 років у 1997 р. проти 70 років у 1986-1988 рр..). Головні причини зниження середньої тривалості життя пов'язані з низьким якістю харчування, його нестачею, погіршенням навколишнього середовища і медичного обслуговування, посиленням нервово-психічних навантажень, зростанням алкоголізму та наркоманії.

Росія у світовому господарстві. Негативні тенденції економічного розвитку змінили становище РФ в світовому господарстві. Її частка у світовому виробництві скоротилася з 6% в 1990 р. до 2,4% в 1999 р. (за ПКС). ВВП склав 33-35 подушного% до аналогічного показника, що відкинув країну на 98 місце у світі при підрахунку ВВП за поточним валютним курсом і на 80-е за ППС.

У світовому країна господарстві відома як крупний виробник мінеральної сировини. Наприкінці 90-х років Росія забезпечувала 28% світового видобутку природного газу, 14% - кам'яного вугілля, 11% - нафти. Вона є великим виробником алмазів, алюмінію, платини, електроенергії, металів чорних, деревини ділової, бавовняних тканин, зерна, мінеральних добрив, але незначною виробником машин і обладнання. Всі машинобудування РФ щодо обсягу продажів поступається однієї американської корпорації «Дженерал моторі». На долю України припадає 0,3% світового обсягу продукції наукоємної.

Економічний ослаблення РФ вкрай ускладнює для неї реалізацію своїх потенційних переваг. Мінеральні сировинні і ресурси (40% до доступних корисних копалин) зосереджені в сибірському і далекосхідному районах. Освоєння природних ресурсів, так само, як і втілення старих та нових науково-технічних напрацювань на конкурентоспроможні вироби, потребують для своєї реалізації великих капітальних витрат, які можуть виявитися непосильними для країни в найближчому майбутньому при існуючому відтворювальному режимі.

смерть от повешения